ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

Researcher (นักวิจัย)

HAND Social Enterprise วิสาหกิจเพื่อสังคม มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการบริหารจัดการโครงการพร้อมให้คำปรึกษาโครงการสร้างเสริมธรรมาภิบาลและพัฒนาเครื่องมือต่อต้านคอร์รัปชัน

เปิดรับเพื่อนร่วมงานรุ่นใหม่ที่สนใจและพร้อมจะนำความรู้ ความสามารถมาร่วมแก้ปัญหาสังคม และพัฒนาตนเองไปด้วยกันในตำแหน่ง นักวิจัย (Researcher) 1 ตำแหน่งรายละเอียดงานและคุณสมบัติ ดังนี้

รายละเอียดงาน

 • ศึกษาวิจัยด้านนโยบายและประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศไทย
 • ศึกษา และทบทวนองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 • วิเคราะห์ และจัดการกับข้อมูลงานวิจัยด้วยเครื่องมือวิจัยต่าง ๆ พร้อมทั้งนำเสนอผลวิจัย
 • จัดทำแผนการดำเนินงานวิจัย และบริหารจัดการโครงการวิจัยให้เป็นไปตามแผน
 • จัดทำรายงานวิจัยหรือเอกสารวิชาการที่เกิดจากผลการวิจัย รวมถึงสนับสนุนกระบวนการทำงานทางวิชาการ เช่น การจัดการประชุม การลงพื้นที่เก็บข้อมูล
 • ประสานงาน สื่อสารข้อมูล ข่าวสาร แผนงานของงานที่รับผิดชอบให้แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ
 • ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโททางด้านเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย หรือเป็นนักวิจัย อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้และทักษะด้านงานวิจัยครอบคลุมทั้งงานวิจัยเชิงวิชาการ และงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ การเขียนงานวิชาการ การวิเคราะห์และนำเสนองานวิจัยในระดับดีมาก
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี (ฟัง พูด อ่านจับใจความ เขียนจดหมาย)
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
 • มีความสนใจในประเด็นสังคม และต้องการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนสังคม
 • มีทักษะการสื่อสาร กล้าแสดงความคิดเห็น โดยอยู่บนพื้นฐานวิชาการและข้อมูลที่ถูกต้อง
 • สามารถประสานและจัดการงานต่าง ๆ อย่างมีความละเอียดรอบคอบได้
 • สามารถทำงาน เสาร์-อาทิตย์ และลงพื้นที่ปฏิบัติงานหรือไปต่างจังหวัดได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • สถานที่ทำงาน: HAND Social Enterprise เลขที่ 13 ซอยต่อศักดิ์1 (ทองหล่อ 13) ถนนสุขุมวิท49/4 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
 • วันและเวลาในการทำงาน: จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. (เข้าออฟฟิศสลับ WFH)

วิธีการสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครโดยการส่ง CV พร้อมแนบผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ หรืออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน พร้อมค่าตอบแทนที่ต้องการ มาได้ที่: HR@hand.co.th

ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

สอบถามเพิ่มเติม : www.facebook.com/HANDenterprise

Contact : hr@hand.co.th


นักวิจัย / Researcher
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more