webmaster@thaingo.org

สำหรับท่านที่โอนเงินหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ทางทีมงานจะส่งใบเสร็จหลังปีใหม่
For those who make a transfer job announcement fee after December 20, 2023, ThaiNGO team will send receipt after the New Year.

Researcher (นักวิจัย)

Back
: HAND Social Enterprise
: 25 Jan 2023
10 ก.พ. 2566 / /

HAND Social Enterprise วิสาหกิจเพื่อสังคม มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการบริหารจัดการโครงการพร้อมให้คำปรึกษาโครงการสร้างเสริมธรรมาภิบาลและพัฒนาเครื่องมือต่อต้านคอร์รัปชัน

เปิดรับเพื่อนร่วมงานรุ่นใหม่ที่สนใจและพร้อมจะนำความรู้ ความสามารถมาร่วมแก้ปัญหาสังคม และพัฒนาตนเองไปด้วยกันในตำแหน่ง นักวิจัย (Researcher) 1 ตำแหน่งรายละเอียดงานและคุณสมบัติ ดังนี้

รายละเอียดงาน

 • ศึกษาวิจัยด้านนโยบายและประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศไทย
 • ศึกษา และทบทวนองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 • วิเคราะห์ และจัดการกับข้อมูลงานวิจัยด้วยเครื่องมือวิจัยต่าง ๆ พร้อมทั้งนำเสนอผลวิจัย
 • จัดทำแผนการดำเนินงานวิจัย และบริหารจัดการโครงการวิจัยให้เป็นไปตามแผน
 • จัดทำรายงานวิจัยหรือเอกสารวิชาการที่เกิดจากผลการวิจัย รวมถึงสนับสนุนกระบวนการทำงานทางวิชาการ เช่น การจัดการประชุม การลงพื้นที่เก็บข้อมูล
 • ประสานงาน สื่อสารข้อมูล ข่าวสาร แผนงานของงานที่รับผิดชอบให้แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ
 • ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโททางด้านเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย หรือเป็นนักวิจัย อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้และทักษะด้านงานวิจัยครอบคลุมทั้งงานวิจัยเชิงวิชาการ และงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ การเขียนงานวิชาการ การวิเคราะห์และนำเสนองานวิจัยในระดับดีมาก
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี (ฟัง พูด อ่านจับใจความ เขียนจดหมาย)
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
 • มีความสนใจในประเด็นสังคม และต้องการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนสังคม
 • มีทักษะการสื่อสาร กล้าแสดงความคิดเห็น โดยอยู่บนพื้นฐานวิชาการและข้อมูลที่ถูกต้อง
 • สามารถประสานและจัดการงานต่าง ๆ อย่างมีความละเอียดรอบคอบได้
 • สามารถทำงาน เสาร์-อาทิตย์ และลงพื้นที่ปฏิบัติงานหรือไปต่างจังหวัดได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • สถานที่ทำงาน: HAND Social Enterprise เลขที่ 13 ซอยต่อศักดิ์1 (ทองหล่อ 13) ถนนสุขุมวิท49/4 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
 • วันและเวลาในการทำงาน: จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. (เข้าออฟฟิศสลับ WFH)

วิธีการสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครโดยการส่ง CV พร้อมแนบผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ หรืออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน พร้อมค่าตอบแทนที่ต้องการ มาได้ที่: HR@hand.co.th

ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

สอบถามเพิ่มเติม : www.facebook.com/HANDenterprise

Contact : hr@hand.co.th

Comments

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

วิลาศินี ศรีวงษา : ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ทศพร แกล้วการไร่ : ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

อัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112