ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

นักวิชาการ/นักวิจัย

มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI Foundation)
องค์กรที่ดำเนินงานด้านเกษตรกรรมเชิงนิเวศ ความมั่นคงทางอาหาร และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมที่ยั่งยืนมานานกว่า 25 ปี

เปิดรับเพื่อนร่วมงานที่มีความสนใจ และทำงานร่วมกัน
ในตำแหน่งงาน นักวิชาการ/นักวิจัย จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน
1. ค้นคว้าข้อมูลตามโจทย์การศึกษาที่ได้รับ
2. สรุป วิเคราะห์ ประมวลข้อมูลให้เหมาะสมต่อการนำเสนอ และเผยแพร่ต่อประชาชนทั่วไป
3. จัดทำเอกสารรายงาน
4. รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 


คุณสมบัติ/ทักษะ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ พัฒนาสังคม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง*
2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง พูด อ่านจับใจความ สรุปถอดความ)
3. มีประสบการณ์ทำงานด้านการศึกษาวิจัย หรือเป็นผู้ช่วยวิจัย อย่างน้อย 3 ปี
4. มีทักษะด้านงานวิจัย การเขียนงานวิชาการ สามารถวิเคราะห์และสรุปงานวิจัยได้
5. มีความสนใจในประเด็นนโยบายทางการค้า นโยบายของภาครัฐและระบบธรรมาภิบาล
6. มีทักษะด้านการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และกล้าแสดงออก
7. สามารถทำงาน เสาร์-อาทิตย์ และลงพื้นที่ปฏิบัติงานหรือไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อมูลการสมัคร ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ดังนี้
1. ส่ง Resume ประวัติส่วนตัว Portfolio ผลงานที่เกี่ยวข้อง
2. เขียนบทวิเคราะห์นโยบายที่เป็นประเด็นสาธารณะปัจจุบัน เช่น FTA การรวมศูนย์หรือผูกขาด ปัญหานโยบายของรัฐที่กระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กัญชาเสรี เป็นต้น หรือแนบผลงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว ความยาวประมาณ 2-3 หน้ากระดาษ A4
3.
ระบุเงินเดือนที่ต้องการ

**ปล.หากไม่มีวุฒิการศึกษาตามที่ระบุ แต่มีความสนใจและมีความสามารถไบโอไทยก็เปิดกว้างในการพิจารณาใบสมัครและผลงาน

Contact : info@biothai.net


ที่ปรึกษา / Consultantผู้ประสานงาน / Coordinatorนักวิจัย / Researcherนักพัฒนางานเขียน / Creative content developerนักสื่อสารออนไลน์ / Online communication
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more