ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่กิจกรรม

เจ้าหน้าที่กิจกรรม

Organization : สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย

สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย  ส่วนงานโครงการ รับสมัครงาน

 

         สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทยรับสมัครงาน เพื่อปฏิบัติการเร่งรัดยุติเอดส์ ในประเทศไทย โดยทำงานกับเป้าหมาม  ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย/สตรีข้ามเพศ  พนักงานบริการ (ชาย/หญิง) โดยให้ความรู้ คำปรึกษาและแจกอุปกรณ์ป้องกันเอชไอวี รวมทั้งการส่งต่อเพื่อตรวจการติดเชื้อเอชไอวี หากตรวจพบเชื้อให้รักษาทันที และติดตามผลหลังการรักษากรณีตรวจแล้วพบไม่เชื้อ ก็ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ให้ยังคงสถานะไม่ติดเชื้อ และติดตามให้กลับมาตรวจซ้ำอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้กระบวนการRRTTR (Reach, Recruit, Test, Treat, Retain)  โดยทางสมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย ต้องการผู้ที่มีความสนใจที่จะร่วมงานดังนี้

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่กิจกรรม  2 ตำแหน่ง

ระดับเงินเดือน   15,000 บาท

ลักษณะการทำงาน         

1. วางแผนการปฏิบัติงานภาคสนาม และกิจกรรมต่างๆ

2. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานภาคสนามให้ความรู้และแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกัน ให้กับกลุ่มเป้าหมาย MSM/TG ในพื้นที่ชุมชนและแหล่งรวมตัว รวมทั้งดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้

3. ประชาสัมพันธ์องค์กร, กิจกรรม, และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับกลุ่มเป้าหมาย MSM/TG และผู้นำชุมชนให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้งการชักชวนให้เข้ามาร่วมกิจกรรมและบริการต่างๆ

4. ชักชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการตรวจเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งส่งต่อเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง

5. จัดหาและบริหารจัดการแกนนำอาสาสมัครในพื้นที่ เพื่อหนุนเสริมการปฏิบัติงานการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย MSM/TG ให้คลอบคลุมและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร            

 1. มัธยมศึกษาตอนปลาย  ปวช.  ปวส.ถึง ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 35 ปี เพศชายและหญิง

 2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี , กล้าแสดงออก , มีความคิดสร้างสรรค์ , มีความรับผิดชอบ , มีความอดทนสู้งานสามารถทำงานนอกเวลา และเดินทางไปทำงาน ต่างจังหวัดได้

 3. - มีประสบการณ์การทำงาน ทำงาน 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. สามารถใชคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี

จังหวัดที่ปฏิบัติงาน          กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม              ประกันสังคม

ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์

ลาพักร้อน,วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี

*เงื่อนไขเป็นไปตามสมาคมฯกำหนด

วิธีรับสมัคร         สมัคร ส่งใบสมัครมาที่ อีเมล์ omm242515@gmail.com หากผู้สมัครมีคุณสมบัติตามที่องค์กรต้องการจะมีเจ้าหน้าที่โทรเพื่อนัดสัมภาษณ์  ต่อไป

 

เปิดรับสมัคร วันนี้  ภายในเดือนธันวาคม 2565 สมัครก่อนมีโอกาสก่อน

 

ติดต่อ - สอบถาม      นายเทอดศักดิ์    จำนงค์ศิลป์   เบอร์โทร 061 836 7565 

สถานที่ปฏิบัติงาน  สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย   41/9 หมู่บ้านธารินี -ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

 

 

Contact : omm242515@gmail.com


ผู้ประสานงาน / Coordinatorนักพัฒนาโครงการ / Creative project developerเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักกิจกรรม / Activistนักพัฒนางานเขียน / Creative content developerธุระการ / Administrative
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more