ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

Organization : มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์

มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

เจ้าหน้าที่บัญชีเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนับสนุนการบริหารงานทั่วไปซึ่ง มุ่งประเด็นการทำงานไปที่การบริหารจัดการทั่วไปอันประกอบด้วย  เรื่อง เจ้าหน้าที่, การเงินและการบัญชี,  อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน, สำนักงาน, นโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน, และงานเลขานุการมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์

เจ้าหน้าที่บัญชีรับผิดชอบการทำบัญชีและสนับสนุนงานด้านบัญชีและการเงินแก่ผู้จัดการฝ่ายการเงินทั้งสำหรับรายงานการเงินประจำเดือน รายงานไตรมาศและรายงานประจำปี สำหรับมูลนิธิฯและแหล่งทุน

เจ้าหน้าที่บัญชีจะรายงานโดยตรงไปยังผู้จัดการฝ่ายการเงินและ ผู้จัดการฝ่ายการเงินจะให้คำแนะนำเรื่องแผนงานประจำเดือน และเรื่องการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่บัญชีทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง ในวันทำงานปกติ และได้รับความเห็นชอบล่วงหน้าจากผู้จัดการฝ่ายการเงิน รวมทั้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ของการทำงานที่ระบุในนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์

ลักษณะงาน 

1.  สามารถวิเคราะห์บัญชี  บันทึกบัญชีและปิดงบการเงินได้

2.  ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน ของเอกสารการเบิกจ่ายในแต่ละแหล่งทุนและนโยบายของมูลนิธิฯ

3.  มีความเข้าใจระเบียบการเบิกจ่าย ของแต่ละแหล่งทุน เพื่อดูแลเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของแหล่งทุนและระเบียบของมูลนิธิฯ

4. ดูแลการเบิกจ่าย ตามแหล่งเงินงบประมาณและกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

5. สรุปรายรับรายจ่าย ตามแผนงบประมาณ รวมทั้งคุมงบประมาณตามแผนงาน

6. ควบคุม ตรวจสอบ จัดเก็บ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

7. ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อบริหารจัดการงานบัญชีการเงินของมูลนิธิฯ

8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านบัญชี

2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชี อย่างน้อย 2 ปี

3. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมถึงโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

4. มีทักษะการบริหารจัดการงบประมาณ ให้ตรงตามแผนงาน พร้อมรายงานผู้บริหาร

5.  มีมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี

6.  เคารพในความหลากหลาย และการยอมรับความแตกต่างของบุคคล

5. สามารถทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้

6. สามารถเริ่มงานได้ทันที จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐาน    

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาวุฒิการศึกษา

4. หนังสือรับรองประวัติการทำงาน (ถ้ามี)

5. Resume

6. รายละเอียดการติดต่อบุคคลอ้างอิง จำนวน 2 คน

7. เงินเดือนเริ่มต้น 13,000 บาท

 

* ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันนี้ 23 ธันวาคม 2565 ด่วน *

ผู้ที่สนใจ กรุณาส่งจดหมายสมัครงาน และหลักฐานการสมัครงานมาที่

สถานที่ทำงาน         มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ 9/34  หมู่ 1 หมู่บ้านอิงดอย  ถ.เลียบคลองชลประทาน  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

Email:   jobsatmap@gmail.com

 

เวลาทำงาน               จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น. 

ติดต่อสำนักงาน         053 328 134  

 

Contact : jobsatmap@gmail.com


บัญชี / Accountantการเงิน / Financierธุระการ / Administrative
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more