ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

Call for Proposal : Consultant to provide Business Advisory for Development of Sustainable Agricultural Goods & Services ที่ปรึกษาธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน

Terms of Reference:

ที่ปรึกษาธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ

เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน

 1. ที่มา และ ความสำคัญ

องค์กรโซลิดาลิดัด (Solidaridad Network) เป็นองค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ ทำงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของระบบเกษตรสู่ความยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบห่วงโซ่อุปทาน ทางองค์กรโซลิดาลิดัดกำลังดำเนินโครงการโดยความร่วมมือ กับผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผลไม้รายใหญ่ในระดับสากล ("หุ้นส่วน") โดยเน้นระบบการผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม โดย ณ ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตสัปปะรดโรงงานกับเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, และ ระยอง ซึ่งองค์ประกอบหนึ่งของโครงการ มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร สามารถเข้าถึงสินค้า และบริการด้านการปลูกสับปะรด รวมถึงสามารถปรับปรุงคุณภาพผลผลิต อันจะนำไปสู่ความยั่งยืน และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ปลูกสับปะรด

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว องค์กรโซลิดาลิดัด มีแผนสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการ "Green Entrepreneurs" เพื่อพัฒนา และ ให้การบริการ  สินค้า และบริการด้านการปลูกสับปะรด ให้กับเกษตรกร โดยเมื่อร่วมกับหุ้นส่วน องค์กรโซลิดาลิดัด มีการทดลองพร้อมสาธิตการใช้การทดลองนั้นสำหรับการผลิตสับปะรด รวมถึงรวบรวมข้อมูลผลลัพธ์, กำหนดต้นทุน, และผลประโยชน์ ซึ่งองค์กรโซลิดาลิดัด กำลังมองหาผู้ให้บริการ (“ที่ปรึกษาโครงการ”) เพื่อทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ (Green Entrepreneurs) ที่ได้รับการคัดเลือก พัฒนาแผนธุรกิจ และ บริการ

 1. ขอบเขตการทำงาน (Scope of Work)

ที่ปรึกษาโครงการ จะต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด กับองค์กรโซลิดาลิดัด และหุ้นส่วน เพื่อพัฒนาแผนธุรกิจ และ บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการ Green Entrepreneurs ที่ได้รับการคัดเลือก และให้ความช่วยเหลือในการคัดเลือกผู้ประกอบการ Green Entrepreneurs ที่มีศักยภาพในช่วงแรก หมายเหตุ - บทบาทที่ปรึกษานี้ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับด้านบริการทางการเกษตรในประเทศไทย

องค์กรโซลิดาลิดัด ตั้งเป้าหมายผู้ประกอบการ 5 ราย ที่จะได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาแผนธุรกิจ และ การบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

บทบาทที่ปรึกษาโครงการ:

 1. คัดเลือกผู้ประกอบการ Green Entrepreneurs: ทำงานร่วมกับองค์กรโซลิดาลิดัด และหุ้นส่วน เพื่อการคัดเลือกผู้ประกอบการ Green Entrepreneurs จากรายชื่อที่มี ให้ความสำคัญกับการประเมินถึงความพร้อม และความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับด้านธุรกิจ/ด้านการบริหารทางการเงินของผู้ประกอบการ
 2. พัฒนาแผนธุรกิจ: พัฒนาแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ Green Entrepreneurs 5 ราย โดยมุ่งไปที่การเลือกการบริการที่ให้เกษตรกรของหุ้นส่วน สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการ ในราคาทีเกษตรกรเข้าถึงได้
 3. สนับสนุนให้คำปรึกษา: การสนับสนุนให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการ Green Entrepreneurs ในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ, การพัฒนาตลาด, และทางเลือกสำหรับการจัดหาเงินทุน (หากประสงค์) ตลอดจนการสนับสนุนในการเตรียมเอกสารอื่นๆ

องค์กรโซลิดาลิดัด และหุ้นส่วน จะเตรียมการ:

 • จัดเตรียมรายชื่อผู้ประกอบการ Green Entrepreneurs ที่มีศักยภาพ
 • จัดเตรียมรายละเอียดองค์รวมของการบริการ โดยมุ่งเน้นที่: ข้อกำหนดเฉพาะเชิงเทคนิค และข้อควรพิจารณา, ข้อมูลผลกระทบ, รวมถึงข้อมูลธุรกิจ และ/หรือ การวิเคราะห์ต้นทุน/ผลประโยชน์
 • จัดเตรียมข้อมูลตลาด เกี่ยวกับเกษตรกร - จำนวน, พื้นที่, สถานะทางการเงิน, ทัศนคติเกี่ยวกับการรับการบริการ, และอื่นๆ
 • สร้างความตระหนักเกี่ยวกับผลลัพท์ของผลิตภัณฑ์/บริการ (การพัฒนาตลาด)
 • สร้างความตระหนักเกี่ยวกับความพร้อมของผลิตภัณฑ์/บริการ (การพัฒนาตลาด)
 • สนับสนุนผู้ประกอบการ Green Entrepreneur ด้านการตลาด และด้านกิจกรรมเชิงรุก ให้แก่เกษตรกร (ความเชื่อมโยงของตลาด)

องค์กรโซลิดาลิดัด และหุ้นส่วน จะมอบหมายให้พนักงานชาวไทยทำงานร่วมกันกับที่ปรึกษาโครงการ และงานของที่ปรึกษาโครงการสามารถเขียนเป็นภาษาไทย ส่วนผู้ประกอบการ Green Entrepreneurs ทั้งหมดจะเป็นชาวไทย หรือผู้ที่พูดภาษาไทย อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาโครงการอาจต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศขององค์กรโซลิดาลิดัด ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องสามารถเขียน หรือสื่อสารภาษาอังกฤษได้

  1. ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (Geographic scope):

สำนักงานใหญ่ขององค์กรโซลิดาลิดัด ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร โดยมีสำนักงานภาคสนามตั้งอยู่ที่แปลงสาธิต ที่ดูแลจัดการร่วมกับหุ้นส่วนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ประมาณ 30 กม. ทางตะวันตกของหัวหิน)

หุ้นส่วนมีสำนักงานใหญ่ใกล้กับแปลงสาธิต และมีสถานีรับซื้อสับปะรด ในอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง และอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ว่ากลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการ อาจอยู่ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร, ประจวบคีรีขันธ์, หรือ ระยอง

ที่ปรึกษาอาจจำเป็นต้องมีการเดินทาง เพื่อให้งานบรรลุตามกำหนด:

 • 1x เดินทางไปแปลงสาธิต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อฟังรายละเอียดเบื้องต้น และวางแผนงาน
 • 5x เดินทางไปประเมินเบื้องต้น และ ปฏิสัมพันธ์กับผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
 • อย่างน้อย 5x เดินทางไปพัฒนาแผนธุรกิจกับผู้ประกอบการ
 • อย่างน้อย 5x เดินทางไปส่งมอบแผนธุรกิจ และให้การปรึกษาแผนธุรกิจกับผู้ประกอบการ
  1. เป้าหมายการบริการ (Target Services):

องค์กรโซลิดาลิดัด ได้ระบุ 4 การบริการเฉพาะที่เป็นเป้าหมาย:

 1. ระบบน้ำหยด และ ระบบการให้ปุ๋ยทางระบบน้ำ: ระบบดังกล่าว เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเพาะปลูกสับปะรด และยังเป็นวิธีการให้ปุ๋ยผ่านระบบน้ำอีกด้วย แต่ยังไม่มีผู้ให้บริการในพื้นที่การดำเนินการของโครงการ ณ ปัจจุบัน องค์กรโซลิดาลิดัด ได้พัฒนาระบบที่สามารถเข้าถึงได้ โดยการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น และทำการทดลองที่แปลงสาธิตของโครงการ และแปลงของเกษตรกรผู้ได้รับคัดเลือก
 2. ปุ๋ยหมัก: หุ้นส่วนดำเนินการสร้างแหล่งผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ที่มีปริมาณมาก องค์กรโซลิดาลิดัดจึงทำการทดลองที่แปลงสาธิต แสดงให้เห็นว่า ขยะอินทรีย์นี้สามารถนำมาใช้ทำปุ๋ยหมักคุณภาพดีได้ และปุ๋ยหมักนี้สามารถช่วยเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตสำหรับเกษตรกร โดยมีผู้ให้บริการปุ๋ยหมักเชิงพาณิชย์บางรายอยู่ในพื้นที่โครงการ แต่เป็นที่เข้าใจกันว่ามีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ส่งผลให้มีความเป็นไปได้ว่า การทำงานร่วมกับผู้ผลิตที่มีอยู่ เพื่อใช้ขยะอินทรีย์จากหุ้นส่วน พร้อมปรับปรุงกระบวนการการผลิต อาจช่วยควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดสามารถเข้าถึงได้
 3. แหล่งเพาะชำกล้าพันธุ์: พื้นที่โครงการไม่มีแหล่งเพาะชำกล้าพันธุ์เชิงพาณิชย์สำหรับการปลูกสับปะรด โดยเกษตรกรจะผลิตกล้าพันธุ์เอง หรือซื้อจากเกษตรกรรายอื่น องค์กรโซลิดาลิดัด ได้ทำการวิจัย และทดลองวิธีการขยายพันธุ์แบบต่างๆ เพื่อกำหนดวิธีการผลิตกล้าพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุด และสามารถถ่ายทอดความรู้นี้ไปยังบุคคลที่สามที่มีความสนใจในการจัดตั้งแหล่งเพาะชำกล้าพันธุ์ได้ทันที โดยการประเมินตลาดมีความต้องการอย่างชัดเจน 
 4. โดรนเกษตร: การใช้โดรนฉีดพ่นเพื่อป้องกันผลผลิต, เพื่อการให้ปุ๋ย, และอื่นๆ ซึ่งกำลังมีความต้องการเพิ่มขึ้นในประเทศไทย แต่มีผู้ให้บริการรายย่อยเชิงพาณิชย์เพียงไม่กี่ราย โดยผลผลิตสับปะรดสามารถประยุกต์ใช้โดรนฉีดพ่นได้อย่างหลากหลาย และองค์กรโซลิดาลิดัด ได้ทำการทดลองที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าวิธีการนี้สามารถประหยัดต้นทุนค่าแรงงานได้มาก และมีผลประโยชน์กับการเพาะปลูกด้วย ซึ่งได้พิจารณาว่าการพัฒนาบริการโดรนฉีดพ่นสำหรับผู้ปลูกสับปะรด สามารถเกิดผลลัพธ์ได้ดีที่สุด โดยการสนับสนุนบริการโดรนเกษตรที่มีอยู่เดิม เพื่อขยายการบริการ, การพัฒนาตลาด, และความเชื่อมโยงของตลาด ร่วมกับทางเกษตรกรของหุ้นส่วน

แม้ว่าที่ปรึกษาโครงการจะไม่ถูกคาดหวังว่าต้องมีพื้นฐานความรู้เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับด้านการเพาะปลูกสับปะรด และการบริการต่างๆ ที่ได้กล่าวไว้ในด้านบน แต่จะพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่มีความรู้ และ/หรือ ประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการธุรกิจการเกษตร

  1. เป้าหมายผู้ประกอบการ (Target Green Entrepreneurs):

กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการรับการสนับสนุน:

 • ผู้ประกอบการในพื้นที่ ที่มีสินค้าและบริการทางการเกษตรที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ มีความสนใจพัฒนาสินค้าและการบริการที่เป็นเป้าหมาย อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • ผู้ประกอบการที่อยู่นอกพื้นที่ แต่มีความสนใจที่จะขยายการบริการมาในบริเวณพื้นที่โครงการ
 • ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีสินค้าและบริการในพื้นที่โครงการอยู่แล้ว แต่ต้องการการสนับสนุนในการพัฒนาสินค้าและการให้บริการ ให้มีความเกี่ยวข้อง/ความคุ้มค่ามากขึ้น สำหรับเกษตรกร

ที่ปรึกษาควรมุ่งเน้นให้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายจะต้องมีความสามารถและศักยภาพที่เพียงพอที่จะดำเนินการตามแผนธุรกิจ และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ที่ปรึกษาโครงการให้ไว้

 1. ผลลัพธ์ & การรายงาน (Deliverables & Reporting)

ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากที่ปรึกษาโครงการ มีดังนี้:

 • 5x แผนธุรกิจ (1 แผนต่อ 1 ผู้ประกอบการ Green Entrepreneur) เป็นภาษาไทย
 • 5x รายงาน (1 ฉบับต่อ 1 ผู้ประกอบการ Green Entrepreneur) เป็นภาษาไทย โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาแผนธุรกิจ ตลอดจนการสนับสนุนให้คำปรึกษา เช่น ในการให้คำปรึกษาด้านดการขอสินเชื่อ และ ด้านอื่นๆ ของการให้คำปรึกษา
 1. ระยะเวลา (Timeline)

ระยะเวลาการทำงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ คือ ภายในสิ้นเดือนธันวาคม ปี 2566

เนื่องจากลักษณะงานที่มอบหมายที่ปรึกษา มีความยืดหยุ่นในระยะเวลาของการดำเนินการ ทั้งนี้ การดำเนินการจะขึ้นอยู่กับกรอบเวลา และความพร้อมดำเนินการของกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการ Green Entrepreneurs โดยองค์กรโซลิดาลิดัด เข้าใจถึงความท้าทายนี้ และจะทำงานร่วมกับที่ปรึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างราบลื่น และทันเวลามากที่สุด

จึงขอเสนอแผนเพื่อเป็นแนวทางดังนี้:

กิจกรรม

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

การวางแผน & การเตรียมการ

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การคัดเลือกผู้ประกอบการ

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาแผนธุรกิจ

 

 

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

การให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

การรายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 1. โครงการ (Proposal)

ที่ปรึกษาส่งข้อเสนอโครงการ รวมถึงแนวทาง ยุทธศาตร์ และแผนการทำงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง พร้อมทั้งหลักฐานแสดงถึงประสบการณ์การทำงานและความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้อง

กรุณาระบุงบประมาณที่คาดหวังโดยใช้แบบฟอร์มตัวอย่างที่ให้ไว้ด้านล่าง โดยแยกรายการค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, และค่ารายการเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

งบประมาณ สามารถระบสกุลเงิน บาทไทย (THB) หรือ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ก็ได้

ที่ปรึกษา ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังกล่าว รวมอยู่ในงบประมาณแล้ว

 

กำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2565

ส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ Nikhom.Ruamsit@Solidaridadnetwork.org

งบประมาณ - ค่าตอบแทน

ที่

รายละเอียด

ค่าใช้จ่าย

จำนวนวัน

สุทธิ

 

1. การคัดเลือกผู้ประกอบการ

 

 

 

1

ค่าตอบแทน

 

 

 

 

2. การพัฒนาแผนธุรกิจ

 

 

 

2

ค่าตอบแทน

 

 

 

 

3. การสนับสนุนให้คำปรึกษา

 

 

 

3

ค่าตอบแทน

 

 

 

 

4. การวางแผน, การเตรียมการ & การรายงาน

 

 

 

4

ค่าตอบแทน

 

 

 

 

รวมสุทธิ

 

งบประมาณ - ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, และค่ารายการเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

ที่

รายละเอียด

ค่าใช้จ่าย

จำนวน

สุทธิ

 

1. การคัดเลือกผู้ประกอบการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : nikhom.ruamsit@solidaridadnetwork.org


ที่ปรึกษา / Consultant
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more