ระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2565 ทางเว็บไซต์จะปรับปรุงระบบ อาจจะมีการใช้งานที่ไม่ราบรื่น
15 - 16 January 2022, the website will update the system. There may be a not smooth usage.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

Coordinator for Connectivity at Sea Pilot in Thailand เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการนำร่องเทคโนโลยีสื่อสารบนเรือ

Coordinator for Connectivity at Sea Pilot in Thailand

 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการนำร่องเทคโนโลยีสื่อสารบนเรือ

 

ระยะเวลาจ้างงาน: กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2565

ประเภทสัญญา: พนักงานชั่วคราว (part-time)

สถานที่ทำงาน: ภูเก็ต

วันที่ปิดรับสมัคร: 4 กุมภาพันธ์ 2565

 

รายละเอียดโครงการฯ โดยสังเขป

โครงการนำร่องเทคโนโลยีสื่อสารบนเรือ (Connectivity at Sea Pilot) มีจุดประสงค์เพื่อทดลองเทคโนโลยีสื่อสารบนเรือกับแรงงานข้ามชาติในจังหวัดภูเก็ต โดยเทคโนโลยีดังกล่าวนี้ ประกอบด้วยอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณที่ติดตั้งบนเรือ และแอปพลิเคชันสื่อสารแบบ SMS บนโทรศัพท์ ในช่วงระยะการดำเนินการโครงการฯ ที่ผ่านมา โครงการฯ ได้ทดลองเทคโนโลยีดังกล่าวกับเจ้าของเรือ ไต๋ และเจ้าหน้าที่บนฝั่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ วินร็อค จากกรุงเทพฯ ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรชุมชนในพื้นที่ภูเก็ต

โครงการฯ ได้มีแผนที่จะทดลองเทคโนโลยีดังกล่าวกับแรงงานข้ามชาติ แต่ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และข้อจำกัดในการเดินทางข้ามจังหวัด ทำให้โครงการฯ ประสบความท้าทายในการจัดกิจกรรมในพื้นที่ ดังนั้น โครงการฯ จึงอยู่ในกระบวนการสรรหาเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ เพื่อรับผิดชอบประสานงานโครงการฯ ในภูเก็ต

 

รายละเอียดงานโดยสังเขป

องค์การ วินร็อค อินเตอร์เนชั่นแนล ประจำประเทศไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการนำร่องเทคโนโลยีสื่อสารบนเรือ จำนวน 1 ตำแหน่ง มีหน้าที่ประสานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการฯ (ภูเก็ต) เพื่อจัดกิจกรรมทดลองเทคโนโลยีดังกล่าวกับแรงงานข้ามชาติ รวบรวมข้อมูลด้านการใช้งานและความพึงพอใจของผู้ใช้ และสนับสนุนการดำเนินการโครงการฯ อื่น ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายโครงการฯ

เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านโครงการฯ จะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาคธุรกิจของ องค์การ วินร็อค อินเตอร์เนชั่นแนล ในกรุงเทพฯ และเจ้าหน้าที่องค์กรชุมชนท้องถิ่นที่ในพื้นที่ภูเก็ต

 


 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งนี้ประกอบด้วย:

 • สื่อสารและประสานงานกับเจ้าของเรือ ไต๋ แรงงานข้ามชาติ บริษัทพัฒนาเทคโนโลยี และองค์กรชุมชนในพื้นที่ เพื่อจัดกิจกรรมอบรมการใช้เทคโนโลยีในพื้นที่ และดำเนินการเพื่อมั่นใจว่าผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้แอปพลิเคชันในขณะออกเรือ

 • ร่างสื่อเกี่ยวกับโครงการฯ และเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจวิธีการใช้แอปพลิเคชันและเทคโนโลยี

 • สื่อสารกับเจ้าของเรือ ไต๋ และแรงงานตลอดระยะเวลาการทดลองเทคโนโลยี เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้สามารถทดลองเทคโนโลยีได้อย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้ใช้

 • ประสานกับบริษัทเทคโนโลยีเพื่อบูรณาการความคิดเห็นของผู้ใช้ และดำเนินการปรับปรุงแอปพลิเคชันและเทคโนโลยี

 • สื่อสารกับเจ้าของเรือรายอื่น เพื่อนำเสนอโครงการฯ และสรรหาผู้เข้าร่วมการทดลองเทคโนโลยี

 • บันทึกรายละเอียดและผลลัพธ์ของกิจกรรมเพื่อการติดตามและประเมินผล

 • สนับสนุนโครงการฯ ในการสื่อสารกับหน่วยงานภาครัฐ และ/หรือองค์กรภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่สนใจโครงการฯ

 

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ทำงานกับแรงงานในอุตสาหกรรมประมงและในภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ทดสอบกับผู้ใช้ และเผยแพร่กับผู้ใช้ใหม่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • สามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี (ได้แก่ แอปพลิเคชันสื่อสารบนโทรศัพท์และอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ) เพื่อสอนผู้อื่นได้

 • มีทักษะการสื่อสารที่ดีมาก สามารถนำเสนอข้อมูลให้เหมาะสมแก่ผู้ฟัง

 • สามารถอ่าน เขียน และพูดภาษาไทยและภาษาเมียนมาร์

 • เป็นผู้มีความคิดริเริ่มและรับผิดชอบ สามารถส่งงานได้ตามแผนโครงการฯ

 • มีทักษะในการรายงานและการจัดการโครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายแสดงความสนใจ ประวัติส่วนตัว พร้อมเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ไม่เกิน 17.00 . ที่ info.th@winrock.org โดยตั้งชื่ออีเมล์ว่า “สมัครงานตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการนำร่องเทคโนโลยีสื่อสารบนเรือ”


 

 

(ENGLISH POST)

Short term position as Coordinator for Connectivity at Sea Pilot in Thailand

 

Duration of Contract: February – June 2022 (part-time capacity)

Type of Contract: Part-time

Location: Phuket, Thailand

Closing Date: February 4, 2022

 

With the shared intention to drive positive change and support sustainable and ethical practices within the seafood and fishing industry, USAID Asia and Thailand Counter Trafficking in Persons projects (USAID CTIP projects), led by Winrock International, developed a shared-value partnership with a Mars Petcare to reduce vulnerability to trafficking in persons (TIP).

 

One of the primary partnership activities includes piloting an affordable 2-way communication-at-sea technology to improve worker welfare on fishing vessels. Without reliable and affordable connectivity options, crews on vessels at sea typically have no way to communicate with people on shore. If they experience any issues during their fishing trips, they cannot report these situations or ask for help from authorities or their families. To address this issue, the USAID CTIP projects and Mars Petcare have implemented a communication-at-sea technology solution among 20 pilot vessels in Phuket, Thailand. The pilot is supported by a fishermen response center, which can respond to worker grievances via messages from the connectivity-at-sea pilot. The fishermen response center was established in partnership with the Diocesan Social Action Center of the Suratthani Catholic Foundation (DISAC).

 

As of the date of writing, the partnership has completed a 6-month testing of the technology with vessel owners and captains representing 20 vessels. The next priority for the project is to test the application directly with migrant workers. The project has faced challenges with this implementation as vessel owners, captains, and workers still need close guidance to use the technology and in-person contact to maintain engagement. However, due to COVID-19 travel restrictions, staff in Bangkok were unable to travel to Phuket to organize the training sessions and keep stakeholders engaged. The project is thus currently seeking a coordinator who will be based in Phuket and will liaise closely with the USAID Thailand CTIP team in Bangkok while working onsite with the DISAC Field Officer.

 

See more: Video on the partnership and the pilot; video on the technology and chat application

 

Objectives

Winrock International is looking for a coordinator to support the implementation of the Connectivity at Sea Pilot in Phuket. The Coordinator will support planned activities under the partnership to test the Connectivity at Sea Pilot with workers, monitor and gather data on user feedback and tech use, and develop communication materials for the Pilot. The Coordinator will work closely with the USAID Thailand CTIP Private Sector Engagement Specialist and the DISAC Field Officer, and support engagement with vessel owners, captains, workers, tech developers, and relevant government agencies.

 

Tasks

The tasks for the role include, but are not limited, to the following:

 • Coordinate with vessel owners, captains, workers, tech partners, and DISAC to organize in-person training sessions and ensure users can use the app while at sea.

 • Support the tech developer in developing communication materials that will help users understand how to use the app – e.g., app user manual, FAQ, list of bug fixes.

 • Support USAID Thailand CTIP and DISAC in developing communication materials that will help migrant workers understand how the application can be used to raise complaints and in which instances – e.g., posters, flyers, short videos, etc.

 • Engage vessel owners, captains, and workers throughout the pilot testing period to ensure ongoing testing, maintain stakeholder engagement, and gather feedback and data.

 • Coordinate with tech developers to ensure user feedback is integrated into the application and that bug issues are resolved.

 • Lead outreach efforts to identify new vessel owners to participate in the worker pilot.

 • Document the process and support the monitoring and evaluation of the pilot.

 • Support DISAC and USAID Thailand CTIP in other engagements with government agencies and/or interested private sector partners to report progress and findings of the pilot.

The Coordinator is expected to conduct in-person engagement with these stakeholders as needed. However, other tasks can be done remotely.

Consultancy Period

The consultancy period is estimated for February to June 2022.

 

Required Skills and Experience

 • Experience working with fishers in Thailand and with stakeholders across the public, private, and non-profit sectors is highly preferred

 • Experience in app development, user testing, and rollout desirable

 • Ability to learn about the technology (i.e., the mobile phone application and the plotter equipment) and master it enough to teach others

 • Excellent communication skills and ability to effectively deliver information and cater the delivery to the audience

 • Excellent written and oral communication skills in Thai is required, and proficiency in Burmese and/or other migrant worker languages is highly preferred

 • Ability to work independently and effectively within tight deadlines

 • Good reporting skills and experience in project management desirable

 

How to Apply

Qualified candidates should submit a cover letter and resume to info.th@winrock.org. Please include “Coordinator for Connectivity at Sea Pilot in Thailand” in the email subject line, and save documents (cover letter, resume) in one PDF as ‘Last Name_First Name.pdf’ (e.g., Smith_Jane.pdf). Applications will be reviewed on a rolling basis. Only candidates selected for interviews will be contacted. No phone calls please.

 

Contact : info.th@winrock.org


ผู้ประสานงาน / Coordinator

Editorials

View more

Lasted contents

View more