ระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2565 ทางเว็บไซต์จะปรับปรุงระบบ อาจจะมีการใช้งานที่ไม่ราบรื่น
15 - 16 January 2022, the website will update the system. There may be a not smooth usage.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

Finance /Admin Officer (เจ้าหน้าที่การเงินธุรการ)

Finance /Admin Officer (เจ้าหน้าที่การเงินธุรการ)

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

1. ตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้องของเอกสารการจ่ายเงินและการจัดเก็บเอกสาร

2. ดูแลการเงินโครงการ  จัดทำรายงานส่งแหล่งทุน จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน และทะเบียนคุมสินทรัพย์

3. ช่วยประสานงานกับผู้ประสานงานโครงการแต่ละพื้นที่

4. ช่วยผู้ประสานงานโครงการในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ

 

คุณสมบัติ

 

1. จบปวช. ปวส. ปริญญาตรี(การเงิน การบัญชี)

2. มีความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบในการทำงาน

3. มีทักษะในการประสานงานดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel

5. มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ

 

เงื่อนไขและสวัสดิการ

 

1. เงินเดือน 15,000 – 20.000 บาท
2. มีประกันสังคม
3. ระยะเวลาทดลองงาน 90 วัน

 

ผู้ที่สนใจ กรุณาส่งประวัติโดยย่อ (CV) พร้อมบุคคลอ้างอิง 2 คน และจดหมายสมัครงาน เอกสารประจำตัว ประวัติการศึกษา และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ที่ thegoodshepherdthailand@gmail.com, gstmdo.finance@gmail.com หรือ มูลนิธิบ้านศรีชุมพาบาล (GSTMDO) เลขที่ 4128/1 ซอยโบสถ์แม่พระฟาติมา ถนนดินแดง เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร.085-908-6560,083-062-0369

 

วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร วันที่ 25 มกราคม 2565 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อผ่านอีเมล

 

Contact : thegoodshepherdthailand@gmail.com


บัญชี / Accountantการเงิน / Financier

Editorials

View more

Lasted contents

View more