ระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2565 ทางเว็บไซต์จะปรับปรุงระบบ อาจจะมีการใช้งานที่ไม่ราบรื่น
15 - 16 January 2022, the website will update the system. There may be a not smooth usage.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ผู้ประสานงานชุมชน (Community Mobilizer)

Employment Opportunity

Adventist Development and Relief Agency (ADRA)

THAILAND

ประกาศรับสมัครงาน

มูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์ (แอ๊ดดร้า ประเทศไทย)

โครงการไร้รัฐไร้สัญชาติเป็นโครงการหนึ่งที่ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์  (ADRA Thailand)  มีวัตถุประสงค์หลักในการทำงานเพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคลให้กับคนในชุมชนและนักเรียนในโรงเรียน  ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่จัน และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ทางโครงการไร้รัฐไร้สัญชาติ เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง ในตำแหน่ง ผู้ประสานงานชุมชน (Community Mobilizer) “สัญญาระยะสั้น” ประจำสำนักงาน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

 

ปิดรับสมัครวันที่: 31 มกราคม 2565

รายละเอียดหน้าที่รับผิดชอบ

 • รวบรวมข้อมูลบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ ในโรงเรียนและชุมชนเป้าหมาย

 • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องสถานะบุคคล ความไร้รัฐไร้สัญชาติให้กับชุมชนและโรงเรียน โดยการสนับสนุนจากผู้จัดการโครงการและที่ปรึกษากฎหมายด้านสถานะบุคคล

 • ลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อรวบรวมเอกสาร และข้อมูลของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเพิ่มเติม ทำการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐาน ทั้งในรูปแบบที่เป็นเอกสารพร้อมทั้งสำเนา

 • จัดเตรียมข้อมูล และนำเสนอข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับผู้มีปัญหาสถานะบุคคลต่อที่ปรึกษากฎหมายด้านสถานะบุคคล

 • ดำเนินการตามกระบวนการและข้อกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับการขอมีสัญชาติและสถานะบุคคล ร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายเป็นรายกรณี

 • จัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อหัวหน้างาน

 • รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี ในสาขาด้านการพัฒนาสังคม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งปี และมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับชุมชนหรือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ หรือโครงการที่เกี่ยวข้อง

 • สามารถพูดและเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

 • สามารถพูดภาษาชาติพันธุ์เช่น อาข่า ลีซู ไทยใหญ่ หรือภาษาอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและสามารถทำงานในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

 • จำเป็นต้องมีใบขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์

 • มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี 

สมรรถนะในการทำงาน (Competency framework)

 • การทำงานร่วมกับผู้อื่น (2.1)

 • ความสัมพันธ์และเครือข่าย (3.1)

 • การนำเสนอและการสื่อสารข้อมูล (3.3)

 • การเขียนและการรายงาน(4.1)

 

ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัว เงินเดือนที่คาดหวัง พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 ไม่เกิน 17.00 . ที่ hr@adrathailand.org โดยตั้งชื่ออีเมล์ว่า “สมัครงานตำแหน่งผู้ประสานงานชุมชนอำเภอแม่จัน”

 

Contact : hr@adrathailand.org


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Editorials

View more

Lasted contents

View more