ระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2565 ทางเว็บไซต์จะปรับปรุงระบบ อาจจะมีการใช้งานที่ไม่ราบรื่น
15 - 16 January 2022, the website will update the system. There may be a not smooth usage.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่โครงการชุมชน จ. เชียงใหม่

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า จ. เชียงใหม่ ทำงานร่วมกับชุมชน พี่น้องชาติพันธุ์ ท้องที่ ท้องถิ่น และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันรักษาป่าต้นน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้กับประเทศ ประสงค์หาเพื่อนร่วมงานคนใหม่

 

...................................................................................................................................................................

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 1.  ขับเคลื่อน และผลักดันกลไกให้เกิดกลไกความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการรักษาป่าร่วมกับชุมชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และยั่งยืน
 2.  วางแผน วิเคราะห์ข้อมูล และออกแบบกระบวนการการทำงานเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 2. ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดความรู้ ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเชื้อชาติ และเชื่อในความเท่าเทียมกัน
 3. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน  มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 4. มีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้ และพัฒนางานอยู่เสมอ
 5. สามารถรับผิดชอบงาน บริหารจัดการโครงการด้วยตนเองได้ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 6. สามารถวางแผน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 7. สามารถประมวลผลข้อมูล และสื่อสารได้อย่างชัดเจน
 8. หากมีองค์ความรู้และประสบการณ์การฟื้นฟูป่าตามหลักวิชาการ หรือการจัดการพื้นที่ป่าอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ สามารถใช้โปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS , DRONE), การกักเก็บคาร์บอนเครดิต และงานเกษตรพื้นที่สูง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. ขับรถได้  ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกวัน

 

ระยะเวลาการรับสมัคร

 • ตั้งแต่วันนี้ - 15 มกราคม 2565

 

 

.............................................................................................................................................................

 

สอบถามเพิ่มเติม หรือส่งข้อมูล ประวัติส่วนตัว เอกสารที่เกี่ยวข้อง และตัวอย่างผลงาน พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร และอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง มายังคุณจินตนา เขียวศร อีเมล : Jintana.Bum@egco.com โทรศัพท์ : 02-998-5856

 

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า สำนักงาน จ.กรุงเทพฯ

เลขที่ 222 อาคารเอ็กโก (ชั้น 11) ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ : 02-998-5000 โทรสาร : 02-998-5999

 

Contact : Jintana.Bum@egco.com / 02-998-5856


นักพัฒนาโครงการ / Creative content developerเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักกิจกรรม / Activist

Editorials

View more

Lasted contents

View more