ระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2565 ทางเว็บไซต์จะปรับปรุงระบบ อาจจะมีการใช้งานที่ไม่ราบรื่น
15 - 16 January 2022, the website will update the system. There may be a not smooth usage.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

พลขับ – ประจำจังหวัดนราธิวาส

 

ความเป็นมาของโครงการ

ด็อกเตอร์ส วิทเอาท์ บอร์เดอร์ส (ประเทศไทย) ดำเนินงานด้านการเสริมสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตในประเทศไทย ด้วยความเป็นกลาง และมีลักษณะการทำงานด้านการแพทย์ที่ไม่มีวัตถุประสงค์ทางศาสนา การเมือง หรือสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ด็อกเตอร์ส วิทเอาท์ บอร์เดอร์ส (ประเทศไทย) ได้ดำเนินโครงการเพื่อให้บริการด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่รวมถึงระบบบริการสุขภาพจิตขั้นพื้นฐานและระบบส่งต่อผู้รับบริการอย่างเหมาะสม โดยมีการดำเนินโครงการอยู่ที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา

 

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปฏิบัติงานในจังหวัดนราธิวาสเป็นหลัก และรวมถึงพื้นที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

โครงสร้างการปฏิบัติงาน:

การปฏิบัติงานอยู่ภายใต้การดูแลของหัวหน้างานฝ่ายโลจิสติกส์

 

ความรับผิดชอบหลัก

 • ตรวจสอบสภาพทางเทคนิคของรถยนต์ที่ได้รับมอบหมายทุกวัน (สภาพของยางรถ น้ำมันเชื้อเพลิง เบรค อุปกรณ์วิทยุ อะไหล่ ฯลฯ) ตรวจสอบรายการตามสมุดบันทึกของ DWBT ทุกสัปดาห์ เติมน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์เมื่อจำเป็น และหมั่นดูแลทำความสะอาดเพื่อให้แน่ใจว่ารถยนต์นั้นสามารถขับเคลื่อนในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมทั้งสามารถส่งมอบรถยนต์ได้ทันที่หากมีบุคคลอื่นใช้ต่อ
 • รับรองความเรียบร้อยและความปลอดภัยของผู้โดยสารในรถ ขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามข้อจำกัดความเร็วและกฎจราจรในประเทศ รวมทั้งกฎด้านความปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุทางถนน
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้โดยสารทุกคนมีเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดก่อนที่จะเดินทางและตรวจสอบว่าบุคคลที่ไม่ใช่พนักงานของ DWBT ได้เซ็นตกลงยินยอมความรับผิดชอบก่อนที่จะใช้รถ
 • ตรวจสอบสิ่งของที่บรรทุกเข้าหรือออกจากรถยนต์ให้ถูกต้อง ส่งเอกสารไปยังผู้รับสิ่งของนั้น ๆ  ตรวจสอบสถานะของสิ่งของที่จัดส่ง ส่งคืนเอกสารที่ครบถ้วนต่อโลจิสติกส์และตรวจสอบว่าสิ่งของนั้นมีเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็น
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารของรถยนต์ทั้งหมดและใบขับขี่ของผู้ขับขี่นั้นถูกต้องและถูกจัดเก็บอยู่ในรถยนต์
 • แจ้งหัวหน้างานถ้ามีเหตุการณ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งผู้โดยสาร และ/หรือ สิ่งของ
 • มีความรู้และเคารพในกฎต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการขับรถยนต์ โดยกฎต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด่านตรวจและสิ่งกีดขวางบนถนน รับรองให้แน่ใจว่าผู้โดยสารทุกคนรู้และเคารพในกฎต่าง ๆ
 • ดำเนินการบำรุงรักษาอาคารขั้นต้นและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ขั้นต้น
 • อำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมและการจัดฝึกอบรมของ DWBT
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่หัวหน้างานกำหนด
  •  

 

คุณสมบัติ

 • การศึกษา
  • จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีใบขับขี่
  • มีความรู้ในเส้นทางเดินรถในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์
  • ประสบการณ์การขับขี่รถยนต์อย่างน้อย 2 ปี
  • มีประสบการณ์ทำงานในองค์กรไม่แสวงผลกำไร
 • ภาษา
  • สามารถสื่อสารภาษาไทยและมลายูได้
 • ความรู้
  • หากมีความรู้ด้านการซ่อมรถจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความเชี่ยวชาญในเส้นทางเดินรถในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ความสามารถอื่น ๆ
  • ทักษะในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลตามเป้าหมาย
  • ทักษะในการทำงานเป็นทีมและให้ความร่วมมือ
  • มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติทำงาน
  • ยึดมั่นและเคารพในหลักการของ DWBT
  • มีทักษะในการจัดการความเครียด

ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ:

 • เงินเดือน: 20,974 บาทต่อเดือน และเงินโบนัสเดือนที่ 13
 • ค่าเช่าบ้าน (สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
 • สัญญาจ้างงานแบบมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี ซึ่งมีการต่อสัญญา โดยมีระยะเวลาทดลองงานเป็นเวลา 3 เดือน
 • ประกันสังคม

 

วันที่เริ่มงาน: 3 มกราคม พ.ศ.2565

 

วิธีการสมัคร:

กรุณาส่งประวัติส่วนตัวโดยสังเขป (CV) และจดหมายปะหน้าใบสมัคร (รวมลงในไฟล์ PDF ไฟล์เดียว) เพื่อระบุแรงจูงใจและสิ่งที่คุณสามารถมีส่วนรับผิดชอบในตำแหน่งนี้ โดยระบุหัวข้อว่า Driver” ไปยังอีเมล์ Pattani-ADMIN-FIN@dwbthailand.com ภายในหรือก่อนวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครที่ไม่ได้แนบเอกสารการสมัครอย่างสมบูรณ์ (ประวัติส่วนตัวโดยสังเขปและจดหมายปะหน้าใบสมัคร) จะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้นที่จะได้รับการติดต่อกลับเพื่อการสัมภาษณ์

 

DWBT เป็นองค์กรที่ส่งเสริมความหลากหลายและความแตกต่างทางวัฒนธรรม  

Contact : Pattani-ADMIN-FIN@dwbthailand.com


เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Editorials

View more

Lasted contents

View more