ระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2565 ทางเว็บไซต์จะปรับปรุงระบบ อาจจะมีการใช้งานที่ไม่ราบรื่น
15 - 16 January 2022, the website will update the system. There may be a not smooth usage.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

รับสมัครพยาบาล นักวิจัย ดูแลผู้สูงอายุ หลายอัตรา

รับสมัครพยาบาล นักวิจัย  ดูแลผู้สูงอายุ  หลายอัตรา

Organization : สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชน และประชาชนทั่วไปประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานใน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นักวิจัยและพัฒนาจำนวน 1 อัตรา  โดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านการสำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล และการรายงาน การจัดทำข้อเสนอโครงการ การระดมทุนและการแสวงหาแหล่งทุน  ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการระดมทรัพยากรจากแหล่งทุนทั้งภายในและต่างประเทศ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

        1.ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของประเทศด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของสมาคมฯ 
         2.รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของสมาคมฯ เพื่อวางแผนกำหนดแผนปฏิบัติการหรือโครงการ ให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
         3.วิเคราะห์นโยบาย แผนกลยุทธ์ของสมาคมฯ หรือแผนงาน โครงการ และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
         4.ประสาน ศึกษา สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานและประเด็นปัญหาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการจัดทำนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการหรือกำหนดยุทธศาสตร์ 
        5.จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูลกับส่วนงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
         6.ช่วยจัดทำข้อเสนอโครงการและการระดมทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรต่าง ๆ ตามนโยบายแผนกลยุทธ์ แผนงานและโครงการ
         7.ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนงานหรือโครงการ เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
         8.สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐ ประชาสังคม และเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผลักดันให้เกิดการยอมรับและสนับสนุนงานของสมาคมฯ
         9.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

          1.วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า ในสาขาวิชาวิจัย สถิติ  สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์   ประชากรศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  1. 2. มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วอย่างน้อย 4 ปี
  2. 3.มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี
  3. 4.มีความรู้และทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์สำนักงาน
  4. 5.มีความเป็นผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถสื่อสาร และถ่ายทอดงานได้ดี
  5. 6.มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบสูง เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม

สวัสดิการ :  ประกันสังคม, ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม, ค่าครองชีพ, ค่ารักษาพยาบาล

 

ผู้สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 123 (นายยงยุทธ)  โทรสาร 0-2561-5130 หรือทาง E-mail : a.ppatbkk@gmail.com, Yongyuth26@gmail.comและสามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ www.ppat.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรมตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป  ประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานโครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สังกัดกลุ่มงานปฏิบัติการ งานบริการผู้สูงอายุ โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงาน ขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้    
 
1. ตำแหน่งพยาบาล (ผู้ดำเนินการ) : Health Care Manager  จำนวน  2 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ดำเนินการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแล ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพหรือประคับประคองผู้รับบริการ  ตลอดจนควบคุมกำกับการปฏิบัติงานของผู้ดูแลผู้สูงอายุให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐาน 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.คัดกรอง ประเมิน ดูแล วางแผนการดูแล ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพผู้รับบริการ                 
2.สังเกตุ วิเคราะห์อาการ ให้การช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วน บันทึกผลการวิเคราะห์อาการ และรายงานให้แพทย์ทราบ
3.ให้บริการเวชภัณฑ์/วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงการจัดหา จัดซื้อ เบิกจ่าย ตรวจสอบคุณภาพ และจำนวนเวชภัณฑ์/วัสดุอุปกรณ์            
4.จัดทำทะเบียนประวัติผู้รับบริการ จัดทำสถิติเกี่ยวกับประวัติของผู้รับบริการ และรายงานต่อบังคับบัญชา
5.แนะนำ ให้การปรึกษาแก่ผู้มารับบริการ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ อนามัยการเจริญพันธุ์ และสุขภาพอื่น ๆ
6.ติดต่อ ประสานงาน ให้คำแนะนำ ปรึกษา และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
7.สนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาคมฯ ในชุมชน และออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
8.เป็นวิทยากรให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ด้านผู้สูงอายุและอนามัยการเจริญพันธุ์
9.สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐ ประชาสังคม และเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผลักดันให้เกิดการยอมรับและสนับสนุนงานของสมาคมฯ
10.แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทางการแพทย์ รวมถึงการขยายงานบริการด้านผู้สูงอายุและอนามัยการเจริญพันธุ์
11.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
-วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีด้านพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวีชาชีพ
-มีความรู้หรือประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 
-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษพอใช้
-มีความรู้และทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์สำนักงาน
-มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบสูง เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม

 

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ : Care Assistant จำนวน 4  อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านการช่วยดูแล ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้รับบริการตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ติดตาม จากพยาบาลผู้ดำเนินการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ    
1.ช่วยจัดเตรียมเครื่องมือ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานช่วยเหลือ ดูแลผู้รับบริการในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอาบน้ำ การให้อาหารทั้งการป้อนอาหารหรือการให้อาหารทางสายยาง การช่วยพยุงเดิน การพลิกตะแคงตัว ช่วยดูดเสมหะ และช่วยเหลือในการทำกิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น 
2.สอน แนะนำ ให้การปรึกษาแก่ผู้รับบริการและญาติ ตามหลักวิชาการที่ได้รับการมอบหมาย รวมถึงตามสมรรถนะและบทบาทหน้าที่
3.สนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาคมฯ ในชุมชน และออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
4.สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐ ประชาสังคม และเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผลักดันให้เกิดการยอมรับและสนับสนุนงานของสมาคมฯ
5.แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ รวมถึงการขยายงานบริการด้านผู้สูงอายุและอนามัยการเจริญพันธุ์
6.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
-ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุของกระทรวงศึกษาธิการ 420  ชั่วโมง  หลักสูตรบริบาล หรือผู้ช่วยเหลือคนไข้ (NA)
-อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
-มีความรู้และทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์สำนักงาน
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
-มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบสูง เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม

 

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการ  จำนวน  1 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้บริการและอำนวยความสะดวกทั่วไป ให้บริการรับ-ส่งผู้มารับบริการ ดูแลทำความสะอาดสถานที่ ห้องน้ำ ช่วยจัดเตรียมบริการน้ำดื่ม เครื่องดื่ม และช่วยจัดอาหารสำหรับผู้มารับบริการ และดูแลจัดการขยะต่าง ๆ ภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ                  

                     

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.ดูแล ทำความสะอาดสถานที่ ตลอดจนดูแลความเรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมาย
2.ให้บริการรับ-ส่งผู้มารับบริการ 
3.อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุ
4.เก็บและขนย้ายขยะของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุไปยังห้องพักขยะของสมาคมฯ
5.ช่วยจัดบริการ อาหาร และเครื่องดื่มสำหรับผู้รับบริการ
6.ดูแล จัดส่งซักทำความสะอาด และจัดเตรียม เครื่องนอน เสื้อผ้าของผู้รับบริการ ให้เพียงพอพร้อมใช้ 
7.รายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อการปรับปรุง พัฒนาให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
8.สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐ ประชาสังคม และเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผลักดันให้เกิดการยอมรับและสนับสนุนงานของสมาคมฯ
9.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 


คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
-วุฒิขั้นต่ำมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือมีประสบการณ์งานให้บริการ 
-มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม

 

สวัสดิการ :  ประกันสังคม, ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม, ค่าครองชีพ, ค่ารักษาพยาบาล 

 

ผู้สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังสมาคมวางแผนครอบครัวแห่ง-ประเทศไทยฯ เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 123 (นายยงยุทธ)  โทรสาร 0-2561-5130 หรือทาง E-mail : a.ppatbkk@gmail.com, Yongyuth26@gmail.com และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ www.ppat.or.th  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

Contact : a.ppatbkk@gmail.com, Yongyuth26@gmail.com


นักพัฒนาโครงการ / Creative content developerผู้ช่วย / Assistantนักกิจกรรม / Activistนักวิจัย / Researcher

Editorials

View more

Lasted contents

View more