ระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2565 ทางเว็บไซต์จะปรับปรุงระบบ อาจจะมีการใช้งานที่ไม่ราบรื่น
15 - 16 January 2022, the website will update the system. There may be a not smooth usage.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

Major Donor Engagement & Relationship

Major Donor Engagement & Relationship

Organization : มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

PURPOSE OF POSITION 

               เพื่อสร้างความเข้าใจในพันธกิจต่างๆ และ ภาพลักษณ์ของมูลนิธิฯ ต่อผู้อุปการะและผู้บริจาครายใหญ่ (Major Donors/HNWI) และ สร้างความสัมพันธ์อันดีระยะยาว กับผู้อุปการะและผู้บริจาครายใหญ่ (Major Sponsors/Donors) ในการที่จะสนับสนุนทรัพยากรอย่างต่อเนื่องที่จะเสริมความสำเร็จ และ ความยั่งยืน ในการดำเนินงานโปรแกรม รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงและช่วยเหลือเด็กยากไร้ เปราะบางได้เพิ่มมากขึ้นจากขอบเขตการดำเนินงานปัจจุบันของมูลนิธิฯ ในรูปแบบโครงการพิเศษ หรือ ของขวัญ (Major gifts)ต่างๆ ทั้งนี้รวมถึงพัฒนา และ สร้างช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริจาค ด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการระดมทุน นอกจากนี้สร้างและออกแบบแคมเปญ และกิจกรรมการตลาดใหม่ๆ ที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้อุปการะรายใหญ่    

 

MAJOR RESPONSIBILITIES 

 1. วางแผนงานกลยุทธ์การตลาด วางแผนกิจกรรม บริหารทีมงาน กำหนดแนวทางในการทำงาน ควบคุมและผลักดันทีมให้สามารถดำเนินการตามแผนกิจกรรมในการ ระดมทุนกับกลุ่มผู้อุปการะรายใหญ่เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งวางไว้
 2. ระดมทุนกับผู้อุปการะ/ผู้บริจาครายใหญ่ สร้างและรักษาความสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ มีการเยี่ยมเยียนพบปะกับผู้อุปการะ และติดต่อผ่านช่องทำงการสื่อสารต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจในพันธกิจของมูลนิธิฯ
 3. บริหารงาน วางแผน และวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาพฤติกรรมการบริจาคของผู้อุปการะ และสร้างช่องทำงในการระดมทุนใหม่ ๆ ทางด้าน online / offline / specialchannel เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ และวางแผนออกแบบโครงการที่เหมาะกับผู้บริจาค  แต่ละรายเพื่อให้การระดมทุนมีประสิทธิภาพ
 4. สนับสนุนทีมงานให้มีศักยภาพ ทักษะด้านต่างๆ และให้คำปรึกษา เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ 

KNOWLEDGE, SKILLS AND ABILITIES 

 1. ปริญญาตรี ปริญญาโท ด้านการตลาด การสื่อสารการตลาด การบริหารธุรกิจ หรือ ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค (Marketing Analysis &Customer Analysis) และมีความเข้าใจฐานข้อมูลเบื้องต้น (Database) มีความรู้ทางด้านการตลาด โดยเฉพาะการตลาดแนวใหม่ (New Marketing Trend), Direct Marketing และ Digital (Digital knowledge)
 3. มีทักษะด้านการขาย และการต่อรอง มีใจรักการบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการสื่อสาร และมีการถ่ายทอดที่ดี
 4. มีประสบการณ์ในการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking), การคิดเชิงระบบ (System Thinking) และ การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
 5. มีประสบการณ์ในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) มีทักษะและความเข้าใจในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 6. มีทักษะในการบริหาร สามารถแนะนำ ให้คำปรึกษา และดูแลทีมงาน (Coaching and Mentoring)
 7. มีประสบการณ์ในการทำงาน Project กับองค์กร NGO จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Contact : Banyen_Muenjob@wvi.org


ผู้ประสานงาน / Coordinatorนักพัฒนาโครงการ / Creative content developerเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerระดมทุน / Fundraisingผู้ช่วย / Assistantเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักกิจกรรม / Activist

Editorials

View more

Lasted contents

View more