ระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2565 ทางเว็บไซต์จะปรับปรุงระบบ อาจจะมีการใช้งานที่ไม่ราบรื่น
15 - 16 January 2022, the website will update the system. There may be a not smooth usage.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่บริหารงานสำนักงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานสำนักงาน

Organization : มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี (Pratthanadee Foundation)

มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี องค์กรพัฒนาเอกชนของไทย ที่ช่วยส่งเสริมการศึกษา โดยการอบรม ให้ความรู้ และทักษะในการพัฒนาตนเองและทักษะด้านอาชีพแก่ผู้หญิงและเยาวชนหญิงขาดโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้รู้และตระหนักในเรื่องสิทธิด้านต่างๆ

 

เรากำลังมองหาเพื่อนร่วมงานเพิ่ม หากคุณชอบทำงานเกี่ยวกับเอกสาร ใส่ใจในรายละเอียด ชอบบริหารจัดการ และดูแลความเรียบร้อยต่างๆ เราอยากชวนคุณมาร่วมงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานสำนักงาน 1 ตำแหน่ง

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูและความเรียบร้อยทั่วไปของสำนักงาน เครื่องใช้สำนักงาน การจัดซื้อ และการบำรุงรักษาจัดทำ
 • ดูแล บันทึกข้อมูล และเก็บเอกสารทางบัญชี เช่น ใบสำคัญรับ-จ่าย หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ค่าใช้จ่ายประจำเดือน
 • ดูแลหนังสือเข้า-ออก การรับ-ส่งอีเมล์ และการจัดเก็บเอกสารต่างๆติดต่อกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • อำนวยความสะดวก ตลอดจนดูแลงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการมูลนิธิ
 • สนับสนุนทีมงานในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ และทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง สัญชาติไทย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขามีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานสำนักงาน หรือด้านบัญชี จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
 • มีความสนใจในงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและเยาวชนหญิง
 • มีความรับผิดชอบ รอบคอบ ใส่ใจในรายละเอียด สามารถทำงานได้ดีทั้งแบบเดี่ยวและเป็นทีม
 • มีทักษะภาษาอังกฤษระดับใช้งานได้ดีใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
 • ทำงานในวันอาทิตย์ได้ (ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ หยุดทุกวันศุกร์และวันเสาร์)

 

สวัสดิการ 
ประกันสังคม (กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน) ประกันสุขภาพกลุ่ม

 

ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายสมัครงาน (Cover letter) ระบุเงินเดือนที่ต้องการ ประวัติย่อ (Resume) พร้อมบุคคลอ้างอิง (References) มาได้ที่ jobs@pratthanadee.org อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ 

 


 *มูลนิธิจะติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่ได้รับการพิจารณาเท่านั้น*

 

 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆได้ที่ 
https://pratthanadee.org/aboutus และ https://www.facebook.com/Pratthanadee.Foundation/

Contact : jobs@pratthanadee.org


บัญชี / Accountantการเงิน / Financierเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Editorials

View more

Lasted contents

View more