ระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2565 ทางเว็บไซต์จะปรับปรุงระบบ อาจจะมีการใช้งานที่ไม่ราบรื่น
15 - 16 January 2022, the website will update the system. There may be a not smooth usage.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น (PWID)

ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น (PWID)

Organization : มูลนิธิรักษ์ไทย : A member of CARE International.

            มูลนิธิรักษ์ไทยมีความประสงค์จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น (PWID) กำหนดยื่นซองสอบราคาให้ยื่นโดยตรงต่อมูลนิธิรักษ์ไทย 185 ซอยประดิพัทธ์ 6 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564  เวลา 12.00. น. และมีกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564  เวลา. 13.00 น. ณ มูลนิธิรักษ์ไทย 185 ซอยประดิพัทธ์ 6 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

             ผู้ใดสนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ทาง email : sirapat@raksthai.org หรือ 185 ซอยประดิพัทธ์ 6 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-256-6840 ในวันและเวลาราชการ

 

ลิงค์ข้อมูลเอกสารเพิ่มเติม file:///C:/Users/sutson/Downloads/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99-_PWID__compressed.html

Contact : email : sirapat@raksthai.org หรือ 185 ซอยประดิพัทธ์ 6 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-256-6840 ในวันและเวลาราชการ


ที่ปรึกษา / Consultant

Editorials

View more

Lasted contents

View more