ระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2565 ทางเว็บไซต์จะปรับปรุงระบบ อาจจะมีการใช้งานที่ไม่ราบรื่น
15 - 16 January 2022, the website will update the system. There may be a not smooth usage.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

รับสมัครนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย

รับสมัครนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย

Organization : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รับสมัครนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ขอบเขตงานวิจัย:
การท่องเที่ยว สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการศึกษา 

คุณสมบัติ:
-
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เปิดรับทุกคณะ) สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
- จบการศึกษาระดับปริญญาโท (เปิดรับทุกคณะ) สำหรับตำแหน่งนักวิจัย

- สามารถ อ่าน วิเคราะห์ และเขียนงานเชิงวิชาการได้ (ทบทวนวรรณกรรมได้ หรือ เขียนบทความได้)
-
มีทักษะในการพูดและการทำเอกสารในการติดต่อประสานงาน
 

หน้าที่รับผิดชอบ:
- ประสานงานโครงการวิจัยทั้งกลุ่มเป้าหมายโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เก็บข้อมูล ประมวลผล ดำเนินกิจกรรม และสรุปผลตามกรอบโครงการวิจัย
- จัดทำสื่อที่ต้องใช้ในการวิจัย รายงานโครงการ และบทความที่เกี่ยวข้องกับผลการวิจัย

* ถ้ามีประสบการณ์ในการเขียนรายงานการวิจัย นำเสนอผลการวิจัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

ระยะเวลาทำงาน: ตามระยะเวลาโครงการ
เวลางาน: จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.30-16.30 .

ส่ง CV พร้อมรูปถ่าย ที่ nidafuturist@gmail.com

 

Contact : nidafuturist@gmail.com


ผู้ช่วย / Assistantนักวิจัย / Researcher

Editorials

View more

Lasted contents

View more