ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน(Sustainable Livelihood Manager)

       The Freedom Story มีพันธกิจเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากเด็กในประเทศไทย โดยใช้กิจกรรมต่างๆ ที่คำนึงถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อเด็กในกลุ่มเสี่ยงและแบ่งปันเรื่องราวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนที่มีจิตสาธารณะและมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อร่วมมือกันทำงาน ฝ่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของ The Freedom Story ทำงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ และรายได้ที่ยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของครอบครัวเด็กที่มีความเสี่ยง และชุมชน เพื่อเป็นการป้องกันการค้ามนุษย์ ผ่านกิจกรรมด้านการส่งเสริม บริหารจัดการ และการขายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรแบบผสมผสานและงานหัตถกรรมทำให้ชุมชนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างอาชีพที่มั่นคง และโอกาสใหม่ ๆ นำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนเป็นสุขให้กับชุมชน

          ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาและบริหารโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชน และหน่วยวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งส่งเสริมและพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอ งานหัตถกรรม สินค้าเกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินและเศรษฐกิจเพิ่มเติมแก่ครอบครัวเด็กที่มีความเสี่ยง ชุมชนและองค์กรอย่างยั่งยืน ตลอดจนโครงการเพื่อสังคมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง The Freedom Story และชุมชนท้องถิ่น

หน้าที่และความรับผิดชอบ: ด้านแผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืน

 1. กำหนดและดำเนินการตามแผนงานประจำปีของฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน The Freedom Story
 2. แผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืนควรแสดงวิธีการสร้างธุรกิจเพื่อสังคมและกิจกรรมการพัฒนาเพื่อช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นสหรับครอบครัวของกลุ่มเป้าหมาย The Freedom Story เพื่อช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสาหรับเด็ก และสมาชิกครอบครัวคนอื่น ๆ
 3. แผนการพัฒนาหน่วยธุรกิจเพื่อสังคมควรสร้างโอกาสทางธุรกิจ สร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ The Freedom Story
 4. บริหารจัดการและพัฒนาโครงการ/แผนงานดังกล่าว
 5. สร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงความร่วมมือกับองค์กรและบุคคลภายนอก

ด้านการระดมทุน

 1. แสวงหาการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ สหรับฝ่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
 2. เขียนข้อเสนอโครงการและรายงานผลการดำเนินงานให้แก่มูลนิธิ ผู้สนับสนุน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 3. เสนอความคิดที่สร้างสรรค์ และแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาในกระบวนการทงานให้กับฝ่าย และThe Freedom Story
 4. รายงานและปรึกษาหารือร่วมกับทีมงาน และระหว่างฝ่ายต่างๆ ในมูลนิธิฯ
 5. บริหารและวางแผนงานที่เกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
 6. วิเคราะห์ข้อมูลการขาย เพื่อนำมาสู่การพัฒนาและปรับปรุงให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
 7. สำรวจตลาดและสามารถวิเคราะห์ภาพรวมของคู่แข่งได้เป็นอย่างดี
 8. วางแผนและจัดทำงบประมาณส่งเสริมการขายทั้ง Online และ Offline
 9. ควบคุมและวิเคราะห์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 10. บริหารจัดการและสร้างระบบการจัดการที่ดีกับ Suppliers โดยเฉพาะเกษตรกร
 11. วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับงบประมาณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดขาย
 12. สามารถวางแผนการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ และตลาดใหม่ๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 13. จัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหาร

สร้างเครือข่ายกับบุคคลและองค์กร

 1. พัฒนารายชื่อผู้ติดต่อ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายกับผู้นชุมชน/ท้องถิ่น หน่วยงานรัฐบาล องค์กรเอกชนและองค์กรธุรกิจ
 2. เป็นตัวแทน The Freedom Story และสืบสานพันธกิจของเราต่อชุมชน
 3. ร่วมมือกับชุมชนในภารกิจของ The Freedom Story

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2-4 ปีขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การขาย Startup หรือธุรกิจเพื่อสังคม
 3. มีประสบการณ์การขายสินค้าอุปโภคบริโภค Modern Trade สินค้าทางการเกษตร เกษตรอินทรีย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีภาวะเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ รักการเรียนรู้ และทันสมัยต่อโลก Disruption
 5. สามารถวางแผนในเชิงกลยุทธ์ มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 6. มีประสบการณ์ในการทำงานกับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรหรือการทำงานด้านการพัฒนาชุมชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. มีความรู้และทักษะในการจัดการความรู้ Knowledge Management สามารถเป็นวิทยากรเกี่ยวกับหลักการธุรกิจ รูปแบบธุรกิจ และการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนปฏิบัติการการจัดสรรทรัพยากร เช่น Business Model Canvas
 8. มีความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรเพื่อสังคม กิจการเพื่อสังคม/วิสาหกิจเพื่อสังคม
 9. มีทักษะและความทุ่มเทในการทำงาน บริหารจัดการเวลาของตนเองและทีมงาน รวมทั้งการมอบหมายและติดตามงานต่างๆได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
 10. มีความคิดเชิงกลยุทธ์ ความคิดสร้างสรรค์และความเต็มใจที่จะริเริ่มที่จะทสิ่งที่จเป็นต่อการทำงาน
 11. มีความสามารถวิเคราะห์ สรุปและนำเสนอข้อมูลได้
 12. มีความใส่ใจต่อผลกระทบทางสังคมและความมุ่งมั่นในภารกิจขององค์กร
 13. สื่อสารภาษาอังกฤษได้และคล่องแคล่ว
 14. สามารถขับขี่ มีใบอนุญาตขับขี่และมีพาหนะส่วนตัว
 15. มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์สาหรับโปรแกรม:
 • Microsoft Office
 • การจัดการฐานข้อมูล
 • Google ปฏิทิน เอกสารและอีเมล์
 • Skype
 • Drop box, Box.com

ชั่วโมงและสภาพแวดล้อมในการทางาน

 1. ทำงานเฉลี่ย 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 2. ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนอาจต้องทำงานในช่วงเย็น-ค่ำและช่วงสุดสัปดาห์(ขึ้นอยู่กับภารกิจ)

เงินเดือนและสวัสดิการ

  1. เงินเดือนประมาณ 25,000 - 30,000 บาท (พิจารณาจากทักษะ ความสามารถ และประสบการณ)
  2. เงินออมทรัพย์
  3. ประกันสุขภาพ
  4. ประกันภัยอุบัติเหตุ
  5. ประกันสังคม
  6. วันหยุดตามกฎหมายและวันหยุดพักร้อน
  7. อื่นๆ

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครงานดังนี้

 1. จดหมายสมัครงาน ระบุคุณสมบัติและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับตำแหน่ง ประวัติส่วนตัว การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน
 2. หลักฐานการศึกษา
 3. เนาบัตรประชาชน สเนาทะเบียนบ้าน
 4. ใบรับรองการทงาน (ถ้ามี)
 5. รูปถ่ายหน้าตรง
 6. ต้องมีข้อมูลบุคคลอ้างอิง 3 ท่านที่ไม่มีความเกี่ยวข้องทางเครือญาติกับผู้สมัคร (เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวข้องกับผู้สมัครที่สามารถยืนยันถึงความสามารถและประสบการณ์ในการทงานของผู้สมัคร)

**The Freedom Story ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ส่งเอกสารสมัครงานครบถ้วนเท่านั้น**

**ส่งเอกสารทาง E-mail :  supranee@thefreedomstory.org

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ : 080-670-8375

Contact : supranee@thefreedomstory.org


ระดมทุน / Fundraisingผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Editorials

View more

Lasted contents

View more