ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ประจำสำนักงาน อุดรธานี

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ประจำสำนักงาน อุดรธานี

Organization : มูลนิธิรักษ์ไทย : A member of CARE International.

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. การหนุนเสริมกระบวนการทำงานของ SR ด้านการบริหารงานโครงการ การติดตามและสนับสนุนกระบวนการปฎิบัติงานในพื้นที่ดำเนินงาน การรายงานผล การวิเคราะห์สรุปบทเรียนและการปรับรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบททางสังคมของกลุ่มเป้าหมายและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การระบาดของโรค
2. การหนุนเสริมความรู้ด้าน HIV/AIDs STI TB และทักษะปฏิบัติงานในกลุ่มประชากร MSM TGW ของเจ้าหน้าที่ SR ภายใต้โครงการสตาร์ ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มประชากร ด้วยชุดบริการ RRTTPR ตามเป้าหมายโครงการ
3. การประสานงานเชื่อมโยงภาคีสำคัญในกลุ่มประชากร ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ และการเชื่องต่องานเชิงบูรณการและการส่งต่องานกับระบบบริการภาครัฐ เช่น KPLHS DIC PCM
4. การสนับสนุนองค์กร SR ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วนพิเศษ หรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของโครงการและองค์กร SR การส่งต่อเคสการร้องเรียนการปฏิบัติงาน ความขัดแย้งในพื้นที่ เป็นต้น
5. การประชุมร่วมกับกลไกระดับจังหวัด ภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในประเด็นสุขภาพ และเอชไอวีเอดส์ เชื่อมโยงระบบบริการ ให้กลุ่มเป้าหมาย MSM TGW เข้าถึงสิทธิบริการยา PrEP, PEP และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประชากรหลักในโครงการสตาร์
6. การสนับสนุนการทำงานข้อมูล บทเรียนโครงการ กับหน่วยงานภายใต้โครงการและผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษา เช่น RDQA LFA สรุปบทเรียน การทำ KM
7. การสนับสนุนการลงติดตามผลการดำเนินโครงการในเรื่องการตรวจ RDQA(สุ่มตรวจ, ตรวจ 100% บางกรณี)
คุณสมบัติ
1. ปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะและประสบการณ์ การปฏิบัติงานกับกลุ่มประชากร ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย ,ผู้หญิงข้ามเพศ - ผู้ชายข้ามเพศ
3. มีทักษะด้านการประสานงานกับหน่วยงานรัฐ เช่น โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุข และองค์ภาคประชาสังคมในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่อการดำเนินงาน
4. มีทักษะในด้านการหนุนเสริมเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรรับทุนรองและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น Coaching M&E ฯลฯ
5. มีทักษะด้านการเขียน เช่น การสรุป/บันทึกการประชุม การเขียนรายงานผลการติดตามงาน
6. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลสำหรับการวางแผนดำเนินงาน
7. มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Excel สำหรับรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการนำเสนองานด้วยโปรแกรม PowerPoint
8. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติ
9. เดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้

ส่ง Resume มาทางเมล hrrecruit@raksthai.org

Contact : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ติดต่อเบอร์ โทร 063 642 6587 , 02 014 7322 ต่อ 103


เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Editorials

View more

Lasted contents

View more