ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่เกษตรและการตลาด , คนงานสวนผัก

เจ้าหน้าที่เกษตรและการตลาด , คนงานสวนผัก

Organization : มูลนิธิพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

มูลนิธิพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 อัตรา

 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่เกษตรและการตลาด 1 อัตรา 

เงินเดือน 10,000-12,000 บาท + ประกันสังคม + เงินสะสม+ ประกันชีวิต

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาเกษตรกรรม

 2. เพศชาย

 3. มีความรู้ด้านการเกษตร พืชผัก และการตลาด

 4. มีความอดทน ขยัน เชื่อฟัง และทำงานเป็นทีมได้

 5. มีที่พักในจังหวัดเชียงใหม่

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ปลูกพืชผัก และดูแลสวนเกษตรของสำนักงาน

 2. วางแผนงาน และจัดซื้ออุปกรณ์เกษตร

 3. เก็บเกี่ยวผลผลิต และหาตลาด

 4. ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย

 5. ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

 6. ออกพื้นที่ต่างอำเภอ เพื่อปฏิบัติงามตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ตำแหน่ง: คนงานสวนผัก 1 อัตรา 

ค่าจ้างรายวัน 350 บาท

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย

 2. พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้

 3. ทำงานหนักได้

 4. มีความอดทน ขยัน เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา และสามารถทำงานเป็นทีมได้

 5. มีที่พักในจังหวัดเชียงใหม่

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ปลูกผัก และดูแลสวนเกษตรของสำนักงาน

 2. เก็บเกี่ยวผลผลิต และจัดจำหน่าย

 3. จดบันทึกรายรับ รายจ่าย

 4. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

 

 

หลักฐานในการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน

 3. สำเนาวุฒิการศึกษา

 4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว สำหรับติดใบสมัคร 1 ใบ

 5. เขียนประวัติการทำงานที่ผ่านมาในกระดาษ A.4 หรือ หนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิม,ใบประกาศนียบัตรอบรมอื่นๆ (ถ้ามี) และหนังสือรับรองจากคริสตจักรที่สังกัด (สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์)

 

 

 

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่

สำนักงานมูลนิธิพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน (ITDF)

เลขที่ 169 หมู่ 3 .สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

หรือส่งอีเมล์ขอรับใบสมัครและแผนที่มูลนิธิฯ ได้ที่ Email: itdp@itdpinternational.org

**ส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

**ทางโครงการฯ จะติดต่อให้มาสัมภาษณ์งานในภายหลังค่ะ

 

Contact : itdp@itdpinternational.org


ผู้ประสานงาน / Coordinatorระดมทุน / Fundraisingเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Editorials

View more

Lasted contents

View more