ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

มูลนิธิพิทักษ์สตรี รับสมัครงาน (ด่วน!!) 1.ผู้ประสานงานโครงการ / 2.ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ (Full Time ตามระยะเวลาโครงการ 1 ปี 6 เดือน)

บทบาทและความรับผิดชอบ 

1.    ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานโครงการ
2.    ควบคุมดูแล บริหารการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผน
3.    บริหารจัดการทีมงาน ให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนโครงการ
4.    ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งรายงานผลการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ
5.    จัดทำรายงานโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
6.    ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
การศึกษา
     1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา 

ทักษะ /ความรู้/ความถนัด
1.    มีประสบการณ์ และผลงานในการบริหารงานกิจกรรม โครงการ  อย่างน้อย 3 ปี
2.    มีความรู้ และความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และเอกชน
3.    มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกเป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายและองค์กร
4.    สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมได้ดี
5.    มีทักษะการจัดกระบวนการกิจกรรมบำบัดฟื้นฟู เสริมสร้างพลัง และเสริมสร้างศักยภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
6.    มีความสนใจในการทำงานด้านสิทธิเด็กและสตรี และมีทัศนะคติเชิงบวกต่อการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
7.    มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปและอุปกรณ์สำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.    มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น
9.    มีความยืดหยุ่น คล่องตัวพร้อมปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉิน และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
ภาษา
     1. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ในระดับดี
 

*** เปิดรับใบสมัครถึงวันที่  15 สิงหาคม พ.ศ. 2564***

***********************************************************************************

2.ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Full Time ตามระยะเวลาโครงการ 1 ปี)

บทบาทและความรับผิดชอบ 
1.    ทำงานร่วมกับโรงเรียนระดับมัธยม เพื่อป้องกันกลุ่มเด็กนักเรียนใช่สื่อ Social media อย่างปลอดภัย และคุ้มครองให้การช่วยเด็กและหญิงที่เสี่ยงและถูกล่อลวงทางออนไลน์
2.    ประสานงานร่วมกับเครือข่าย แกนนำครู ผู้นำชุมชน นักเรียน 
3.    มีบทบาทหน้าที่ให้คำปรึกษาเพื่อช่วยเหลือคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายขององค์กร
4.    มีหน้าที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายขององค์กร
5.    ติดตามเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายและครอบครัวในพื้นที่  
6.    ดำเนินการประสานงานให้เกิดความช่วยเหลือคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายตามหลักสิทธิมนุษยชน
7.    จัดทำบันทึกการปฏิบัติงาน และส่งให้แก่หัวหน้างาน 
8.    ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
การศึกษา
     1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา 


ทักษะ /ความรู้/ความถนัด
1.    เป็นผู้มีจิตอาสา  มีความสำนึกทางสังคมเป็นผู้เปิดกว้างทางความคิด และมีความรับผิดชอบ
2.    รักความยุติธรรม ซื่อสัตย์ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ มีจรรยาบรรณ และมีแนวคิดในหลักการสิทธิมนุษยชน  
3.    มีความสนใจใฝ่รู้ กล้าแสดงความคิดเห็น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ต้องพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้จากการทำงาน
4.    มีลักษณะความเป็นผู้นำมีบุคลิกภาพดี
5.    สามารถทำงานเป็นทีมได้
6.    สามารถติดต่อประสานงานได้
7.    สามารถประจำอยู่ที่ศูนย์ประสานงานจังหวัดนครราชสีมาได้
8.    สามารถทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ได้ บางครั้ง
 

*** เปิดรับใบสมัครถึงวันที่  15 สิงหาคม พ.ศ. 2564***

  

มูลนิธิพิทักษ์สตรี
328/1 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02 214-5157  www.aatthai.org

Contact : prajakkamkum.aat@gmail.com / 02 214-5157 / 082 096-4736 / ID Line: pk452280


ผู้ประสานงาน / Coordinatorนักพัฒนาโครงการ / Creative content developerเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักกิจกรรม / Activist

Editorials

View more

Lasted contents

View more