ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า - เจ้าหน้าบัญชี จ.กรุงเทพฯ

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า ได้รับการสนับสนุนการก่อตั้งและการดำเนินงาน จากบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด(มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป มีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และผืนป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืน โดยมีการดำเนินงานใน 3 จังหวัด คือ จ.เชียงใหม่ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ชัยภูมิ โดยขอบเขตงานโครงการ ครอบคลุมงานอนุรักษ์และฟื้นฟู ภายใต้แนวทาง คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้ งานจิตสำนึกกับเยาวชน และงานเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เปิดรับเพื่อนร่วมงานมาช่วยกันดูแลรักษาป่าต้นน้ำ จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้

.....................................................................................................................................................

 

ตำแหน่ง

  • เจ้าหน้าที่บัญชี จ.กรุงเทพฯ

 

 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ปฏิบัติงานในฐานะผู้จัดทำบัญชีและงบประมาณให้กับ สำนักงานต่างๆ ของมูลนิธิไทยรักษ์ป่า

 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

     •  ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสำนักงาน  

     •  จัดทำบัญชีรายรรับรายจ่าย และแบบยื่น ภ.ง.ด. 3_53

     •  บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม SAP

     •  ปิดงบการเงิน

     •  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่โครงการในการตรวจสอบความถูกต้องและความชัดเจนของเอกสาร

     •  จัดเก็บเอกสารและรับส่งเอกสารให้กับหน่วยงานภายนอก

     •  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

     •  วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาบัญชี

     •  เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

     •  มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีหรือการเงินไม่ต่ำกว่า 2 ปี

     •  มีความรู้บัญชีพื้นฐาน และความเข้าใจหลักการบัญชีอย่างถูกต้อง

     •  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

     •  มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

     •  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Office และ SAP

     •  สามารถทำงานล่วงเวลา และ สามารถเดินทางและค้างคืนต่างจังหวัดโดยลำพังได้

     •  หากเป็นเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 

การบังคับบัญชา

  • ผู้บังคับบัญชา : หัวหน้าส่วนบัญชีการเงินและธุรการ

 

 

ระยะเวลาการรับสมัคร

  • ตั้งแต่วันนี้ - 30 สิงหาคม 2564

 

 

.....................................................................................................................................................

 

สอบถามเพิ่มเติม หรือส่งข้อมูล ประวัติส่วนตัว เอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร และอัตราเงินเดือน

ที่คาดหวัง มายัง : คุณจินตนา เขียวศร อีเมล : Jintana.Bum@egco.com โทรศัพท์ : 02-998-5856

 

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า สำนักงาน จ.กรุงเทพฯ

เลขที่ 222 อาคารเอ็กโก (ชั้น 11) ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 02-998-5000 โทรสาร : 02-998-5999

 

 

 

 

Contact : jintana.Bum@egco.com


บัญชี / Accountant

Editorials

View more

Lasted contents

View more