ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม

Organization : กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS)

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร มีวัตถุประสงค์การทำงานเพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำของกลุ่มเปราะบาง เช่น กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด กลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ฯลฯ

ปัจจุบัน APASS ดำเนินงานเพื่อลดจำนวนผู้ได้รับผลกระทบและอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้สารเสพติด ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้สารเสพโดยมีพื้นที่ดำเนินงานใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี ปัตตานี และ ยะลา

APASS มีความประสงค์เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ภาคสนาม จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งงาน       :              เจ้าหน้าที่ภาคสนาม จ.นนทบุรี

พื้นที่การทำงาน  :              จ.นนทบุรี

อัตราเงินเดือน     :              ตามโครงสร้างขององค์กร

การรายงาน         :              รายงานตรงต่อผู้ประสานงานโครงการ

บทบาทและหน้าที่การทำงาน

 1. วิเคราะห์ประเมินและจัดบริการที่จำเป็นของสมาชิกด้านข้อมูล,ความรู้,และบริการที่เหมาะสม
 2. การจัดทำทะเบียนสมาชิก (UIC) รวมถึงจัดทำแผนภูมิพื้นที่ Mapping
 3. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ด้านยาเสพติด ด้านสุขภาพหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
 4. วางแผนและสนับสนุนการทำงานของผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ภาคสนามเพื่อให้สามารถเข้าถึงและติดตามผลกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการส่งต่อบริการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ภาคสนามเพื่อสนับสนุนการทำงาน พร้อมวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 6. จัดทำรายงานเดือน รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานพร้อมปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขและความต้องการการช่วยเหลือเสนอต่อผู้จัดการศูนย์เดือนละครั้งหรือเมื่อได้รับการร้องขอ
 7. เบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมและดำเนินให้เป็นไปตามแผน

 

คุณสมบัติ

 1. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และสามารถใช้งาน Internet ได้
 2. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจ และ ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้ใช้สารเสพติด
 3. รู้จักและเข้าใจในบริบทของพื้นที่ปฏิบัติงาน
 4. สามารถเชื่อมต่อกับกลุ่มเพื่อนผู้ใช้ยาในพื้นที่ปฏิบัติงานได้
 5. สามารถเป็นวิทยากร จัดกระบวนการกลุ่มได้
 6. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และ พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

 

ผู้ที่สนใจ กรุณาส่งประวัติโดยย่อ (CV) และจดหมายสมัครงาน เอกสารประจำตัว(สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน)ประวัติการศึกษา และรูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว ที่ sonthaya@apassthailand.org กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS)   เลขที่ 52/20 ซอยโปร่งใจ  แขวงทุ่งมหาเมฆ   เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 02 001 8665  วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร 11 กรกฎาคม 2564  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อผ่านอีเมล

 

Contact : sonthaya@apassthailand.org


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Editorials

อาณาจักรซีพี
ผีซ้ำด้ามพลอย
เราเป็นประเทศที่อยากเจริญ แต่วันๆ ประชาชนเผชิญแต่การบริหารที่ล้าหลัง
เราจะทำตามสัญญา นะจ้ะ ปั๊ดโถ้ว!!
บทบาท NGOs กับการเมืองไทย
View more

Lasted contents

จับตารัฐ หวั่นปิดปากประชาชนผ่านพ.ร.บ. ว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหารายได้
ศรีสุวรรณบุกร้อง กลต.สอบหมอบุญพฤติกรรมน่าสงสัยปมดีลวัคซีนทิพย์
เกษตรกรเหลืออด
อาณาจักรซีพี
แอมเนสตี้เรียกร้องไทยให้ความสำคัญเร่งฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มชายขอบ 
View more