ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูลและสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูลและสารสนเทศ

Organization : กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS)

เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูลและสารสนเทศ  จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร มีวัตถุประสงค์การทำงานเพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำของกลุ่มเปราะบาง เช่น กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด กลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ฯลฯ

ปัจจุบัน APASS ดำเนินงานเพื่อลดจำนวนผู้ได้รับผลกระทบและอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้สารเสพติด ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้สารเสพโดยมีพื้นที่ดำเนินงานใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี ปัตตานี และ ยะลา

APASS มีความประสงค์เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งงาน       :              เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูลและสารสนเทศ

พื้นที่การทำงาน  :              สำนักงานส่วนกลาง

อัตราเงินเดือน     :              ตามโครงสร้างขององค์กร

การรายงาน         :              รายงานตรงต่อผู้จัดการโครงการ

บทบาทและหน้าที่การทำงาน

 1. วิเคราะห์ข้อมูล สะท้อนผล และสามารถหยิบยกประเด็นเพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดด้อยของข้อมูล
 2. นำข้อมูลที่ได้มาผลิตเป็นสื่อ  ในรูปแบบของสื่อออนไลน์ นำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ขององค์กรหรือที่เกี่ยวข้อง
 3. ให้ข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ที่สนใจที่สอบถามเข้ามาผ่านช่องทางออนไลน์  รวมถึงการให้บริการข้อมูลความรู้  ชุดอุปกรณ์สะอาดหรือชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ HIV , HCV ผ่านช่องทางออนไลน์
 4. จัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการผ่านช่องทางออนไลน์  เป็นเอกสารข้อมูลขององค์กรอย่างเป็นระบบ
 5. ดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. ประสานงานกับแหล่งทุนเพื่อประสานการทำงานพัฒนาด้านระบบฐานข้อมูล

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาบริหารจัดการข้อมูล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านการบันทึกข้อมูล การรายงานผลของข้อมูลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 4. หากมีความรู้หรือประสบการณ์ทำงานด้านยาเสพติด และเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบซี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความรับผิดชอบสามารถทำงานได้ตามเวลาที่กำหนด

 

ผู้ที่สนใจ กรุณาส่งประวัติโดยย่อ (CV) และจดหมายสมัครงาน เอกสารประจำตัว(สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน)ประวัติการศึกษา และรูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว ที่ sonthaya@apassthailand.org กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS)   เลขที่ 52/20 ซอยโปร่งใจ  แขวงทุ่งมหาเมฆ   เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 02 001 8665  วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร 11 กรกฎาคม 2564  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อผ่านอีเมล

 

Contact : sonthaya@apassthailand.org


ไอที / ITผู้ประสานงาน / Coordinatorนักวิจัย / Researcher

Editorials

บทบาทประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
อาณาจักรซีพี
ผีซ้ำด้ามพลอย
เราเป็นประเทศที่อยากเจริญ แต่วันๆ ประชาชนเผชิญแต่การบริหารที่ล้าหลัง
เราจะทำตามสัญญา นะจ้ะ ปั๊ดโถ้ว!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบเขตอุตฯ IRPC ตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ศรีสุวรรณร้องผู้ตรวจการแผ่นดินกรมสรรพากรกำลังรีดเลือดจากปูกับพ่อค้ายาเส้นหรือไม่
ศรีสุวรรณเผยพร้อมยื่นเอาผิด ขรก.ทุกคนหลังศาลปค.เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างคอนโดแอซตัน อโศก ไม่ชอบด้วยกม.
แอมเนสตี้เปิดตัวไลน์สติ๊กเกอร์ “Stand Beside You”   ส่งต่อกำลังใจให้คนรอบข้างในช่วงวิกฤตโควิด-19 
ศรีสุวรรณค้านนายกฯใช้ กม.ติดหนวดคุมเฟกนิวส์ทั้งๆที่ใช้ กม.ปกติได้
View more