ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่นักวิชาการ 1 อัตรา

สวท  รับสมัครเจ้าหน้าที่นักวิชาการ 1 อัตรา

Organization : สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านสถิติ ออกแบบการเก็บข้อมูล สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.ปฏิบัติงานทางวิชาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ แปลข้อมูล นำเสนอและจัดทำรายงานข้อมูลเชิงสถิติ กำหนดรูปแบบ ข้อถาม การวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อให้มีข้อมูลและการรายงานผลการปฏิบัติงานเชิงสถิติ  สามารถนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบาย 
แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของสมาคมฯ 
2.จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูลกับส่วนงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.ให้บริการข้อมูลและสถิติประเภทต่างๆ แก่ส่วนงานต่างๆ  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน ศึกษา อ้างอิง หรือวางแผนงาน
4.ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานสถิติเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
5.สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐ ประชาสังคม และเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผลักดันให้เกิดการยอมรับ
และสนับสนุนงานของสมาคมฯ
6.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

1. วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า ในสาขาวิชาวิจัย สถิติ สังคมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ประชากรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
2. มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี
3. มีทักษะในการจัดการองค์ความรู้ การทำงานวิจัย การเขียนรายงานทางวิชาการ และการติดต่อประสานงานภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน
4. มีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสาร และถ่ายทอดงานได้ดี
5. มีความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบสูง เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม
6. มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์สำนักงาน
7. หากมีประสบการณ์ทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ :  ประกันสังคม, ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม, ค่าครองชีพ, ค่ารักษาพยาบาล

 

ผู้สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งจดหมายสมัคร
งานพร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 8ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 135 (นายยงยุทธ)  โทรสาร 0-2561-5130 หรือทาง E-mail : a.ppatbkk@gmail.com, Yongyuth26@gmail.com และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ www.ppat.or.th  ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

Contact : a.ppatbkk@gmail.com, Yongyuth26@gmail.com


นักพัฒนาโครงการ / Creative content developerนักวิจัย / Researcher

Editorials

View more

Lasted contents

View more