ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

การจัดจ้างบุคคลภายนอกเพื่อพัฒนาเนื้อหา (Content development) ประชาสัมพันธ์ และบริหารออนไลน์แพลตฟอร์ม การรับบริการด้านเอชไอวี

การจัดจ้างบุคคลภายนอกเพื่อพัฒนาเนื้อหา (Content development) ประชาสัมพันธ์ และบริหารออนไลน์แพลตฟอร์ม เพื่อเพิ่มความต้องการรับบริการด้านเอชไอวีแก่กลุ่มเป้าหมายของโครงการ EpiC


โครงการ EpiC (Meeting Targets and Maintaining Epidemic Control) ประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยแผนฉุกเฉินประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อบรรเทาปัญหาเอดส์ (PEPFAR) ผ่านทางองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID)  ซึ่งดำเนินการโดยองค์การแฟมิลี เฮลท์ อินเตอร์เนชันแนล (FHI 360) และองค์กรภาคี มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรหลัก ได้แก่ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) สาวประเภทสอง (TGW) และพนักงานบริการ (SW) ผ่านการให้บริการเอชไอวีเชิงนวัตกรรมที่ครอบคลุม และสอดคล้องกับความต้องการจำเพาะของกลุ่มประชากรเป้าหมาย อาทิ การให้บริการสุขภาพที่มีชุมชนเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน (Key Population-Led Health Services Model - KPLHS) ร่วมกับหน่วยงานภาคประชาสังคม ได้แก่ สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (Institute of HIV Research and Innovation - IHRI) มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ มูลนิธิเอ็มพลัส สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย และองค์กรแคร์แมท เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการป้องกัน และการรักษาเอชไอวี อาทิ การบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การบริการยาต้านไวรัสก่อนสัมผัสเชื้อ (ยาเพร็พ) และการรักษาด้วยยาต้านไวรัสภายในวันเดียวสำหรับผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี ใน 10 จังหวัด อันประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงราย เชียงใหม่ นนทบุรี ปทุมธานี พิษณุโลก สงขลา สมุทรปราการ และอุบลราชธานี รวมทั้งมุ่งเน้นการทำงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความยั่งยืนของการบริการเอชไอวีที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยใช้งบประมาณสนับสนุนในประเทศ พร้อมทั้งมุ่งขยายการให้การสนับสนุนเชิงวิชาการแก่พื้นที่เร่งรัดปัญหาเอดส์อีก 18 จังหวัด เพื่อยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2573


เพื่อส่งเสริมการทำงานเชิงรุกในการเข้าถึงกลุ่มประชากรหลักที่มีความเสี่ยงสูงตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มความต้องการด้านเอชไอวี (Demand for HIV Services) อันได้แก่ การเพิ่มความต้องการรับยาเพร็พ (PrEP) การเชิญชวนคู่ของผู้รับบริการที่มีผลเอชไอวีเป็นบวกเข้ารับการตรวจเอชไอวี (Index Testing) การส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายที่มีผลเลือดบวกเข้าสู่ระบบการรักษา และการส่งเสริมการตรวจเอชไอวีด้วยชุดตรวจด้วยตนเอง (HIV self-testing) รวมไปถึงการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มประชากรกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM)


โครงการมีแผนที่จัดจ้างบุคคลภายนอกเพื่อพัฒนาเนื้อหา (Content development) ประชาสัมพันธ์ และบริหารออนไลน์แพลตฟอร์ม เพื่อเพิ่มความต้องการรับบริการด้านเอชไอวีแก่กลุ่มเป้าหมายของโครงการบนออนไลน์แพลตฟอร์ม อันได้แก่ Facebook, Line และ Twitter โดยทำงานร่วมกับทีมวิชาการของทางโครงการฯในระยะเวลา 6 เดือน


บริการที่ต้องการ


หมวดที่ 1 การบริหารสื่อโซเชี่ยวมีเดียที่กำหนดเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของโครงการ

Social Media Budget Allocation

Platform

Expected Amount Per Month

Expected Total amount

Social Media Management for both Facebook and Line

   
 1. Health promotion content writing

15 contents /month

90contents

 1. Health promotion related graphic materials 

15 artworks /month

90 artworks

 1. Twitter Management and content

15 posts/month and management service

90 contents

สหมวดที่ 2 เครื่องมือและสื่อสนับสนุน

 1. Website

Create a fully functioning website that allows potential
customers to find HIV services offered by project partners via
google / google ads. House contents posted on Facebook
in the website, allowing SEO writing and precise booking tracking.

 1. Online Ads Materials
  Models/talents, Studios, Photo Lighting, VDO lighting
  Production Team, VDO Production, Lighting Crew,
  Photographer, Videographer, Storyboard, the vendor will be responsible for all the occurring costs.

   

Minimum of 4 videos and multimedia materials

The vendor will produce online commercials used as a tool
to optimize awareness, conversions, reach on our social
media platforms


คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเรื่อง Online Marketing บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่กล่าวมาข้างต้นและสามารถวิเคราะห์ข้อมูล ผลลัพท์ วางแผน และออกแบบกลยุทธ์การทำงานของแต่ละเดือนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์เพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการได้
 • มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเรื่องการเขียนงานโฆษณาและการตลาด
 • มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเนื้อหา (Content development) ที่เกี่ยวข้องกับด้านเรื่องการป้องกันและรักษาเอชไอวี/เอดส์
 • มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มประชากรเป้าหมาย อันได้แก่ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM), พนักงานบริการ (Sex worker) และหญิงข้ามเพศ (Transgender women)
 • มีความเข้าใจและคุ้นเคยกับยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทย
 • มีความเข้าใจในหลักการสิทธิมนุษย์ชนและความอ่อนไหวต่อเพศ เพศสภาวะ และเพศวิถี

 

ส่งใบสมัครมาที่ 

หากผู้ใดสนใจ กรุณาส่งประวัติและตัวอย่างผลงานบางส่วน รวมทั้งแนวคิดในการจัดกิจกรรมและงบประมาณ มาที่คุณฟิลลิป ลิ้มบำรุง เจ้าหน้าที่วิชาการด้านการสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  อีเมลplimbumrung@fhi360.org ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

Contact : plimbumrung@fhi360.org


นักพัฒนาโครงการ / Creative content developer

Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more