ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

Data Collection Officer

เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนาม (Data Collector)

 

มูลนิธิเพื่ออิสรภาพ หรือ The Exodus Road คือองค์กรไม่แสวงกำไร ทำงานด้านการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีพื้นที่ทำงานในภูมิภาคเอเชีย ทั้งอินเดีย อาเซียนรวมถึงประเทศไทย สำหรับประเทศไทยนั้นเราได้ดำเนินกิจกรรมด้านการป้องการ และปราบปรามการ ค้ามนุษย์มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 และได้รับการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ปัจจุบัน มูลนิธิฯได้ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์กับกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับและปราบปรามการค้ามนุษย์ว่า ด้วยการจดทะเบียนองค์กรเอกชนพ.ศ. 2552

 

มูลนิธิฯ มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนาม (Data Collection Officer) จำนวน 1 ตำแหน่ง (Full-Time) ประจำสำนักงานจังหวัดชลบุรี เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลางเป็นหลัก

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รายงานตรงกับหัวหน้าทีมและ/หรือผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ
 • ทำการเก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อรวบรวมข้อมูลสถานการณ์การค้ามนุษย์ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อสนับสนุนการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและทีมสหวิชาชีพ อันจะนำไปสู่การช่วยเหลือ ปกป้องคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
 • จัดทำรายงานประจำสัปดาห์และประจำเดือนของข้อมูลภาคสนามและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงต่อเวลาตามที่กำหนด
 • ลงปฎิบัติการภาคสนามร่วมกับทีมงานของมูลนิธิฯ และหน่วยงานอื่น ๆ
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิฯ

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์/จักรยานยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่
 • จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรฯ ขึ้นไปหรือเทียบเท่าหรือเทียบเคียงจากประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • รักษาความลับได้ดี (Keep confidentiality) ซื่อสัตย์ไว้ใจได้ (Trustworthy) และมีความรักในงานบริการ (Service Mind) และการติดต่อกับบุคคล (People Connection)
 • มีประสบการณ์หรือมีความชอบในการค้นหา/เก็บข้อมูลทั้งทางอินเตอร์เน็ตและการลงพื้นที่
 • เป็นคนช่างสังเกต (Observant) รักการเรียนรู้ (learning new things) มีความสุขุมรอบครอบ (prudence concept) และมีความเป็นผู้ใหญ่ (Maturity)
 • มีความยืดหยุ่นสำหรับช่วงเวลาการทำงาน และสามารถเดินทางปฎิบัติงานนอกพื้นที่และต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมายได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักในการทำงาน
 • หากมีความรู้และประสบการณ์การทำงานที่คล้ายคลึงกัน งานภาคสนาม และเรื่องแผนที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หากคุณสนใจและมีคุณสมบัติข้างต้น

กรุณาส่งประวัติมาที่ pae@theexodusroad.com

หรือสอบถามได้ที่โทร. 095-931-0309 คุณเป้ (ผู้จัดการสำนักงาน)

Contact : pae@theexodusroad.com


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more