ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ผู้ช่วยประสานงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (Consultant contract)

ประกาศรับสมัครงาน

Adventist Development and Relief Agency (ADRA Thailand)

 

โครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อแรงงานข้ามชาติ เป็นโครงการหนึ่งที่ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์ (ADRA Thailand) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพิ่มความเท่าเทียมกันทางสังคมและเศรษฐกิจของแรงงานข้ามชาติชายขอบและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประเทศไทย โดยผ่านการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน การส่งเสริมอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งการเสริมสร้างขีดความสามารถของภาคประชาสังคมในพื้นที่ในการสนับสนุนการปรับปรุงด้านแรงงาน สิทธิมนุษยชน และสภาพการทำงานสำหรับแรงงานข้ามชาติที่เปราะบางในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะเวลาดำเนินโครงการ 36 เดือน เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2565

 

ADRA Thailand เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง สำหรับโครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อแรงงานข้ามชาติ ดังนี้

 1. ผู้ช่วยประสานงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (Consultant contract)

  1. รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สนับสนุนงานของบุคคลากรสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก

 • ติดต่อประสานงานกับผู้ประสานงานภาคสนามของมูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์

 • ติดต่อประสานงานกับผู้บริหารหรือผู้จัดการของสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงานในสถานประกอบกิจการ (Promote Happy and Safety Factory Model)

 • สำรวจ ติดตาม และเก็บข้อมูลในสถานประกอบกิจการ 

 • จัดเก็บเอกสารและข้อมูล ด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ ในรูปแบบเอกสารและสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ 

 • ช่วยดำเนินการตามกระบวนการ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงานในสถานประกอบกิจการ (Promote Happy and Safety Factory Model)

 • รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 1. คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป

 • มีประสบการณ์ในการประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

 • มีประสบการณ์ในการทำงานรวบรวมข้อมูลและเก็บข้อมูล

 • สามารถพูดและเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

 • มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและสามารถทำงานในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จ.ตาก

 • มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น WORD,EXCEL,POWERPOINT ได้เป็นอย่างดี

 • เรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็ว กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดเชิงบวก

 • ขยัน และทํางานเป็นทีมได้ดี

 • สามารถทำงานในพื้นที่อำเภอแม่สอด และสามารถทำงานช่วงวันหยุดในกรณีมีความจำเป็น


 

ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติย่อ เอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ และกรอกใบสมัครงานในลิ้งค์ด้านล่างนี้

http://gofile.me/4Jaua/p9jr9h2Ee

มาที่

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก

ศาลากลางจังหวัด (ตึกใหม่) ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก หรื่อที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ถนนเยลลี่อุทิศ

อำแม่สอด จังหวัดตาก

หรือทางโทรสารมายเลข 055-511505, 055-536729

หรือ tak@labour.mail.go.th

และ

สำนักงานโครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อแรงงานข้ามชาติ

9/356 .อินทรคีรี แม่สอดวิลล่า ซ.14 .แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

หรือ jaruwan@adrathailand.org

กรุณาส่งใบสมัครภายในวันที่ 7 มีนาคม 2564 นี้

Contact : jaruwan@adrathailand.org


ผู้ประสานงาน / Coordinator

Editorials

View more

Lasted contents

View more