ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ประจำอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิรักษ์เด็ก

(The Life Skills Development Foundation)

พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสิทธิเด็ก”

ประกาศรับสมัครงาน ปี พ.. 2564 ฉบับที่ 1

 

โครงการ เสริมพลังแก่กลุ่มผู้หญิงพึ่งตนเองเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาแก่ลูกหลาน(Migrant Women Empowerment for Children’s Health Care and Development Promotion (MWEC) จำนวน 1 ตำแหน่ง

1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ประจำอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

คุณสมบัติ

1. เป็นหญิงหรือชาย อายุ 25 – 40 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้ถึงเวลา 20.00 . ของวันจันทร์ถึงศุกร์ และสามารถทำงานในวันเสาร์อาทิตย์ได้

2. มีประสบการณ์การทำงานเต็มเวลาด้านพัฒนาชุมชนและสังคม มาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปีและอาจจบการศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ สังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน หรือสาขาอื่นๆ ที่มี ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็กและสิทธิแรงงาน          

3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบการทำงานเป็นทีมและชอบการติดต่อประสานงานและทำงานร่วมกับเครือข่ายที่ โครงการดำเนินงานร่วมได้ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร

4. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯทั้งด้วยวาจาและจดหมายติดต่องานอย่าง เป็นทางการ

5. มีทัศนคติด้านบวกต่อประเด็นสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก บทบาทหญิงชาย และความหลากหลายด้านชาติพันธุ์ และชนเผ่าพื้นเมือง

6. สนใจทำงานเพื่อสังคม กับองค์การสาธารณกุศลหรือองค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์ในระยะยาว

7. ยอมรับหลักการทำงานและปฏิบัติต่อเด็กอย่างเคารพในสิทธิอันพึงมีพึงได้ของเด็ก ตามนโยบาย “การปกป้อง คุ้มครองเด็ก” ของมูลนิธิรักษ์เด็ก

8. หากเข้าใจภาษาไต (ไทใหญ่) และมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับแรงงานข้ามชาติมาแล้ว จะได้รับการ พิจาณาเป็นพิเศษ

 

 

บทบาทหน้าที่

1. วางแผนการจัดกิจกรรมโครงการตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อระบุความก้าวหน้าการดำเนินงานโดรงการ

2. ประสานงานกับประชากรกลุ่มเป้าหมายของโครงการคือกลุ่มผู้นำแรงงานข้ามชาติและกลุ่มผู้หญิงช่วยเหลือตนเองหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามแผนงานการจัดกิจกรรมของโครงการ

3. กำกับดูแลการปฎิบัติงานของผู้เอื้อในชุมชน (CF) ซึ่งร่วมปฎิบัติงานกับโครงการ

4. จัดเตรียมจดหมาย ประสานงานและรายงานการจัดกิจกรรมของโครงการ

5. ประสานงานกับผู้นำชุมชน หน่วยงานรัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานของโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ในพื้นที่ภาคสนามของโครงการ

6. ติดตามผลการจัดกิจกรรมและการดำเนินงานภาคสนามของโครงการ

7. ออกแบบกระบวนการประชุม การจัดกิจกรรม ของโครงการเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการ

 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

1. เงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท (พิจารณาจากคุณวุฒิและประสบการณ์)

2. มีประกันสังคม และมีประกันอุบัติเหตุกับประกันชีวิตเพิ่มเติมกับบริษัทเอกชน

3. มีเงินสะสมสมทบเจ้าหน้าที่เพื่อการเกษียณงาน

4. มีรถยนต์ของสำนักงานอำนวยความสะดวกในการทำงาน

 

ผู้ที่สนใจสมัครงาน โปรดส่งเอกสารดังรายการด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน

*มูลนิธิรักษ์เด็กขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาผู้สมัครที่ส่งเอกสารสมัครงานไม่ครบถ้วน)

 

1. จดหมายสมัครงานที่ร่างด้วยตนเอง ระบุตำแหน่งที่ต้องการ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับตำแหน่ง ลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) และชื่อเต็ม รูปแบบเป็นทางการ

2.  ประวัติส่วนตัว การศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา มีชื่อผู้รับรองอย่างน้อย 2 คนซึ่งสามารถติดต่อและตรวจสอบได้

3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4.  สำเนาหลักฐานการศึกษา

5.  ใบรับรองการผ่านงาน

6.  อื่นๆ เช่น เอกสาร ผลงาน ใบประกาศเกียรติคุณ ฯลฯ ที่แสดงให้เห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติเหมาะสมกับ ตำแหน่งที่สมัครงาน

 

 

ส่งทางไปรษณีย์ :

ถึง ฝ่ายบุคคล มูลนิธิรักษ์เด็ก

มูลนิธิรักษ์เด็ก (The Life Skills Development Foundation /TLSDF) (สำนักงานใหญ่)

159/114 อนุสารวิลล่า หมู่ 10 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทร : 053-212757 แฟ็กซ์ : 053-212758

 

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นี้


 

Contact : potaecm2532@gmail.com


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Editorials

สัปปายะสถาน
ยุคสมัยของ NGOs
#save ความเป็นธรรม
โศกนาฏกรรม ซ้ำ ๆ
ชัยชนะของพลังประชารัฐ คือ ความพ่ายแพ้ของประชาธิปไตย
View more

Lasted contents

เรียนรู้จากเด็กเสมอ
สัปปายะสถาน
ศรีสุวรรณเผยชาวเชียงใหม่ร้องทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างโจ๋งครึ่ม
ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช.สอบจริยธรรมร้ายแรงบิ๊กการเมืองและ ขรก.จัดมหกรรมชกมวยจะนะ
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบกรมปศุสัตว์สั่งปล่อยซากสัตว์เน่าเสียสู่ผู้บริโภค
View more