ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน จากโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและชุมชนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการสันติวิธี ในจังหวัดชายแดนใต้ ระยะ 2

องค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศ

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน

จากโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและชุมชนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการสันติวิธี

ในจังหวัดชายแดนใต้ ระยะ 2 (Local Engagement to Advocate for Peace: LEAP Phase II)

ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ถึง 9 มีนาคม พ.ศ. 2564

..........................................................................................

องค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศและสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สศ.มอ.)ได้ร่วมกันดำเนิน “โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและชุมชนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการสันติวิธีในจังหวัดชายแดนใต้” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป มีเป้าหมายในการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรและสนับสนุนเชิงเทคนิคแก่เครือข่ายภาคประชาสังคมในจังหวัดชายแดนใต้เพื่อเพิ่มพลังการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชนเชิงประจักษ์และการสนทนาอย่างสร้างสรรค์เน้นการทำงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น ตลอดจนการให้โอกาสเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการผลักดันวาระการคุ้มครองเด็ก

เพื่อให้องค์กรภาคประชาสังคมมีศักยภาพที่เข้มแข็งยั่งยืน มีทักษะประสบการณ์ความรู้ในการให้เด็กและ เยาวชนเข้าร่วมในกระบวนการสันติวิธีในจังหวัดชายแดนใต้ โครงการ LEAP ระยะที่ 2 จึงเสนอให้ทุนแก่องค์กรภาคประชาสังคมสำหรับการทำงานกับเด็กและเยาวชน ในการสร้างความตระหนัก นำเสนอ และร่วมผลักดันเชิงนโยบายเรื่อง “พื้นที่สร้างสรรค์ปลอดภัยสำหรับเด็ก” กับเด็กและเยาวชน ชุมชน ผู้นำศาสนา ภาคประชาสังคม/องค์กรพัฒนาเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐบาล โดยมีคณะกรรมการกำหนดทิศทางโครงการเป็นผู้พิจารณาให้ทุน รวมทั้งสนับสนุนการกำหนดทิศทางการทำงาน การติดตามประเมินผล และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งโครงการ

คุณสมบัติของหน่วยงานที่ต้องการขอรับทุน

1.  เป็นองค์กรที่ผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพองค์กรจากองค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศ สมาคมศิษย์  เก่าบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สศ.มอ.) ตามโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและชุมชน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการสันติวิธี ระยะที่ 1 (LEAP I) หรือ

2.  หากเป็นองค์กรสมาชิกเครือข่ายที่สนับสนุนกระบวนการสันติวิธีในจังหวัดชายแดนใต้ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์สาธารณประโยชน์ หรือมูลนิธิ เช่น เครือข่ายนิรภัย เครือข่ายประชาสังคมเพื่อสันติภาพ และเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก หรือ

3.  เป็นองค์กรที่ผ่านกระบวนการทำงานด้านการผลักดันเชิงนโยบาย หรือเคยทำแผนการผลักดันเชิงนโยบายกับ ผู้นำศาสนา หรือภาคประชาสังคม/องค์กรพัฒนาเอกชน หรือหน่วยงานรัฐบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักเกณฑ์การพิจารณา

ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ คณะกรรมการกำหนดทิศทางโครงการ จะพิจารณาจากเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1.  คณะกรรมการกำหนดทิศทางโครงการ และคณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ ซึ่งเป็นคณะกรรมการ ชุดเดียวกัน ประกอบไปด้วยผู้แทนองค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สศ.มอ.) ผู้แทนผู้นำศาสนา ผู้แทนภาคประชาสังคม/องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้แทนจากหน่วยงานรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้และยุติธรรม

2.  คณะกรรมการกำหนดทิศทางโครงการจะคัดเลือกโครงการจำนวน 3 โครงการ โครงการละไม่เกิน 19,000 ยูโร ระยะดำเนินการไม่เกิน 14 เดือน นับจากเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

4.  หลักเกณฑ์ประกอบอื่นๆ

  • มีการบริหารจัดการทุน และมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน การบริหารโครงการ มีนโยบายคุ้มครองเด็กภายในองค์กร มีการติดตามและการประเมินผลโครงการ มีการบริหารการเงินโครงการ (การจดแจ้ง/ทะเบียนองค์กร)
  • ประสบการณ์ที่ผ่านมาขององค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม
  • ความมุ่งมันในการทำงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น
  • สามารถผนวกเรื่องการมีส่วนร่วมของเด็กในการนำเสนอวาระเชิงนโยบาย และการให้เด็ก และเยาวชนจากต่างศาสนา วัฒนธรรม เข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะเด็กผู้หญิง
  • องค์ประกอบของการคุ้มครองเด็ก พื้นที่สร้างสรรค์ปลอดภัยสำหรับเด็ก และหรือวาระการส่งเสริมกระบวนการสันติวิธี

ข้อเสนอโครงการและเอกสารแนบ

1.  ข้อเสนอโครงการระบุถึงหลักการเหตุผล การออกแบบโครงการการบริหารจัดการโครงการการประเมิน ความเสี่ยง ประเด็นการทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรเพื่อความยังยืน (แบบฟอร์มการขอรับทุน) การวางแผนโครงการแบบตารางเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework) และเครื่องมือการติดตามและประเมินผล นโยบายการคุ้มครองเด็กภายในองค์กร นโยบายทางการเงินและนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)

2.  เอกสารการจดทะเบียนองค์กร

3.  ข้อมูลเกี่ยวกับการรับทุนขององค์กร/เครือข่ายที่ผ่านมา

4.  ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องเปิดเผยข้อมูลการรับทุนภายใต้แหล่งทุนต่างๆ เช่น สหภาพยุโรป สสส.

5.  หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ในระหว่างการเปิดรับข้อเสนอโครงการคือ 9 กุมภาพันธ์ ถึง 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 ขอความกรุณาติดต่อช่องทางอีเมล์ am.warachit@savethechildren.org เพื่อให้การกระจายข้อมูลอย่างทั่วถึงเป็นธรรม และโปร่งใส

6.  องค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศระหว่างประเทศ จะเปิดเวทีให้สำหรับการซักถามและตอบข้อคำถามต่างๆสำหรับผู้สมัครที่สนใจโดยทั่วไป ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 13:00-16:00 น. ณ สำนักงานองค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศ ชั้น 3 ตึก51B คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ วิทยาเขตปัตตานี หากองค์กรของท่านสนใจเข้าร่วมเวทีการซักถามดังกล่าว โปรดยืนยันการเข้าร่วมภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564. เพื่อทางองค์การช่วยเหลือเด็กจะได้จัดเตรียมสถานที่ที่เหมาะสมต่อไป

แผนการพิจารณาโครงการ

วันเดือนปี

กิจกรรม

9 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2564

เปิดรับข้อเสนอโครงการจากองค์กรภาคประชาสังคม

22 กุมภาพันธ์ 2564

เปิดเวทีซักถามการเขียนข้อเสนอโครงการ

10-20 มีนาคม 2564

คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อให้คะแนนโครงการตามเกณฑ์การประเมิน

22-26 มีนาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการกำหนดทิศทางโครงการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ

6 เมษายน 2564

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการอย่างเป็นทางการ

1 พฤษภาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ในการนี้ได้แนบลิ้งค์ของไฟล์ PDF จำนวน 4  ไฟล์มาเพื่อเป็นรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

https://www.thaingo.org/jobs/files/แบบฟอร์มการขอรับทุนเปล่า_LEAP II_Final.pdf

https://www.thaingo.org/jobs/files/แบบฟอร์ม Logical framework พร้อมคำอธิบาย_LEAP II_Final.pdf

https://www.thaingo.org/jobs/files/แผนการดำเนินงาน_LEAP II_Final.pdf

https://www.thaingo.org/jobs/files/งบประมาณ_LEAP II_Final.pdf

ผู้สมัครที่สนใจจะขอรับทุนโปรดติดต่อขอรับเอกสารเอกสารประกอบข้อเสนอโครงการทั้ง 4 ไฟล์ได้ที่;

คุณวันวิสาข์ วราชิต

ผู้ประสานงาน โครงการคุ้มครองเด็ก องค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศ สำนักงานภาคใต้ (ปัตตานี)

อีเมล์ am.warachit@savethechildren.org

หมายเลขโทรศัพท์องค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศ สำนักงานปัตตานี 073-719-781

Contact : am.warachit@savethechildren.org หรือ คุณวันวิสารข์ วราชิต 073-719-781


ที่ปรึกษา / Consultantนักกิจกรรม / Activistผู้จัดการโปรเจค / Project managerนักวิจัย / Researcher

Editorials

สัปปายะสถาน
ยุคสมัยของ NGOs
#save ความเป็นธรรม
โศกนาฏกรรม ซ้ำ ๆ
ชัยชนะของพลังประชารัฐ คือ ความพ่ายแพ้ของประชาธิปไตย
View more

Lasted contents

เรียนรู้จากเด็กเสมอ
สัปปายะสถาน
ศรีสุวรรณเผยชาวเชียงใหม่ร้องทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างโจ๋งครึ่ม
ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช.สอบจริยธรรมร้ายแรงบิ๊กการเมืองและ ขรก.จัดมหกรรมชกมวยจะนะ
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบกรมปศุสัตว์สั่งปล่อยซากสัตว์เน่าเสียสู่ผู้บริโภค
View more