ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

นักวิชาการสาธารณสุข

Organization : สถาบันพัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวม (สพบ.)

ด่วน
ประกาศรับสมัครงาน


สถาบันพัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวม (สพบ.) ภายใต้มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ดำเนินโครงการ “ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิสู่วิถีใหม่โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดการจัดการสุขภาพตนเองของประชาชน : โดยใช้เบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นกรณีศึกษา ในเครือข่ายระดับโรงพยาบาลชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระยะเวลา 15 เดือน
จึงขอเปิดรับสมัครงานเจ้าหน้าที่โครงการ


ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ และรวบรวมข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
2) บริหารจัดการให้กิจกรรมของแผนปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย เช่น การจัดประชุม การติดตามโครงการ เป็นต้น
3) บริหารจัดการงบประมาณร่วมกับหัวหน้าทีมและติดตามกำกับงานวิชาการ เขียนงานวิชาการ รวมทั้งจัดเตรียมการนำเสนอ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข
2) อายุระหว่าง 25-30 ปี
3) มีความสามารถทางวิชาการ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน การค้นคว้าหรือรีวิวข้อมูล/เอกสาร
4) มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานติดต่ออย่างดีเยี่ยม
5) มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี
6) หากมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการงานวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ค่าตอบแทน
เงินเดือน 20,000 บาท สัญญา 15 เดือน

 

สถานที่ทำงาน
สถาบันพัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวม (สพบ.)
ณ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ เลขที่ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตามระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการ จำนวน 15 เดือน นับตั้งแต่วันทำสัญญา (โครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติโครงการ) โดยเริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จนถึง เมษายน 2565
ปิดรับสมัคร : 10 กุมภาพันธ์ 2564


ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร(แบบฟอร์มตามแนบ) พร้อมหลักฐานการสมัคร และรูปถ่ายมาทาง E-mail ด้านล่าง
E-mail : kanlayanee@thainhf.org โทรศัพท์ 02-5115855 ต่อ 115
Location 1168 พหลโยธิน 22 จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
การเดินทาง BTS ห้าแยกลาดพร้าว
MRT พหลโยธิน

Contact : kanlayanee@thainhf.org


ที่ปรึกษา / Consultantผู้ประสานงาน / Coordinatorนักวิจัย / Researcher

Editorials

สัปปายะสถาน
ยุคสมัยของ NGOs
#save ความเป็นธรรม
โศกนาฏกรรม ซ้ำ ๆ
ชัยชนะของพลังประชารัฐ คือ ความพ่ายแพ้ของประชาธิปไตย
View more

Lasted contents

เรียนรู้จากเด็กเสมอ
สัปปายะสถาน
ศรีสุวรรณเผยชาวเชียงใหม่ร้องทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างโจ๋งครึ่ม
ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช.สอบจริยธรรมร้ายแรงบิ๊กการเมืองและ ขรก.จัดมหกรรมชกมวยจะนะ
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบกรมปศุสัตว์สั่งปล่อยซากสัตว์เน่าเสียสู่ผู้บริโภค
View more