ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่ประสานงานและฝึกอบรม 2 ตำแหน่ง (repost)

เจ้าหน้าที่ประสานงานและฝึกอบรม 2 ตำแหน่ง (repost)

Organization : มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี (Pratthanadee Foundation)

มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการศึกษา โดยการอบรม ให้ความรู้ และทักษะในการพัฒนาตนเองและทักษะด้านอาชีพแก่ผู้หญิงและเยาวชนหญิงขาดโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้รู้และตระหนักในเรื่องสิทธิด้านต่างๆ มูลนิธิประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำมูลนิธิ จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

 

เจ้าหน้าที่ประสานงานและฝึกอบรม จำนวน 2 ตำแหน่ง
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
•    ประสานและดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของมูลนิธิ
•    ดูแลกลุ่มเป้าหมายของมูลนิธิ เช่น การรับสมัครเรียน จัดตารางอบรมหรือกิจกรรม จัดเก็บข้อมูลเข้าระบบ การประเมินผลและการจัดทำรายงาน เป็นต้น ตลอดจนอำนวย ความสะดวกในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย
•    ดูแลงานอาสาสมัครของมูลนิธิ เช่น การปฏิบัติงานของอาสาสมัคร การจัดเก็บข้อมูลเข้าระบบตลอดจนการอำนวยความสะดวกในงานที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัคร เป็นต้น 
•    ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม เช่น จัดเตรียมสื่อ เอกสาร วัสดุและอุปกรณ์ เป็นผู้ช่วยในการฝึกอบรม ตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการฝึกอบรม ประมวลผลการทำกิจกรรม/โครงการต่างๆ เข้าระบบจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น 
•    สนับสนุนงานดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องานในมูลนิธิ
•    ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม/โครงการ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
•    เพศหญิง สัญชาติไทย
•    วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสังคมศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
•    มีความสนใจในสายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและเยาวชนหญิง
•    มีความสนใจในงานด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ และหากมีประสบการณ์ในการฝึกอบรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•    สุขภาพแข็งแรง สามารถทำงานหนัก เช่น การขนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
•    สามารถเดินทางไปทำงานในเขตพื้นที่ชนบทห่างไกลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ (1 สัปดาห์ขึ้นไปต่อครั้ง)
•    หากสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•    มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน และอื่นๆ (หากมี)
o    สามารถทำงานในวันอาทิตย์ได้ (หยุดวันศุกร์และวันเสาร์)
o    ยินดีรับผู้ที่จบการศึกษาใหม่

 
สวัสดิการ 
ประกันสังคม (กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน) ประกันสุขภาพกลุ่ม
 
ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายสมัครงาน (Cover letter) ระบุเงินเดือนที่ต้องการ ประวัติย่อ (Resume) พร้อมบุคคลอ้างอิง (References) มาได้ที่ jobs@pratthanadee.org  อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ 

 

*มูลนิธิจะติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่ได้รับการพิจารณาเท่านั้น
 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆได้ที่ 
https://pratthanadee.org/aboutus และ https://www.facebook.com/Pratthanadee.Foundation/
Contact : jobs@pratthanadee.org

Contact : jobs@pratthanadee.org


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerผู้ช่วย / Assistant

Editorials

สัปปายะสถาน
ยุคสมัยของ NGOs
#save ความเป็นธรรม
โศกนาฏกรรม ซ้ำ ๆ
ชัยชนะของพลังประชารัฐ คือ ความพ่ายแพ้ของประชาธิปไตย
View more

Lasted contents

เรียนรู้จากเด็กเสมอ
สัปปายะสถาน
ศรีสุวรรณเผยชาวเชียงใหม่ร้องทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างโจ๋งครึ่ม
ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช.สอบจริยธรรมร้ายแรงบิ๊กการเมืองและ ขรก.จัดมหกรรมชกมวยจะนะ
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบกรมปศุสัตว์สั่งปล่อยซากสัตว์เน่าเสียสู่ผู้บริโภค
View more