ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ข้อตกลงในการจัดจ้างเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการสำรวจตลาดของโครงการ TUI Academy

terms of reference – Market scan

ข้อตกลงในการจัดจ้างเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการสำรวจตลาดของโครงการ TUI Academy

Market Scan of TUI Academy Project (THA101244)

 

 1. เกี่ยวกับองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล

องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นองค์การพัฒนาเอกชนในระดับนานาชาติที่มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมสิทธิเด็กและความเท่าเทียมสำหรับเด็กผู้หญิงทั่วโลก ในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนและมนุษยธรรม เราทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชนและองค์กรภาคีในการจัดการกับสาเหตุหลักของปัญหาและความท้าทายที่เด็ก โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงต้องเผชิญ เราส่งเสริมสิทธิเด็กและเยาวชน โดยเน้นสนับสนุนให้เด็ก ๆ พัฒนาทักษะในการรับมือและจัดการกับปัญหาด้วยตนเอง เราขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งในระดับนโยบายและการนำนโยบายไปบังคับใช้และปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับโลก นับเป็นเวลาเกือบ 80 ปี เราได้สร้างความร่วมมืออันทรงพลังเพื่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ในกว่า 75 ประเทศทั่วโลก

 

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

 

 1. ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

ด้วยมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า € 740 billion ต่อปี และการเป็นผู้จ้างงานที่สำคัญระดับโลก การท่องเที่ยวระหว่างประเทศเป็นผู้มีบทบาทที่สำคัญสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ซึ่งคิดเป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลกมากกว่า 10% ในประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงแค่ประเทศ ที่อยู่ห่างไกล และ กำลังทยอยเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว การเติบโตของการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้และความเจริญทางเศรษฐกิจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมหาศาล ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงของเด็กและเยาวชนต่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์ผ่านธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อที่จะขจัดการละเมิดสิทธิมนุษยชนนี้

การแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ตั้งแต่ปลายปี 2019 จนถึงปี 2020 ได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลกประเทศไทยได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดซึ่งได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2020 จนถึง เมษายน 2020 และได้มีการขยายจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021 ดังนั้น โครงการนี้จะต้องดำเนินงานภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดและคำนึงถึงผลกระทบของ COVID-19 ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง การเก็บรวบรวมข้อมูล การออกแบบวิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล รวมไปถึงเนื้อหาที่จะใช้ในการสำรวจตลาดในครั้งนี้

โครงการนี้เริ่มต้นจากความร่วมมือของอุตสากรรมการท่องเที่ยว และได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงต่างประเทศของเนเธอร์แลนด์ บริษัทท่องเที่ยวระดับโลกทียูไอ (TUI) และองค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งดำเนินการร่วมกับ
องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย องค์กร ECPAT International และ Robinson Club Khao Lak สาระสำคัญหลักของความร่วมมือในครั้งนี้คือการป้องกันความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิเด็กและการแสวงหาผลประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ทางเพศกับเด็กและเยาวชน (ซึ่งเป็นการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ) ผ่านการทำงานดังนี้


 

 • ส่งเสริมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

 • สนับสนุนทางเลือกที่ยั่งยืนและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนหญิงชาย ผ่านธุรกิจ เครือโรงแรมและรีสอร์ทของบริษัททียูไอ และอื่นๆ

 • พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็ก

 • สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับเยาวชน

 1. วัตถุประสงค์ของการสำรวจตลาด

การประเมินสถานการณ์และความต้องการของตลาดแรงงานสำหรับเยาวชน จัดทำขึ้นเพื่อระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เหมาะสมและเกี่ยวข้อง รวมถึง สำรวจความต้องการ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพ) และความหวังที่มีต่อการพัฒนาโอกาสและทักษะการทำงานสำหรับเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังต่อไปนี้

 1. ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโอกาสและทักษะการทำงานสำหรับเยาวชน (เช่น สำนักงานจัดหางาน หรือสำนักงานพัฒนาคุณภาพแรงงาน) และวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ รวมไปถึงระบุศักยภาพและบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาทักษะและโอกาสของการจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับเยาวชนในธุรกิจท่องเที่ยว

 2. วิเคราะห์ความคาดหวังและความต้องการของตลาดแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงแรมโรบินสัน คลับ เขาหลัก และความเป็นไปได้ในการสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานเยาวชนและการจ้างงานในอนาคต

 3. ศึกษาสถานการณ์การเคลื่อนย้ายแรงงานเยาวชนในภาคท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา

 4. รวบรวมรายชื่อ ประเมินสถานการณ์ หลักสูตร เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานเยาวชนที่เยาวชนสามารถเข้าถึงบริการได้

 5. ระบุเยาวชนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของโครงการ และค้นหาความต้องการและความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะและโอกาสการจ้างงาน

 6. ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับเยาวชน ณ สถานประกอบการ โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์ รวมถึง สภาพการทำงานและค่าตอบแทนระหว่างการฝึกงาน


 

การจัดจ้างเก็บข้อมูลเพื่อการสำรวจตลาด

 1. วัตถุประสงค์ของการจัดจ้างเก็บข้อมูลเพื่อการสำรวจตลาด

  1. ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณกับเด็กและเยาวชนที่มีอายุในช่วง 16-24 ปี ใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต โดยใช้เครื่องมือหรือแบบสอบถามที่ทางองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนลกำหนดจำนวนทั้งสิ้น 300 ชุด ตลอดจนการจัดทำบันทึกข้อมูลลงไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (นับเฉพาะแบบสอบถามที่มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด)

  2. ดำเนินการประสานงานกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโอกาสและทักษะการทำงานสำหรับเยาวชน จำนวนทั้งสิ้น 15 ราย โดยองค์การแพลนจะมีรายชื่อและจดหมายแนะนำตัวเพื่อการติดต่อประสานงานวันและเวลาเพื่อการสัมภาษณ์ (การสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกจะมีเจ้าหน้าที่จากองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการหลัก)

  3. ดำเนินการประสานงานกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน (จากข้อ 1) ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อเข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อยจังหวัดละ 3 กลุ่ม โดยแบ่งเป็น กลุ่มผู้ปกครอง 1 กลุ่ม กลุ่มเด็กและเยาวชน 2 กลุ่มจำแนกกลุ่มตามเพศ รวมทั้งสิ้น 6 กลุ่ม (การสนทนากลุ่มย่อยจะมีเจ้าหน้าที่จากองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการหลัก)


 

 

 1. แนวคำถามหลักสำหรับการประเมินและสำรวจตลาด

 

วัตถุประสงค์

ข้อคำถามหลัก

ผู้ให้ข้อมูลหลัก

ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการการพัฒนาโอกาสและทักษะการทำงานสำหรับเยาวชน (เช่น สำนักงานจัดหางาน หรือสำนักงานพัฒนาคุณภาพแรงงาน) และวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของ

ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ รวมไปถึงระบุศักยภาพและบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาทักษะและโอกาสของการจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับเยาวชนในธุรกิจท่องเที่ยว

 

ศึกษาและทำความเข้าใจ

 1. ความต้องการและความคาดหวังที่เกี่ยวข้องกับทักษะและความรู้สำหรับพนักงานระดับเริ่มต้น (Entry Level Staff) ในภาคธุรกิจท่องเที่ยว

 2. บทบาทในปัจจุบัน และอนาคตขององค์กรที่มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะแรงงานเยาวชนสำหรับภาคธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม

 3. ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่มีต่อการจ้างงานเยาวชนในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตในจังหวัดพังงา

 4. ความเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาผลประโยชน์ทุกรูปแบบ (รวมถึง การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ สภาพการจ้างงานและการฝึกงาน และค่าตอบแทนการฝึกงาน)

 

สำนักงานจัดหางาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

วิทยาลัยชุมชน

สถาบันฝึกอบรมภาษาอังกฤษ

องค์กรภาคประชาสังคมที่เปิดฝึกอบรมทักษะชีวิต หรือทักษะแรงงาน

โรงแรมโรบินสัน คลับ เขาหลัก

 

ค้นหาความต้องการและความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะและโอกาสการจ้างงาน และแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างจังหวัดภูเก็ตและพังงา

 

 

ศึกษาและทำความเข้าใจ

 1. ผลกระทบของการสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 ต่อการลาออกจากโรงเรียนกลางคัน หรือการหยุดการศึกษาต่อหรือการหยุดทำงานของเยาวชน และการเพิ่มขึ้นของปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ

 2. สถานการณ์ของครอบครัวเยาวชน สาเหตุของการลาออกจากโรงเรียนกลางคันและประเมินทักษะและโอกาสในการจ้างงานของเยาวชน

 3. ทัศคติของเยาวชน รวมถึง ผู้ปกครองและครอบครัว ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม

 4. ความต้องการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานในภาคธุรกิจท่องเที่ยวของเยาวชน

 5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกสมัครหลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาชีพและทักษะในการทำงาน รวมถึงอุปสรรคในการเข้ารับการฝึกอบรมของเยาวชน

 6. ประสบการณ์และปัจจัยที่ส่งผลให้เยาวชนเดินทางไปทำงานต่างพื้นที่

เยาวชนอายุมากกว่า 18 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนหญิง

หมายเหตุสำคัญ กลุ่มเป้าหมายรอง คือเยาวชนอายุระหว่าง 16-18 ปี

 

 

 1. การปกป้องคุ้มครองเด็ก การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และการขจัดการเลือกปฏิบัติ

การประเมินและสำรวจตลาดในครั้งนี้มุ่งหวังที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองเด็กและการวิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคระหว่างเพศ ทีมงานที่จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูล จะต้องทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญงานปกป้องคุ้มครองเด็กและผู้เชี่ยวชาญเรื่องงานส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ในการประยุกต์ใช้มุมมองเกี่ยวกับความทับซ้อนของมิติปัญหาในการบูรณาการประเด็นเรื่องสิทธิเด็ก ความเสมอภาคระหว่างเพศในข้อคำถามหลักของการประเมินและสำรวจตลาด ตลอดกระบวนการทำงานที่ปรึกษาควรคำนึงถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก เยาวชน และชุมชน รวมถึงปฏิบัติตามแนวทางที่เหมาะสม เคารพสิทธิ และไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ

 

 1. ผู้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาครั้งนี้

องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล องค์กรภาคีเครือข่าย สมาชิกและผู้นำชุมชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ขององค์กรรัฐที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ผลที่ได้รับจากการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้พัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมของโครงการ นอกเหนือจากนี้ข้อมูลที่ได้ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลเริ่มต้นโครงการในการประเมินความก้าวหน้าของโครงการเทียบกับตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ

 

 1. ระเบียบวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูล

การสำรวจตลาดนี้ประยุกต์ใช้กระบวนการเก็บรวมรวบข้อมูลแบบผสม ทั้งแบบวิธีเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อที่จะทำความเข้าใจข้อมูลที่มีความซับซ้อนและรอบด้าน การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสำรวจ เป็นการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ แบบสำรวจจะประกอบไปด้วยข้อคำถามแบบรายการเลือกตอบ ตลอดจนการตอบคำถาม/ข้อคิดเห็นแบบสั้น ๆ ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลควรใช้ระเบียบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบเผชิญหน้า (Face to Face Interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแผนในการลงเก็บข้อมูลและการกระจายของกลุ่มตัวอย่างต้องได้รับการอนุมัติจากจากองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยก่อนดำเนินการ (ในกรณีที่จะปรับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลต้องได้รับการอนุมัติจากองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยก่อน เช่นกัน)

Focus group discussion (FGD): ารสนทนากลุ่มย่อย เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ร่วมเพื่อที่จะค้นคว้าเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นที่กำลังศึกษา ทีมเก็บรวบรวมข้อมูลจะมีหน้าที่ในการติดต่อประสานงานและจัดหาผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อยที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นผู้กำหนด การสนทนากลุ่มย่อยจะมีเจ้าหน้าที่จากองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการหลัก

Key informant interview (KII): ดำเนินการประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียหลักของโครงการเพื่อติดต่อประสานงานการเข้าสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโอกาสและทักษะการทำงานสำหรับเยาวชน โดยจะมีรายชื่อและจดหมายแนะนำตัวเพื่อการติดต่อประสานงาน วันและเวลาเพื่อการสัมภาษณ์ อย่างไรก็ตาม การสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกจะมีเจ้าหน้าที่จากองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการหลัก

6. มาตรฐานทางจริยธรรม และนโยบายการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน

องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล มีพันธกิจในการปกป้องสิทธิของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลควรได้รับความเคารพและการคุ้มครองสิทธิตามมาตรฐานทางจริยธรรมในการกำกับติดตามประเมินผลวิจัยและการเรียนรู้ และนโยบายการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในข้อเสนอโครงการ มาตรฐานการทำงานของทีมที่ปรึกษาควรสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมและนโยบายการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่กล่าวมาข้างต้น โดยการอธิบายรายละเอียดถึงแนวทางในการทำงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถึงแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ปลอดภัย เคารพ และไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล

 

7. สิ่งที่ต้องส่งมอบ (Key Deliverables)

 

รายละเอียดงาน

รูปแบบ

ความยาวของเนื้อหา

กำหนดส่งมอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผนการเก็บรวบรวมข้อมูลและการกระจายของกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจ

MS-Word/Excel

ไม่เกิน 5 หน้า

1 สัปดาห์หลังจากลงนามในสัญญา

 

ประสานงานและนัดหมายวันและเวลาในการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มย่อย

 

 

ในช่วงระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล

 

แบบสำรวจฉบับสมบูรณ์ที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ตลอดจนใบขออนุญาตเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง

เอกสาร

Contact : supornchai.nawataweeporn@plan-international.org


ผู้ประสานงาน / Coordinatorระดมทุน / Fundraisingนักวิจัย / Researcher

Editorials

สัปปายะสถาน
ยุคสมัยของ NGOs
#save ความเป็นธรรม
โศกนาฏกรรม ซ้ำ ๆ
ชัยชนะของพลังประชารัฐ คือ ความพ่ายแพ้ของประชาธิปไตย
View more

Lasted contents

เรียนรู้จากเด็กเสมอ
สัปปายะสถาน
ศรีสุวรรณเผยชาวเชียงใหม่ร้องทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างโจ๋งครึ่ม
ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช.สอบจริยธรรมร้ายแรงบิ๊กการเมืองและ ขรก.จัดมหกรรมชกมวยจะนะ
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบกรมปศุสัตว์สั่งปล่อยซากสัตว์เน่าเสียสู่ผู้บริโภค
View more