ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

EOI-BKK-21-001 for Thai Civil Society Organizations based in Chiang Mai Province for Prospective Funding Opportunity

Expression of Interest

 

(EOI-BKK-21-001)

EOI for Thai Civil Society Organizations based in Chiang Mai Province for Prospective Funding Opportunity

 

DAI (Thailand) Ltd. invites Expressions of Interest (EOI) from qualified civil society organizations (CSOs) based and working in Chiang Mai Province to design and implement innovative and effective activities to improve relations and reduce tensions in local communities under Together Activity, funded by USAID Regional Development Mission for Asia (RDMA).

 

The result of this invitation will be a short-list of CSOs eligible to (1) attend a one-day Innovative Dialogue Workshop tentatively scheduled for late-February 2021 and (2) to submit a project proposal for funding after the workshop. At the workshop, DAI (Thailand) Ltd. will present and discuss with participants the requirements for submitting a proposal for funding to support activities to address priority issues and associated conflicts in communities in Chiang Mai Province. At the end of the workshop, participants will understand the requirements for project proposals that are conceptually and technically sound, clear and complete, and relevant to DAI (Thailand) Ltd. objectives.

 

Qualified Organizations:

CSOs qualified for this workshop and subsequent funding opportunity include local non-governmental organizations, civil society groups, non-profit organizations and the media. Legally registered organizations are preferred. They must have a strong reputation and history of action in addressing locally contentious issues in Chiang Mai Province, not affiliated with a political party nor engaged in any political activities. Qualified organizations should understand and have interest in working on activities related to the following two issues and challenges:

 

1. Natural resource use and access  

- Land ownership rights and access

- Water resource use and access

- Use and access to forest resources

2. Socio-economic challenges

 

Submission Requirements:

Interested organizations are requested to submit an EOI, limited to 4 pages, with the following information:

 

  1. Cover letter, with address details, contact information and contact person (1 page).
  2. Organization profile, including management structure and capacity, and staff expertise in one or more of the three themes listed above and experience working in conflict-affected communities in Chiang Mai Province (1 page).
  3. Organization history of work on activities in one or both of the themes presented above, and experience as lead organization implementing projects in conflict-affected communities in the last three years in Chiang Mai Province (2 pages).

Do not include attachments, promotional documents or financial information with your submission.

 

Selection:

Short-listed organizations will be selected based on the content of their EOI. Review of the EOI will focus on capacity to manage and implement activities in conflict-affected communities in Chiang Mai Province, and the history of work in one or both of the two focus themes.

 

Note that this enlistment does not in any way commit DAI (Thailand) Ltd. to enter into contract or partnership with any organization or individual.

 

 

Submissions must be electronic and should be sent to TogetherEOI_BKK@dai.com. Please indicate “Innovative Dialogue Workshop” as the subject of the email. Only shortlisted organizations will be contacted.

 

 

 

Expression of Interest - Unofficial Translation

 

(EOI-BKK-21-001)

ประกาศสำหรับองค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัดเชียงใหม่ที่สนใจสมัครรับทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม

 

บริษัท ดีเอไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการ Together ภายใต้การสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ขอเชิญองค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัดเชียงใหม่ สมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ โดยการออกแบบและดำเนินกิจกรรมโครงการด้วยแนวทางการทำงานที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ ลดความตึงเครียดในชุมชน

 

องค์กรภาคประชาสังคมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเชิญในการ 1. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัตินวัตกรรมสานเสวนา จำนวน 1 วัน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และ 2. ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมเชิงปฏิบัติการ องค์กรที่เข้าร่วมสามารถส่งข้อเสนอแนวคิดโครงการเพื่อสมัครรับทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม

 

ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ บริษัท ดีเอไอ (ประเทศไทย) จำกัด จะนำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ ในการส่งข้อเสนอแนวคิดโครงการเพื่อสมัครรับทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนและเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในระดับชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมเชิงปฏิบัติการ องค์กรผู้เข้าร่วมการประชุมจะมีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและข้อกำหนดต่างๆในการส่งข้อเสนอแนวคิดโครงการและแนวทางการทำงานซึ่งมีเนื้อหาที่ชัดเจนและตรงกับวัตถุประสงค์ของบริษัท ดีเอไอ (ประเทศไทย) จำกัด

 

คุณสมบัติองค์กรที่จะเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

องค์กรที่สามารถสมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงการส่งข้อเสนอแนวคิดโครงการเพื่อสมัครรับทุนสนับสนุนภายหลังการประชุม ได้แก่ องค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และองค์กรสื่อ ที่ได้รับการยอมรับและมีประสบการณ์การทำงานเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งและจัดการปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรผู้สมัครที่มีสถานะทางกฎหมายและเป็นองค์กรที่จดทะเบียนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ นอกจากนี้องค์กรผู้สมัครต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองหรือทำกิจกรรมทางการเมืองใด ๆ  ทั้งนี้องค์กรที่สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการควรจะมีความเข้าใจและสนใจในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหลักดังต่อไปนี้

 

1. ประเด็นการเข้าถึงและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

- ทรัพยากรที่ดิน

- ทรัพยากรน้ำ 

- ทรัพยากรป่าไม้

2. ประเด็นความท้าทายด้านสังคมและเศรษฐกิจ

 

 

ข้อกำหนดในการสมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

องค์กรที่สนใจต้องส่งเอกสารแจ้งความประสงค์ในการสมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมอธิบายรายละเอียดตามหัวข้อดังต่อไปนี้ (รวมทั้งหมดไม่เกิน 4 หน้า)

  1. จดหมายแจ้งความประสงค์เพื่อสมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (cover letter) ซึ่งมีรายละเอียดที่อยู่ขององค์กร หมายเลขโทรศัพท์ และเจ้าหน้าที่ผู้ติดต่อ (1 หน้า)
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (organization profile) ซึ่งมีรายละเอียดโครงสร้างและการบริหารจัดการภายในองค์กร ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่องค์กรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหลักอย่างน้อยประเด็นใดประเด็นหนึ่งภายในสองประเด็นที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงรายละเอียดประสบการณ์ทำงานของเจ้าหน้าที่ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากความความขัดแย้งในจังหวัดเชียงใหม่ (1 หน้า)
  3. ประวัติในการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหลักอย่างน้อยประเด็นหนึ่งภายในสองประเด็นที่ระบุไว้ข้างต้น รวมทั้งประสบการณ์การดำเนินงานขององค์กรในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาในฐานะองค์กรที่ดำเนินงานในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในจังหวัดเชียงใหม่ (2 หน้า)

กรุณาอย่าแนบเอกสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลด้านการเงินหรือเอกสารเพิ่มเติมอื่นใดขององค์กรมากับเอกสารแจ้งความประสงค์เพื่อสมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

 

 

การคัดเลือกองค์กรผู้สมัครเพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ:

บริษัท ดีเอไอ (ประเทศไทย) จำกัด จะคัดเลือกองค์กรผู้สมัครโดยพิจารณาจากข้อมูลและรายละเอียดในเอกสารการสมัคร และประเมินจากศักยภาพในการบริหารจัดการ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงประสบการณ์การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหลักอย่างน้อยประเด็นใดประเด็นหนึ่งภายในสองประเด็นที่ระบุไว้ข้างต้น

 

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าการเชิญองค์กรหรือบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ไม่เป็นข้อผูกพันหรือพันธะสัญญาว่าบริษัทฯ จะต้องให้ทุนสนับสนุนในรูปแบบใดๆ

 

 

องค์กรที่สนใจสามารถส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการมาทางอีเมล TogetherEOI_BKK@dai.com พร้อมระบุในหัวข้ออีเมล “การประชุมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมสานเสวนา” ทางบริษัทฯ จะแจ้งผลสำหรับองค์กรที่ได้รับคัดเลือกเข้าการประชุมเชิงปฏิบัติการเท่านั้น

 

 

 

ฉบับภาษาไทย (คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ) :
คลิกลิงก์นี้เพื่อดาวน์โหลด ประกาศสำหรับองค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัดเชียงใหม่ที่สนใจสมัครรับทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม

ฉบับภาษาอังกฤษ (English Version) :
คลิกลิงก์นี้เพื่อดาวน์โหลด EOI for Thai Civil Society Organizations based in Chiang Mai Province for Prospective Funding Opportunity

Contact : TogetherEOI_BKK@dai.com


นักพัฒนาโครงการ / Creative content developerระดมทุน / Fundraisingเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักกิจกรรม / Activistผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Editorials

เรากำลังปล่อยให้รัฐยึดอำนาจทางสังคม !!
ยุคทองของสื่อ...
อิสรภาพของศาล คือ รัฐของประชาชน
พม่ากับไทย
การล่มสลายของชาวนา
View more

Lasted contents

แอมเนสตี้ขอเชิญร่วมงานประกาศผลและมอบรางวัล  รางวัล "สื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2563 
ภาคประชาสังคมคือหุ้นส่วนการพัฒนา ไม่ใช่อาชญากร
ไวน์กับการเมือง
เรากำลังปล่อยให้รัฐยึดอำนาจทางสังคม !!
แถลงการณ์คัดค้านร่างกฎหมายว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน โดย เครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมขับเคลื่อน ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม
View more