ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน 4 ตำแหน่ง

มูลนิธิพิทักษ์สตรี หรือAlliance Anti Trafic: AAT เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร  เป็นกลุ่มคนทำงานกลุ่มเล็กๆที่มุ่งมั่นและมีความตั้งใจจริงและทำงานโดยตรงในพื้นที่ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อคุ้มครอง ผู้หญิงและเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์การทารุณกรรม ทางเพศและการค้ามนุษย์ การทำงานของเราครอบคลุมทุกกระบวนการ ทำงานเริ่มจาก การป้องกันสู่การคุ้มครองผู้เสียหายจนกระทั่งพัฒนาศักยภาพให้ผู้เสียหายสามารถช่วยเหลือ ตนเองและผู้อื่นได้ เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานดังนี้

www.aatthai.org


enlightened 1. ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ (สถานภาพ  ทำงานเต็มเวลา ตามระยะเวลาโครงการ 2 ปี )
บทบาทและความรับผิดชอบ 
1.    ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานโครงการ
2.    ควบคุมดูแล บริหารการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผน
3.    บริหารจัดการทีมงาน ให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนโครงการ
4.    ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งรายงานผลการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ
5.    จัดทำรายงานโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
6.    ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
การศึกษา
1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา 

ทักษะ /ความรู้/ความถนัด
1.    มีประสบการณ์ และผลงานในการบริหารงานกิจกรรม โครงการ  อย่างน้อย 3 ปี
2.    มีความรู้ และความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และเอกชน
3.    มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกเป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายและองค์กร
4.    สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมได้ดี
5.    มีความสนใจในการทำงานด้านสิทธิเด็กและสตรี และมีทัศนะคติเชิงบวกต่อการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
6.    มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปและอุปกรณ์สำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.    มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น
8.    มีความยืดหยุ่น คล่องตัวพร้อมปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉิน และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

ภาษา
1. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ในระดับดี

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

www.aatthai.org

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

enlightened 2. ตำแหน่ง นักกฎหมาย (สถานภาพ  ทำงานเต็มเวลา)
บทบาทและความรับผิดชอบ 
1. ติดต่อ ประสานการทำงานร่วมกับทนายความและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง    เพื่อคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เด็กและผู้หญิงที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และละเมิดทางเพศ
2. จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายแก่กลุ่มเป้าหมายและองค์กรภาคีเครือข่าย
3. ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายของโครงการด้านกฎหมาย รวมทั้งเป็นผู้ช่วยในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย อาทิ การประสานงาน การจัดทำเอกสาร การจัดการประชุม การเป็นทีมวิทยากร ฯลฯ
4. รับผิดชอบตามคดีที่ได้รับมอบหมาย
5. เข้าร่วมประชุมด้านกฎหมายตามระยะเวลาที่กำหนด
6. รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษาและดำเนินการช่วยเหลือทางกฎหมาย
7.ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากลไก เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ทำข้อมูลเพื่อยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐ  จัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายด้านกฎหมาย 

คุณสมบัติผู้สมัคร
การศึกษา
     1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์บัณฑิต

ทักษะ /ความรู้/ความถนัด
     1. มีทักษะการประสานงานร่วมกับทางหน่วยงานยุติธรรมของรัฐ
     2. มีความยืดหยุ่น คล่องตัวพร้อมปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉิน และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
     3. มีความสนใจและมีทัศนะคติเชิงบวกต่อการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
     4. มีความกระตือรือร้น พร้อมจะเรียนรู้งานใหม่ๆ
     5. ใช้คอมพิวเตอร์ โปรมแกรม Microsoft Office,การใช้สื่อ Online,และ Mobile ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาษา
1. ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ดีมาก ทั้งการพูด การอ่าน การเขียน  
2. มีทักษะภาษาด้านภาษา หากสามารถสื่อสารภาษาอื่น ๆ ได้เช่น อังกฤษ,พม่า,กะเหรี่ยง,ลาว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อื่น ๆ    
1. หากสามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ไม่จำกัดเรื่องประสบการณ์การทำงาน ขอให้มีใจรักความยุติธรรม และเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่การเรียนรู้

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

enlightened 3. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ (สถานภาพ  ทำงานเต็มเวลา )
บทบาทและความรับผิดชอบ  
1. จัดการให้บริการที่จำเป็นแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและผู้หญิง และให้คำแนะนำปรึกษา
2. ออกแบบและร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ จัดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟู เสริมสร้างพลัง และเสริมสร้างศักยภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างทางเลือกอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  
5.  ติดตามเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายและครอบครัว และจัดทำข้อมูลพัฒนาการของกลุ่มเป้าหมาย
6.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดการบริการที่สอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

คุณสมบัติ
1.    เพศหญิง จบการศึกษาปริญญาตรีด้านสังคมสงเคราะห์, จิตวิทยาคลีนิค หรือพัฒนาสังคมหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.    มีประสบการณ์ทำงานด้านสังคมสงเคราะห์/กิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน อย่างน้อย 3 ปี 
3.    สนใจงาน NGO พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
4.    มีความอดทน มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความกระตือรือร้น มีความยืดหยุ่น คล่องตัวพร้อมปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉิน และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
5.    มีความสนใจและมีทัศนะคติเชิงบวกต่อการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย 
6.    ใช้คอมพิวเตอร์ โปรมแกรม Microsoft Office,การใช้สื่อ Online,และ Mobile ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.    ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ดีมาก ทั้งการพูด การอ่าน การเขียน (หากสามารถสื่อสารภาษาอื่น ๆ ได้เช่น อังกฤษ,พม่า,กะเหรี่ยง,ลาว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
8.    หากสามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

www.aatthai.org

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

enlightened 4.  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองคุ้มครองช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก(สืบค้นออนไลน์) (สถานภาพ  ทำงานเต็มเวลา )

บทบาทและความรับผิดชอบ  
1.    สืบค้นข้อมูลทางออนไลน์ โดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ร่วมกับทีมงานเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์
2.    พัฒนาระบบการสืบค้นข้อมูลทางออนไลน์ให้ทันสมัยและเท่าทันสถานการณ์
3.    สำรวจและจัดเก็บข้อมูล การสืบค้นทางออนไลน์ บันทึกงานภาคสนาม  
4.    จัดทำรายงานการลงพื้นที่จากการสำรวจข้อมูลให้แก่หัวหน้างาน  
5.    ติดต่อประสานงาน  รายงาน แจ้งข้อมูล 
6.    รวบรวมและจัดทำรายงานกิจกรรม ,บันทึกข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่


คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศ :    ชาย   


การศึกษา
1. วุฒิการศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย ขึ้นไป


ทักษะ /ความรู้/ความถนัด
1.    มีทักษะและประสบการณ์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการสืบค้นข้อมูลทางออนไลน์  ใช้คอมพิวเตอร์ โปรมแกรม Microsoft Office,การใช้สื่อ Online,และ Mobile ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.    มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองในทักษะที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาพัฒนาการทำงานได้ดียิ่งขึ้น   
3.    มีความคล่องตัวและพร้อมปฏิบัติงาน กรณีเร่งด่วน  และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
4.    มีความสนใจและมีทัศนะคติเชิงบวกต่อการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
5.    มีบุคลิกภาพดี เป็นมิตร


ภาษา
1. มีทักษะด้านภาษา หากสามารถสื่อสารภาษาอื่น ๆ ได้เช่น อังกฤษ,พม่า,กะเหรี่ยง,ลาว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


อื่น ๆ    
1. หากสามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ไม่จำกัดเรื่องประสบการณ์การทำงาน ขอให้มีใจรักความยุติธรรม และเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่การเรียนรู้
 

 

www.aatthai.org

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Contact : prajakkamkum.aat@gmail.com / 022145157-9


ไอที / ITผู้ประสานงาน / Coordinatorนักพัฒนาโครงการ / Creative content developerผู้ช่วย / Assistantเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักกิจกรรม / Activistผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Editorials

สัปปายะสถาน
ยุคสมัยของ NGOs
#save ความเป็นธรรม
โศกนาฏกรรม ซ้ำ ๆ
ชัยชนะของพลังประชารัฐ คือ ความพ่ายแพ้ของประชาธิปไตย
View more

Lasted contents

เรียนรู้จากเด็กเสมอ
สัปปายะสถาน
ศรีสุวรรณเผยชาวเชียงใหม่ร้องทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างโจ๋งครึ่ม
ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช.สอบจริยธรรมร้ายแรงบิ๊กการเมืองและ ขรก.จัดมหกรรมชกมวยจะนะ
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบกรมปศุสัตว์สั่งปล่อยซากสัตว์เน่าเสียสู่ผู้บริโภค
View more