ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาศัยภาพ , ทนายความ , เจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาศัยภาพ , ทนายความ , เจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

Organization : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาศัยภาพ

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

 2. มีประสบการณ์ด้านการจัดฝึกอบรม 1-2 ปี

 3. สามารถเป็นกระบวนกรได้

 4. สามารถวางแผนการจัดฝึกอบรมได้

 5. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

 7. มีทักษะการสื่อสาร พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ดี

 8. มีความยืดหยุ่น สามารถทำงานนอกเวลาและต่างจังหวัดได้

 9. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บทบาท/ความรับผิดชอบ(JOB DESCRIPTION)

 1. พัฒนาเครื่องมือ กระบวนการฝึกอบรม ให้เหมาะสมกับการฝึกอบรมแต่ละประเภท

 2. จัดทำแผนกิจกรรมด้านการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพ เพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร

 3. ประสานการพัฒนาหลักสูตรที่จะใช้ในโครงการ ร่วมกับทีมวิทยากรภายนอก

 4. ประสานงานเพื่อเตรียมการฝึกอบรม ทั้งเรื่องสถานที่ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม วิทยากร เอกสารประกอบการฝึกอบรม วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ

 5. จัดทำบันทึกสรุปผลการฝึกอบรมแต่ละครั้ง พร้อมภาพถ่าย เอกสาร ต่างๆที่เกี่ยวข้อง นำส่งพร้อมรายงานการเงิน โดยเร็วหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม

 6. จัดเก็บเอกสาร ข้อมูลต่างๆ ให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งาน โดยให้จัดเก็บไว้อย่างน้อย 3 แห่ง คือ ใน PC ในNotebook และใน Mobile disk

 7. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน การเบิกจ่ายงบประมาณการฝึกอบรม โดยเฉพาะหลักฐานการเดินทางของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมให้ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นไปตามระเบียบขององค์กร

 8. รวบรวม ตรวจสอบใบเสร็จ ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในโครงการ นำส่งให้ฝ่ายบัญชี-การเงินภายในวันที่ 5 ของเดือน

 9. รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน รายไตรมาส

 10. เข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้น

 11. ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร

 12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

 

--------------------------------------------------------

 

ตำแหน่ง ทนายความ

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์

 2. มีใบอนุญาตเป็นทนายความจากสภาทนายความ

 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

 4. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

 6. สามารถวางแผนการจัดกิจกรรมได้

 7. มีความยืดหยุ่น สามารถทำงานนอกเวลาและต่างจังหวัดได้

 8. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บทบาท/ความรับผิดชอบ(JOB DESCRIPTION)

 1. รับเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษาและดำเนินการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ร้องเรียน โดยเฉพาะกลุ่ม KPs

 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย

 3. จัดกิจกรรมคลีนิกกฎหมายเคลื่อนที่ โดยทำงานร่วมกับอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติ

 4. พัฒนาศักยภาพทีมงานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการรับเรื่องร้องเรียนและการให้การช่วยเหลือทางกฎหมาย

 5. ประสานงานและวางแผนการจัดประชุม สัมมนา ทางด้านกฎหมาย นโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 6. วิเคราะห์ข้อมูลการร้องเรียนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนนโยบาย กฎหมาย

 7. ทำหน้าที่รวบรวมและจัดทำรายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ เพื่อพัฒนาคุณภาพการรับเรื่องร้องเรียนและการให้การช่วยเหลือของมูลนิธิฯ รวมทั้งจัดทำข้อเสนอนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 8. จัดเก็บเอกสาร ข้อมูลต่างๆ ให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งาน โดยให้จัดเก็บไว้อย่างน้อย 3 แห่ง คือ ใน PC ในNotebook และใน Mobile disk

 9. จัดทำแผนกิจกรรมและแผนงบประมาณประจำเดือน เพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร

 10. รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน รายไตรมาส

 11. รวบรวม ตรวจสอบใบเสร็จ ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในโครงการ นำส่งให้ฝ่ายบัญชี-การเงินภายในวันที่ 5ของเดือน

 12. เข้าร่วมการประชุม กิจกรรมต่างๆ ที่มูลนิธิและโครงการจัดขึ้น ภายใต้โครงการที่รับผิดชอบ

 13. ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร โดยต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับอาสาสมัคร

 14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บริหารมอบหมาย


---------------------------------------------------

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์

 2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี

 3. มีความสนใจในการทำงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

 4. มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น

 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

 6. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมได้

 7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 8. สามารถวางแผนการจัดกิจกรรมได้

 9. มีความยืดหยุ่น สามารถทำงานนอกเวลาและต่างจังหวัดได้

 10. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ


 

บทบาท/ความรับผิดชอบ (Job Description)

 1. ทำงานร่วมกับทีมเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

รับผิดชอบแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ เช่นการ พัฒนาแผนกิจกรรม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ

ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามมติ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

 1. ประสานผู้เกี่ยวข้องในการให้การช่วยเหลือหรือการสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการร้องเรียนมายังอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

 2. ดูภาพรวมระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบข้อมูลการร้องเรียน รายงานการประชุม มติคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เป็นต้น ที่พร้อมนำมาสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

 3. พัฒนาช่องทางการสื่อสารของอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์กับสาธารณะและรับผิดชอบดูแลช่องทางเหล่านั้นในอัพเดทอยู่เสมอ(เช่น fb-fan page/Twitter)

 4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ประธานอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์มอบหมายเช่นการเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม ฯลฯ


 

Contact : jitpanyawanida@gmail.com


ที่ปรึกษา / Consultantผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักกิจกรรม / Activist

Editorials

สัปปายะสถาน
ยุคสมัยของ NGOs
#save ความเป็นธรรม
โศกนาฏกรรม ซ้ำ ๆ
ชัยชนะของพลังประชารัฐ คือ ความพ่ายแพ้ของประชาธิปไตย
View more

Lasted contents

เรียนรู้จากเด็กเสมอ
สัปปายะสถาน
ศรีสุวรรณเผยชาวเชียงใหม่ร้องทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างโจ๋งครึ่ม
ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช.สอบจริยธรรมร้ายแรงบิ๊กการเมืองและ ขรก.จัดมหกรรมชกมวยจะนะ
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบกรมปศุสัตว์สั่งปล่อยซากสัตว์เน่าเสียสู่ผู้บริโภค
View more