ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

Organization : THAILAND INSTITUTE OF JUSTICE (Public Organization)

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๕๔ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ไว้ ดังนี้

                   มาตรา ๗ ให้สถาบันมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

                   (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุวัติข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขัง หรือ “ Bangkok Rules” เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

                   (๒) ศึกษา วิจัย และเผยแพร่มาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดและการช่วยเหลือผู้กระทำผิดหลังพ้นโทษให้กลับสู่สังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยและต่างประเทศ

                   (๓) ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอันจะนำไปสู่สังคมแห่งความยุติธรรม

                   (๔) เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศระดับนานาชาติด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาในด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดโดยจะเน้นความร่วมมือกับสหประชาชาติสถาบันสมทบ (Programme Network Institute) และความร่วมมือในกรอบอาเซียน

                    (๕) ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระบวนการยุติธรรมของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อำนวยการ

                   ผู้อำนวยการมีหน้าที่บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของสถาบัน ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกตำแหน่ง เว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในตามมาตรา ๓๕  วรรคสอง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔รวมทั้งให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

                   (๑) เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการ เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันบรรลุวัตถุประสงค์

                   (๒) เสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบัน รวมทั้งรายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา

                   (๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดำเนินงานของสถาบัน ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันต่อคณะกรรมการ

                   (๔) บริหารงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบายและมติของคณะกรรมการ

                   (๕) ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

                   ทั้งนี้ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติพึงประสงค์สำหรับตำแหน่ง

          ๑.๑ มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

          ๑.๒ มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารจัดการ ดังนี้

                   - กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานของรัฐ ต้องเคยหรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

                   - กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากสถานศึกษา ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าคณบดี หรือเทียบเท่า

                   - กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานเอกชนที่มีการติดต่อในประเทศ หรือต่างประเทศ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้บริหารขององค์กรที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ ล้านบาทต่อปี

          ๑.๓ มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานที่สำคัญที่แสดงถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านงานยุติธรรมและที่เกี่ยวข้องกับประเทศต่อองค์การสหประชาชาติ หรือหน่วยงานระหว่างประเทศด้านงานยุติธรรม

           ๑.๔ มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานที่สำคัญที่แสดงถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านงานยุติธรรมและที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุวัติข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง (United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoner and Non-custodial Measures of Women Offenders) หรือข้อกำหนดกรุงเทพ และการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรม

           ๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถประสานงานติดต่อกับองค์กรต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประสานกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน

           ๑.๖ มีภาวะความเป็นผู้นำสูง และมีวิสัยทัศน์ สามารถคิดและมองภาพรวมได้กว้างไกล

           ๑.๗ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อประสานงานในด้านต่างประเทศ

           ๑.๘ มีความสามารถด้านการบริหารองค์กร การปกครอง และการบริหารธุรกิจ กล้าตัดสินใจ รวมทั้งมีความสามารถในการพัฒนางานด้านงานยุติธรรม ตลอดจนสามารถนำนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และรัฐบาลไปปฏิบัติในองค์กรให้เกิดผลสำเร็จ

 เอกสารประกอบการสมัคร

          ๑.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาดไม่เกิน ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป

          ๑.๒ สำเนาประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัย หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร

          ๑.๓ สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้าน

          ๑.๔ เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

         ๑.๕ หลักฐานแสดงถึงความสามารถ ประสบการณ์ในการบริหารงานพร้อมผลงานเชิงประจักษ์ ความสำเร็จที่ได้รับในอดีตที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน เช่น ประกาศเกียรติคุณ ผลงานทางวิชาการ โครงการสำคัญในความรับผิดชอบ

         ๑.๖ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนว่ามีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ และระยะเวลาของใบรับรองแพทย์ต้องไม่เกิน ๖ เดือนนับจากวันที่ตรวจสุขภาพ

          ๑.๗ หนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคล

          ๑.๘ เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ (ถ้ามี)

 

กำหนดการรับสมัคร

          ๑.๑ ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

          สำนักอำนวยการพิเศษ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.tijthailand.org

          ๑.๒ การสมัคร

                   (๑) สมัครด้วยตนเอง ในวันอังคาร และศุกร์ และเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ได้ที่สำนักอำนวยการพิเศษ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

                   (๒) ทางไปรษณีย์ สถาบันจะยึดวันที่ส่งใบสมัครตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลักจัดส่งที่ สำนักอำนวยการพิเศษ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ๙๓/๑ อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ตึกบี ชั้น ๑๖ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

          ๑.๓ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๑๑๘ ๙๔๐๐ ต่อ ๑๑๑ และ ๒๐๓

Contact : 02 1189400 ต่อ 111 และ 203


ที่ปรึกษา / Consultant

Editorials

สัปปายะสถาน
ยุคสมัยของ NGOs
#save ความเป็นธรรม
โศกนาฏกรรม ซ้ำ ๆ
ชัยชนะของพลังประชารัฐ คือ ความพ่ายแพ้ของประชาธิปไตย
View more

Lasted contents

เรียนรู้จากเด็กเสมอ
สัปปายะสถาน
ศรีสุวรรณเผยชาวเชียงใหม่ร้องทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างโจ๋งครึ่ม
ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช.สอบจริยธรรมร้ายแรงบิ๊กการเมืองและ ขรก.จัดมหกรรมชกมวยจะนะ
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบกรมปศุสัตว์สั่งปล่อยซากสัตว์เน่าเสียสู่ผู้บริโภค
View more