ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล

เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล

Organization : กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS)

เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร มีวัตถุประสงค์การทำงานเพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำของกลุ่มเปราะบาง เช่น กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด กลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ฯลฯ

ปัจจุบัน APASS ดำเนินงานเพื่อลดจำนวนผู้ได้รับผลกระทบและอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้สารเสพติด ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้สารเสพติด ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และ สังคม รวมถึงสามารถเข้าถึงการบำบัดรักษาการติดยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพและเท่าเทียม โดยมีพื้นที่ดำเนินงานใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี ปัตตานี และ ยะลา

APASS มีความประสงค์เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล

พื้นที่การทำงาน : สำนักงานส่วนกลาง

อัตราเงินเดือน : ตามโครงสร้างขององค์กร

การรายงาน : รายงานตรงต่อผู้จัดการกลุ่มฯ

บทบาทและหน้าที่การทำงาน

 1. ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล และติดตามการทำงานระดับพื้นที่เพื่อการประกันคุณภาพข้อมูล

 2. ติดตามและสนับสนุนการบันทึกข้อมูลและการสะท้อนผล การป้อนข้อมูลย้อนกลับแก่ทีมระดับพื้นที่

 3. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล กระบวนการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล และระบบข้อมูลสารสนเทศให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของโครงการ

 4. จัดเตรียมคู่มือสำหรับกระบวนการติดตามและประเมินผล พัฒนากระบวนการ และ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

 5. มีส่วนร่วมในการวางแผนและสนับสนุนกระบวนการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีคุณภาพ

 6. ให้การสนับสนุนทางเทคนิคด้านการติดตามและประเมินผลการทำงานระดับพื้นที่

 7. สรุปผลการดำเนินงาน เพื่อประกอบทำรายงานเสนอแก่ผู้จัดการกลุ่มฯและ แหล่งทุน

 8. ประสานงานกับฝ่ายโครงการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร

 9. ประสานงานกับแหล่งทุนและหน่วยงานภาคีเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของระบบฐานข้อมูล

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาบริหารจัดการข้อมูล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

 3. หากมีความรู้หรือประสบการณ์ทำงานด้านยาเสพติดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 4. มีความรับผิดชอบสามารถทำงานได้ตามเวลาที่กำหนด

 5. มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ใช้สารเสพติด

 

สามารถส่งประวัติมาได้ที่ Email : apass@apassthailand.org ภายในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

หรือ ส่งเอกสารสมัครงาน ถึงฝ่ายบุคคล กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS) เลขที่ ๕๒/๒๐ ซอยศรีบำเพ็ญ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสนธยา โคตปัญญา โทรศัพท์ : ๐๘๐-๔๑๕๒๖๑๕

Contact : apass@apassthailand.org


ผู้ประสานงาน / Coordinatorนักวิจัย / Researcher

Editorials

สัปปายะสถาน
ยุคสมัยของ NGOs
#save ความเป็นธรรม
โศกนาฏกรรม ซ้ำ ๆ
ชัยชนะของพลังประชารัฐ คือ ความพ่ายแพ้ของประชาธิปไตย
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณเผยชาวเชียงใหม่ร้องทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างโจ๋งครึ่ม
ศรีสุวรรณเอาจริงร้อง กกต.สอบทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ชี้อาจมีใบส้ม/แดง
ศรีสุวรรณจ่อร้องเอาผิดจริยธรรม ผช.รมต.ยุติธรรม
ศรีสุวรรณปรี๊ดแตกเหตุโรงงานนิคมมาบตาพุดปล่อยควันดำซ้ำซากจี้ไล่ผู้ว่า กนอ.-อธิบดี คพ.ออก
ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช.สอบกรมปศุสัตว์พิสูจน์ กม.ความสะดวกกรณีสั่งปล่อยซากสัตว์เน่าเสียสู่ผู้บริโภค
View more