ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงินประจำศูนย์

เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงินประจำศูนย์

Organization : กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS)

เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงินประจำศูนย์ จำนวน 3 อัตรา

กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร มีวัตถุประสงค์การทำงานเพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำของกลุ่มเปราะบาง เช่น กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด กลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ฯลฯ

ปัจจุบัน APASS ดำเนินงานเพื่อลดจำนวนผู้ได้รับผลกระทบและอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้สารเสพติด ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้สารเสพติด ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และ สังคม รวมถึงสามารถเข้าถึงการบำบัดรักษาการติดยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพและเท่าเทียม โดยมีพื้นที่ดำเนินงานใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี ปัตตานี และ ยะลา

APASS มีความประสงค์เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงินประจำศูนย์ จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงินประจำศูนย์

พื้นที่การทำงาน : ตามพื้นที่ปฏิบัติงาน (โปรดระบุพื้นที่ที่สนใจ)

กรุงเทพมหานคร 1 ตำแหน่ง

ปทุมธานี 1 ตำแหน่ง

นนทบุรี 1 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน : ตามโครงสร้างขององค์กร

การรายงาน : รายงานตรงต่อผู้จัดการศูนย์ฯ

บทบาทหน้าที่ด้านการเงิน

 1. จัดทำแผนการใช้งบประมาณประจำเดือนร่วมกับผู้จัดการศูนย์และทีมเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

 2. จัดทำรายละเอียด ประกอบเอกสาร เบิก-จ่าย งบประมาณสำหรับการใช้ทำกิจกรรมและการบริหารจัดการภายในศูนย์ฯ

 3. ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณ จัดทำรายงาน และการจัดเก็บเอกสารด้านการเงินต่าง ๆ ให้เป็นไปต่างกฎระเบียบขององค์กร และหรือเป็นไปตามความต้องการของแหล่งทุน

 4. รายงานปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในเรื่องการใช้งบจ่ายงบประมาณ และเรื่องอื่น ๆ ต่อผู้จัดการศูนย์ และหรือผู้จัดการฝ่ายบัญชี

 5. ติดต่อและประสานงานกับส่วนกลางด้านการเงิน และอื่น ๆ ตามที่ร้องขอ

บทบาทหน้าที่ด้านธุรการ

 1. จัดเตรียมและจัดเก็บแบบฟอร์มเอกสารสารต่าง ๆ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้เป็นหมวดหมู่และพร้อมใช้งาน

 2. ประสานกับส่วนกลางในการจัดซื้อสินทรัพย์และการจัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน

 3. รวบรวมเอกสารด้านงานบุคคลนำส่งส่วนกลางทุกเดือน

 4. จัดทำรายงานความเคลื่อนไหวของชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีส่งส่วนกลางทุกเดือน

 5. จัดทำบันทึกควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน และทะเบียนเวชภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

 6. เตรียมความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น สนับสนุนงานในพื้นที่

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี

 3. มีความคิดริเริ่มที่จะสร้างสรรค์และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

 4. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์เฉพาะหน้าได้

 5. มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน เคารพสิทธิ ความเท่าเทียม และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์


 

สามารถส่งประวัติมาได้ที่ Email : apass@apassthailand.org ภายในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

หรือ ส่งเอกสารสมัครงาน ถึงฝ่ายบุคคล กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS) เลขที่ ๕๒/๒๐ ซอยศรีบำเพ็ญ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสนธยา โคตปัญญา โทรศัพท์ : ๐๘๐-๔๑๕๒๖๑๕

Contact : apass@apassthailand.org


บัญชี / Accountantการเงิน / Financier

Editorials

สัปปายะสถาน
ยุคสมัยของ NGOs
#save ความเป็นธรรม
โศกนาฏกรรม ซ้ำ ๆ
ชัยชนะของพลังประชารัฐ คือ ความพ่ายแพ้ของประชาธิปไตย
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณเผยชาวเชียงใหม่ร้องทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างโจ๋งครึ่ม
ศรีสุวรรณเอาจริงร้อง กกต.สอบทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ชี้อาจมีใบส้ม/แดง
ศรีสุวรรณจ่อร้องเอาผิดจริยธรรม ผช.รมต.ยุติธรรม
ศรีสุวรรณปรี๊ดแตกเหตุโรงงานนิคมมาบตาพุดปล่อยควันดำซ้ำซากจี้ไล่ผู้ว่า กนอ.-อธิบดี คพ.ออก
ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช.สอบกรมปศุสัตว์พิสูจน์ กม.ความสะดวกกรณีสั่งปล่อยซากสัตว์เน่าเสียสู่ผู้บริโภค
View more