ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

รับสมัครเจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ ฝ่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน(Sustainable Livelihood Manager) 1 ตำแหน่ง

      มูลนิธิวัฒนเสรี (The Freedom Story) มีพันธกิจเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากเด็กในประเทศไทย โดยใช้กิจกรรมต่างๆ ที่คำนึงถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อเด็กในกลุ่มเสี่ยงและแบ่งปันเรื่องราวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนที่มีจิตสาธารณะและมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อร่วมมือกันทำงาน ฝ่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของ The Freedom Story ทำงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ และรายได้ที่ยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของครอบครัวเด็กที่มีความเสี่ยง และชุมชน เพื่อเป็นการป้องกันการค้ามนุษย์ ผ่านกิจกรรมด้านการส่งเสริม บริหารจัดการ และการขายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรแบบผสมผสานและงานหัตถกรรมทำให้ชุมชนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างอาชีพที่มั่นคง และโอกาสใหม่ ๆ นำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนเป็นสุขให้กับชุมชน ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาและบริหารโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชน และหน่วยวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งส่งเสริมและพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอ งานหัตถกรรม สินค้าเกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินและเศรษฐกิจเพิ่มเติมแก่ครอบครัวเด็กที่มีความเสี่ยง ชุมชนและองค์กรอย่างยั่งยืน ตลอดจนโครงการเพื่อสังคมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง The Freedom Story และชุมชนท้องถิ่น

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ด้านแผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืน

 1. กำหนดและดำเนินการตามแผนงานประจำปีของฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน The Freedom Story
 2. แผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืนควรแสดงวิธีการสร้างธุรกิจเพื่อสังคมและกิจกรรมการพัฒนาเพื่อช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นสหรับครอบครัวของกลุ่มเป้าหมาย The Freedom Story เพื่อช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสาหรับเด็ก และสมาชิกครอบครัวคนอื่น ๆ
 3. แผนการพัฒนาหน่วยธุรกิจเพื่อสังคมควรสร้างโอกาสทางธุรกิจ สร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ The Freedom Story
 4. บริหารจัดการและพัฒนาโครงการ/แผนงานดังกล่าว
 5. สร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงความร่วมมือกับองค์กรและบุคคลภายนอก

 

ด้านการระดมทุน

 1. แสวงหาการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ สหรับฝ่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
 2. เขียนข้อเสนอโครงการและรายงานผลการดำเนินงานให้แก่มูลนิธิ ผู้สนับสนุน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 3. เสนอความคิดที่สร้างสรรค์ และแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาในกระบวนการทงานให้กับฝ่าย และThe Freedom Story
 4. รายงานและปรึกษาหารือร่วมกับทีมงาน และระหว่างฝ่ายต่างๆ ในมูลนิธิฯ
 5. บริหารและวางแผนงานที่เกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
 6. วิเคราะห์ข้อมูลการขาย เพื่อนำมาสู่การพัฒนาและปรับปรุงให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
 7. สำรวจตลาดและสามารถวิเคราะห์ภาพรวมของคู่แข่งได้เป็นอย่างดี
 8. วางแผนและจัดทำงบประมาณส่งเสริมการขายทั้ง Online และ Offline
 9. ควบคุมและวิเคราะห์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 10. บริหารจัดการและสร้างระบบการจัดการที่ดีกับ Suppliers โดยเฉพาะเกษตรกร
 11. วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับงบประมาณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดขาย
 12. สามารถวางแผนการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ และตลาดใหม่ๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 13. จัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหาร

สร้างเครือข่ายกับบุคคลและองค์กร

 1. พัฒนารายชื่อผู้ติดต่อ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายกับผู้นชุมชน/ท้องถิ่น หน่วยงานรัฐบาล องค์กรเอกชนและองค์กรธุรกิจ
 2. เป็นตัวแทน The Freedom Story และสืบสานพันธกิจของเราต่อชุมชน
 3. ร่วมมือกับชุมชนในภารกิจของ The Freedom Story

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2-4 ปีขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การขาย Startup หรือธุรกิจเพื่อสังคม
 3. มีประสบการณ์การขายสินค้าอุปโภคบริโภค Modern Trade สินค้าทางการเกษตร เกษตรอินทรีย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีภาวะเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ รักการเรียนรู้ และทันสมัยต่อโลก Disruption
 5. สามารถวางแผนในเชิงกลยุทธ์ มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 6. มีประสบการณ์ในการทำงานกับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรหรือการทำงานด้านการพัฒนาชุมชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. มีความรู้และทักษะในการจัดการความรู้ Knowledge Management สามารถเป็นวิทยากรเกี่ยวกับหลักการธุรกิจ รูปแบบธุรกิจ และการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนปฏิบัติการการจัดสรรทรัพยากร เช่น Business Model Canvas
 8. มีความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรเพื่อสังคม กิจการเพื่อสังคม/วิสาหกิจเพื่อสังคม
 9. มีทักษะและความทุ่มเทในการทำงาน บริหารจัดการเวลาของตนเองและทีมงาน รวมทั้งการมอบหมายและติดตามงานต่างๆได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
 10. มีความคิดเชิงกลยุทธ์ ความคิดสร้างสรรค์และความเต็มใจที่จะริเริ่มที่จะทสิ่งที่จเป็นต่อการทำงาน
 11. มีความสามารถวิเคราะห์ สรุปและนำเสนอข้อมูลได้
 12. มีความใส่ใจต่อผลกระทบทางสังคมและความมุ่งมั่นในภารกิจขององค์กร
 13. สื่อสารภาษาอังกฤษได้และคล่องแคล่ว
 14. สามารถขับขี่ มีใบอนุญาตขับขี่และมีพาหนะส่วนตัว
 15. มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์สาหรับโปรแกรม:
 • Microsoft Office
 • การจัดการฐานข้อมูล
 • Google ปฏิทิน เอกสารและอีเมล์
 • Skype
 • Drop box, Box.com

 

**ชั่วโมงและสภาพแวดล้อมในการทางาน**

 1. ทำงานเฉลี่ย 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 2. ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนอาจต้องทำงานในช่วงเย็น-ค่ำและช่วงสุดสัปดาห์(ขึ้นอยู่กับภารกิจ)

 

เงินเดือนและสวัสดิการ

  1. เงินเดือนประมาณ 25,000 - 30,000 บาท (พิจารณาจากทักษะ ความสามารถ และประสบการณ)
  2. เงินออมทรัพย์
  3. ประกันสุขภาพ
  4. ประกันภัยอุบัติเหตุ
  5. ประกันสังคม
  6. วันหยุดตามกฎหมายและวันหยุดพักร้อน
  7. อื่นๆ

 

รับสมัครจนกว่าจะได้ผู้เหมาะสมกับตำแหน่ง

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครงานดังนี้

 1. จดหมายสมัครงาน ระบุคุณสมบัติและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับตำแหน่ง ระบุเหตุผลและแรงบันดาลใจในการทางานกับองค์กรด้านการป้องกันการค้ามนุษย์
 2. ประวัติส่วนตัว การศึกษา ประสบการณ์การทางาน
 3. หลักฐานการศึกษา
 4. เนาบัตรประชาชน สเนาทะเบียนบ้าน
 5. ใบรับรองการทงาน (ถ้ามี)
 6. รูปถ่ายหน้าตรง
 7. ต้องมีข้อมูลบุคคลอ้างอิง 3 ท่านที่ไม่มีความเกี่ยวข้องทางเครือญาติกับผู้สมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารได้ที่ Email:supranee@thefreedomstory.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 080-670-8375 (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล)

Contact : supranee@thefreedomstory.org


นักพัฒนาโครงการ / Creative content developerผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Editorials

สัปปายะสถาน
ยุคสมัยของ NGOs
#save ความเป็นธรรม
โศกนาฏกรรม ซ้ำ ๆ
ชัยชนะของพลังประชารัฐ คือ ความพ่ายแพ้ของประชาธิปไตย
View more

Lasted contents

เรียนรู้จากเด็กเสมอ
สัปปายะสถาน
ศรีสุวรรณเผยชาวเชียงใหม่ร้องทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างโจ๋งครึ่ม
ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช.สอบจริยธรรมร้ายแรงบิ๊กการเมืองและ ขรก.จัดมหกรรมชกมวยจะนะ
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบกรมปศุสัตว์สั่งปล่อยซากสัตว์เน่าเสียสู่ผู้บริโภค
View more