ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ผู้ประสานงานโครงการด้านสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมความเท่าเทียม

ผู้ประสานงานโครงการด้านสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมความเท่าเทียม

Organization : สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

ชื่อตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการด้านสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมความเท่าเทียม
จำนวน 1 อัตรา
ระดับเงินเดือน เงินเดือนตามโครงสร้างของสมาคม
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ติดตามและจัดรวบรวมข้อมูลเชิงลึกด้านสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมในสังคมของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 กระบวนการส่งเสริมร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ..... กระบวนการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อให้เกิดความเสมอภาคด้านการสมรส รวมทั้งกระบวนการส่งเสริมร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศสภาพ พ.ศ.......
• เข้าร่วมประชุมในเวทีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วม
• ประสานงานอย่างมีสัมฤทธิผลร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ องค์การภาคีภาคประชาสังคมต่าง ๆ และองค์การระหว่างประเทศ อาทิ ธนาคารโลก, UNDP รวมถึงสื่อมวลชน และหน่วยงานผู้ให้ทุน (เป็นต้น)
• จัดรวบรวมรายงานและความก้าวหน้าในงานด้านสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมในสังคมของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศของสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
• จัดกิจกรรมหรือการอบรม และประสานงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมในสังคมของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ• จัดทำแผนงานและแผนงบประมาณด้านด้านสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมในสังคมของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
• บริหารโครงการด้านสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมในสังคมของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
• ตำแหน่งนี้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารสมาคม ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
คุณสมบัติผู้สมัคร 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทในสาขาทางสังคมศาสตร์ (สิทธิมนุษยชน นิติศาสตร์ วารสารศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ สตรีศึกษา เพศศึกษา(Gender studies) รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารและการจัดการ เศรษฐศาสตร์การเมือง พัฒนาชุมชน) หรือมนุษยศาสตร์ (ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ)
2. ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ มีความเข้าใจและสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมในสังคมของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 กระบวนการส่งเสริมร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ...... กระบวนการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อให้เกิดความเสมอภาคด้านการสมรส รวมทั้งกระบวนการส่งเสริมร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศสภาพ พ.ศ.......
3. มีความมั่นใจในตัวเอง มีความสามารถในการสื่อสารระหว่างบุคคลได้ดี
4. สามารถเป็นคนกลางในการประสานงานต่าง ๆ พร้อมกันภายใต้เงื่อนไขเวลาที่จำกัดได้
5. เข้าใจธรรมชาติความแตกต่างของบุคลากรในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ และบุคคลที่อยู่ในชุมชนที่มีความหลากหลายทางเพศ และสามารถปรับวิธีการสื่อสารให้เข้ากับวัฒนธรรมของแต่ละภาคส่วนได้ดี มีทัศนคติที่ดีกับความคิดที่แตกต่าง
6. สามารถติดต่อประสานงานและดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีสัมฤทธิผล (Efficiency)
7. มีความยืดหยุ่นสามารถทำงานในวันเสาร์อาทิตย์ได้ (บางโอกาส) มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดี
8. มีความสะดวก (และความชอบ) ในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้ง อีเมล์ LINE และ Facebook ได้
9. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทั้ง MsWord, MsExcel และ MsPowerPoint ได้ดี และมีความสามารถในการค้นหาหรือสืบค้นข้อมูลทางออนไลน์ได้
เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง
สวัสดิการ เงินเดือนเริ่มต้น (ในกรณีที่ไม่มีประสบการณ์) 16,500 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี และ 20,000 บาท สำหรับวุฒิปริญญาโท (ในกรณีที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TU-GET 500 คะแนน หรือ CU-TEP 60 คะแนน ขึ้นไปจะได้เงินพิเศษอีก 3,000 บาท: ผู้สมัครรับผิดชอบค่าสอบด้วยตนเอง)
• ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อไปประชุมในที่ต่าง ๆ (ไม่เกี่ยวกับการเดินทางไป-กลับระหว่างที่พักและที่ทำงาน)
• การฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
• ประกันสังคม
• ประกันสุขภาพกลุ่ม
• วันหยุดลาพักร้อน 10 วันต่อปี
ติดต่อ-สอบถาม สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
1 และ 3 ซอยรามคำแหง 97/2 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 (ฝ่ายบุคคล ชั้น 4)
โทรศัพท์ 02-7316532-3 # 401 โทรสาร : 02-7316534
E-mail : Pimnatcha.c@rsat.info หรือ hr@rsat.info
เว็บไซต์ https://www.rsat.info/ | แผนที่

Contact : Pimnatcha.c@rsat.info


ผู้ประสานงาน / Coordinator

Editorials

สัปปายะสถาน
ยุคสมัยของ NGOs
#save ความเป็นธรรม
โศกนาฏกรรม ซ้ำ ๆ
ชัยชนะของพลังประชารัฐ คือ ความพ่ายแพ้ของประชาธิปไตย
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณเผยชาวเชียงใหม่ร้องทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างโจ๋งครึ่ม
ศรีสุวรรณเอาจริงร้อง กกต.สอบทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ชี้อาจมีใบส้ม/แดง
ศรีสุวรรณจ่อร้องเอาผิดจริยธรรม ผช.รมต.ยุติธรรม
ศรีสุวรรณปรี๊ดแตกเหตุโรงงานนิคมมาบตาพุดปล่อยควันดำซ้ำซากจี้ไล่ผู้ว่า กนอ.-อธิบดี คพ.ออก
ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช.สอบกรมปศุสัตว์พิสูจน์ กม.ความสะดวกกรณีสั่งปล่อยซากสัตว์เน่าเสียสู่ผู้บริโภค
View more