ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่สื่อสาธารณะ

เจ้าหน้าที่สื่อสาธารณะ

Organization : เครือข่ายเยาวชนที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีประเทศไทย

เครือข่ายเยาวชนที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีประเทศไทย

 

ประวัติและความเป็นมา

เนื่องด้วยเครือข่ายเยาวชนที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีประเทศไทยได้มีการรวมตัวกันขึ้นภายใต้การสนับสนุนขององค์การยูนิเซฟประเทศไทย พี่เลี้ยงจากโรงพยาบาล เครือข่ายผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และหน่วยงานเอกชน โดยมีการรวมตัวกันในปีพุทธศักราช 2559 จาก 6 กลุ่มในประเทศไทย ประกอบด้วย กลุ่ม Y-Gent จังหวัดเชียงราย กลุ่มรถม้าจังหวัดลำปาง กลุ่มเพาว์เวอร์ทีนจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มแท้งค์ยูธกรุงเทพฯ กลุ่มลิตเติ้ลเบริด์กรุงเทพฯ และกลุ่มขนมหม้อแกงเพชรบุรี ภายใต้วิสัยทัศน์ร่วมกันคือ “เยาวชนที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี มีคุณ ภาพชีวิตที่ดี อยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้ โดยไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ” ต่อมาในปี 2563 ได้มีพื้นที่ทำงานหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเยาวชนรักษ์ไทยเพาว์เวอร์ทีน กลุ่มแทงค์ยูธ กลุ่มเยาวชนลิตเติ้ลเบิร์ด และกลุ่มเยาวชนอาสารถม้าลำปาง โดยมีระบบการติดตาม 6 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มแม่สายจังหวัดเชียงราย กลุ่มเชียงแสนจังหวัดเชียงราย กลุ่มเยาวชนบ้านแกด้าจังหวัดลพบุรี กลุ่มเยาวชนขอนแก่น กลุ่มเยาวชนหนองคาย และกลุ่มขนมหม้อแกงจังหวัดเพชรบุรี

เครือข่ายเยาวชนที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีมีลักษณะการทำงานเป็นการทำงานรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ผ่านกิจกรรมเยี่ยมบ้าน พบกลุ่มในคลินิกรับยาต้านไวรัส(ARV) ค่ายพัฒนาศักยภาพสมาชิก เพื่อสนับสนุนการรักษาด้านสุขภาพกาย และลดการตรีตราด้านสุขภาพจิต ทั้งนี้ยังมีการทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาด้านเอชไอวี/เอดส์ในประเด็นด้านการรักษา และด้านสังคมร่วมกับองค์กรเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ประเทศไทย มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ มูลนิธิคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย

 

ผลการดำเนินงาน และทิศทางการทำงาน

จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเครือข่ายเยาวชนที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทยได้มีการเข้าถึงเด็กและเยาวชนที่อยู่ร่วมกับเอชไอวี/เอดส์ จำนวน 431 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนที่ได้รับเชื้อเอชไอวีตั้งแต่เกิด โดยการทำงานภายใต้โครงการยูนิเซฟในปีแรกเน้นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกายแต่ค้นพบว่าสมาชิกที่เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอชไอวีเป็นอย่างดี เข้าใจว่าหากหยุดการรักษาด้านยาต้านไวรัสเอชไอวี(ARV) จะเกิดอะไรขึ้น แต่สิ่งที่แกนนำเยาวชนค้นพบคือ สมาชิกก็ยังคงกินยาไม่ต่อเนื่อง หลายรายไม่เข้าสู่ระบบการรักษา ดังนั้นจึงมีการวางแผนการทำงานในปีที่ 2 คือ การเน้นการทำงานกับสมาชิกในด้านสุขภาพจิต(ภายใน) จึงค้นพบว่าเหตุที่สมาชิกกินยาต้านไวรัสเอชไอวี(ARV)ไม่ต่อเนื่องส่วนหนึ่งมีผลมาจากประสบการณ์เลวร้ายที่ผ่านในวัยเด็กจึงส่งผลต่อสภาพจิตใจปัจจุบัน แต่ทั้งนี้การทำงานของเครือข่ายเยาวชนที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี/เอดส์เพียงลำพังคงไม่เพียงพอที่จะสามารถช่วยเหลือสมาชิกเหล่านี้ได้ ต้องอาศัยองค์กรภายนอกช่วยกันในการเยี่ยวยาบาดแผลหรือสิ่งที่เป็นประสบการณ์เลวร้ายของสมาชิก ต้องมีการสร้างความเข้าใจ อัปเดตข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ให้สมาชิกในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเขา และการออกแบบระบบการติดตาม และส่งต่อเคสไปยังภาคีการทำงานเพื่อคลี่คลายปัญหาของเขา รวมไปถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอชไอวีในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาเพราะพวกเราเชื่อว่าจะสามารถสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชนที่มีเชื้อเอชไอวีได้

 

โครงสร้างองค์กร

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ด้านสื่อ(เต็มเวลา)

โดย เครือข่ายเยาวชนที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีประเทศไทย(TNY+)

 

คุณสมบัติ

 1. สามารถออกแบบเนื้อหาการสื่อสารประเด็นเอชไอวีเอดส์/ประเด็นเชิงสังคมได้

 2. มีความรู้/ประสบการณ์การผลิตสื่อในรูปแบบสิ่งพิมพ์ รูปภาพ และวิดีโอ

 3. สามารถเผยแพร่สื่อที่ผลิตลงในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กร และองค์กรภาคีอื่น ๆ

 4. สามารถวางแผนปฏิบัติงานประจำเดือนได้

 5. สามารถจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนได้

 

สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม

 2. ประกันอุบัติเหตุ

 3. ค่าเดินทาง และค่าโทรศัพท์สำหรับติดต่อประสานงาน

 

ค่าตอบแทน 13,000 บาท/เดือน

 

เปิดรับสมัครวันที่ 5-22 พฤศจิกายน 2563

สัมภาษณ์วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 .

กรรมการในรอบสัมภาษณ์

 1. คุณดารารัตน์ รวมสุข

 2. คุณสุนทราพร เกษแก้ว

 3. คุณรัชดา ธราภาค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผลจากรอบสัมภาษณ์

 

ประเด็น

คะแนน(เต็ม 10)

หมายเหตุ

ความเข้าใจประเด็นเอชไอวี

 

 

การออกแบบเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ

 

 

ทักษะการสื่อสาร

 

 

ทักษะการเขียนรายงาน

 

 

 

 

Contact : mikeqiw555@gmail.com


ไอที / ITผู้ประสานงาน / Coordinatorนักพัฒนาโครงการ / Creative content developerกราฟิก / Computer Graphic

Editorials

สัปปายะสถาน
ยุคสมัยของ NGOs
#save ความเป็นธรรม
โศกนาฏกรรม ซ้ำ ๆ
ชัยชนะของพลังประชารัฐ คือ ความพ่ายแพ้ของประชาธิปไตย
View more

Lasted contents

เรียนรู้จากเด็กเสมอ
สัปปายะสถาน
ศรีสุวรรณเผยชาวเชียงใหม่ร้องทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างโจ๋งครึ่ม
ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช.สอบจริยธรรมร้ายแรงบิ๊กการเมืองและ ขรก.จัดมหกรรมชกมวยจะนะ
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบกรมปศุสัตว์สั่งปล่อยซากสัตว์เน่าเสียสู่ผู้บริโภค
View more