ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกฎหมาย

รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกฎหมาย

Organization : ALLIANCE ANTI TRAFIC (AAT) มูลนิธิพิทักษ์สตรี

รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกฎหมาย   ระยะเวลาปฏิบัติงาน 6 เดือน (15  มกราคม 2564 – 15 กรกฎาคม  2564)


enlightened บทบาทและความรับผิดชอบ  
     1. ติดต่อ ประสานการทำงานร่วมกับทนายความและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง    
     2. จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายแก่กลุ่มเป้าหมายและองค์กรภาคีเครือข่าย
     3. ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายของโครงการด้านกฎหมาย รวมทั้งเป็นผู้ช่วยในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย อาทิ   การประสาน  งาน การจัดทำเอกสาร การจัดการประชุม การเป็นทีมวิทยากร ฯลฯ
     4. รับผิดชอบตามคดีที่ได้รับมอบหมาย
     5. เข้าร่วมประชุมด้านกฎหมายตามระยะเวลาที่กำหนด
     6. รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษาและดำเนินการช่วยเหลือทางกฎหมาย
     7.ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากลไก เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ทำข้อมูลเพื่อยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐ  จัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     8. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายด้านกฎหมาย 


enlightened คุณสมบัติผู้สมัคร

enlightened การศึกษา
     1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์บัณฑิต


enlightened ทักษะ /ความรู้/ความถนัด
     1. มีทักษะการประสานงานร่วมกับทางหน่วยงานยุติธรรมของรัฐ
     2. มีความยืดหยุ่น คล่องตัวพร้อมปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉิน และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
     3. มีความสนใจและมีทัศนะคติเชิงบวกต่อการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
     4. มีความกระตือรือร้น พร้อมจะเรียนรู้งานใหม่ๆ
     5. ใช้คอมพิวเตอร์ โปรมแกรม Microsoft Office,การใช้สื่อ Online,และ Mobile ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


enlightened ภาษา
     1. ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ดีมาก ทั้งการพูด การอ่าน การเขียน  
     2. มีทักษะภาษาด้านภาษา หากสามารถสื่อสารภาษาอื่น ๆ ได้เช่น อังกฤษ,พม่า,กะเหรี่ยง,ลาว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


enlightened อื่น ๆ    
     1. หากสามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     2. ไม่จำกัดเรื่องประสบการณ์การทำงาน ขอให้มีใจรักความยุติธรรม และเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่การเรียนรู้

 

enlightened www.aatthai.org

 

Contact : prajakkamkum.aat@gmail.com


ผู้ประสานงาน / Coordinatorนักพัฒนาโครงการ / Creative content developerผู้ช่วย / Assistantเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Editorials

สัปปายะสถาน
ยุคสมัยของ NGOs
#save ความเป็นธรรม
โศกนาฏกรรม ซ้ำ ๆ
ชัยชนะของพลังประชารัฐ คือ ความพ่ายแพ้ของประชาธิปไตย
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณเผยชาวเชียงใหม่ร้องทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างโจ๋งครึ่ม
ศรีสุวรรณเอาจริงร้อง กกต.สอบทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ชี้อาจมีใบส้ม/แดง
ศรีสุวรรณจ่อร้องเอาผิดจริยธรรม ผช.รมต.ยุติธรรม
ศรีสุวรรณปรี๊ดแตกเหตุโรงงานนิคมมาบตาพุดปล่อยควันดำซ้ำซากจี้ไล่ผู้ว่า กนอ.-อธิบดี คพ.ออก
ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช.สอบกรมปศุสัตว์พิสูจน์ กม.ความสะดวกกรณีสั่งปล่อยซากสัตว์เน่าเสียสู่ผู้บริโภค
View more