ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

Organization : มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health foundation)

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health foundation)

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health foundation) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.. 2556 ทั้งนี้มีการดำเนินงานที่ผ่านมาในนามองค์การแพธประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.. 2528 ตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี ทางองค์กร ได้ร่วมมือกับภาครัฐ อาทิกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน ฯลฯ สถานศึกษา มหาวิทยาลัย องค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ ตลอดจนภาคธุรกิจเอกชน ในการพัฒนาความรู้ เสริมสร้างศักยภาพ และความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีและวิชาการสาธารณสุข เพื่อพัฒนาสุขภาพและ คุณภาพชีวิต ของประชากรกลุ่มต่างๆ ผลงานสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้ให้บริการปรึกษาเรื่องเอชไอวี/เอดส์ การส่งเสริมความรู้ และ ศักยภาพแพทย์ และบุคลากรร้านยาในการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ สำหรับแรงงานอพยพและครอบครัว การพัฒนาและ จัดบริการสุขภาพทางเพศ ที่เป็นมิตรกับเยาวชน การพัฒนาและ สนับสนุน เพศวิถีศึกษา เพื่อเยาวชนในสถานศึกษาให้ต่อเนื่องและเป็นระบบ

ด้วยมูลนิธิฯมีการขยายงานโครงการต่างๆ จึงต้องการผู้ร่วมงานมาร่วมโครงการตามรายละเอียดดังนี้

รับสมัคร พนักงานบัญชี

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน งานสนับสนุนโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ

จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร (เขตทวีวัฒนา)

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

วันหยุด วันเสาร์วันอาทิตย์

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. การลงบัญชีโครงการ/และการทำบัญชีสำนักงาน

1.1 พนักงานทำการสรุปค่าใช้จ่ายตามมาตรฐาน

1.2 จัดส่งใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า

1.3 กำหนดทำการเร่งรัดหนี้ค้างชำระ


 

2. รับชำระเงิน และรวบรวมเงินรายรับนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากของมูลนิธิฯ

2.1 ทำการตรวจสอบหนี้ ที่แจ้งในใบแจ้งหนี้

2.2 รับชำระเงิน โดยระบุรหัสประเภทรายรับในโปรแกรม Quickbook และออกใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง

2.3 นำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากมูลนิธิฯและโครงกรต่างๆ ทุกวัน ยกเว้น

3. จัดทำสรุปรายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน

4. จัดทำเช็ครีเควส ค่าใช้จ่ายโครงการและมูลนิธิฯ

5 ติดตามเช็คจาก ฝ่านการเงิน, ตรวจสอบเช็ค และแก้ไขเช็ค (กรณีต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช็ค)

6 นำเช็คไปชำระค่าใช้จ่ายได้ทันตามกำหนดระยะเวลา (Due Date) ที่กำหนด

7 ตรวจสอบหลักฐานใบเสร็จรับเงิน, Statement และหรือหลักฐานใบเสร็จรับเงินเพื่อลงบัญชีรายจ่าย

8 นำส่งภาษีกับสรรพากร

9. งานด้านธุรการและอื่นๆ - จัดเก็บเอกสารเข้า Box File ตามโครงการและหมวดค่าใช้จ่ายต่างของมูลนิธิฯ

10 จัดทำเรื่องการหา Supplier ในการสั่งซื้อต่างๆ

11 ปิดบัญชีมูลนิธิฯ ประสานกับผู้ตรวจสอบในการออกหนังสือจรวจสอบสถานะการเงินมูลนิธิฯ

11 อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ(ปี) : 22 - 30

ระดับการศึกษา : ปวช. – ปริญญาตรี ด้านการบัญชี

ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

หากมีประสบการณ์ดังนี้จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

- ใช้โปรแกรม Quickbook ได้

- ใช้โปรแกรม Excel ได้ดี

- เข้าใจระบบจัดซื้อจัดจ้าง


 

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงาน อีเมล์มาที่

 pornchai@path2health.or.th and chanya@path2health.or.th


 

Contact : pornchai@path2health.or.th


บัญชี / Accountant

Editorials

สัปปายะสถาน
ยุคสมัยของ NGOs
#save ความเป็นธรรม
โศกนาฏกรรม ซ้ำ ๆ
ชัยชนะของพลังประชารัฐ คือ ความพ่ายแพ้ของประชาธิปไตย
View more

Lasted contents

เรียนรู้จากเด็กเสมอ
สัปปายะสถาน
ศรีสุวรรณเผยชาวเชียงใหม่ร้องทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างโจ๋งครึ่ม
ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช.สอบจริยธรรมร้ายแรงบิ๊กการเมืองและ ขรก.จัดมหกรรมชกมวยจะนะ
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบกรมปศุสัตว์สั่งปล่อยซากสัตว์เน่าเสียสู่ผู้บริโภค
View more