The financial transfers after December 16, 2563, we will send you a receipt after the New Year.

สำหรับผู้ที่โอนเงินหลังวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ทางทีมงานจะส่งใบเสร็จหลังปีใหม่

Start your job search

ผู้จัดการศูนย์ 5 อัตรา

ผู้จัดการศูนย์ 5 อัตรา

Organization : กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS)

กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร มีวัตถุประสงค์การทำงานเพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำของกลุ่มเปราะบาง เช่น กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด กลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ฯลฯ

ปัจจุบัน APASS ดำเนินงานเพื่อลดจำนวนผู้ได้รับผลกระทบและอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้สารเสพติด ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้สารเสพติด ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และ สังคม รวมถึงสามารถเข้าถึงการบำบัดรักษาการติดยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพและเท่าเทียม โดยมีพื้นที่ดำเนินงานใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี ปัตตานี และ ยะลา

APASS มีความประสงค์เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์ฯ จำนวน 5 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการศูนย์ฯ

พื้นที่การทำงาน : ตามพื้นที่รับผิดชอบ (โปรดระบุพื้นที่ที่สนใจ)

กรุงเทพมหานคร 1 ตำแหน่ง

ปทุมธานี 1 ตำแหน่ง

นนทบุรี 1 ตำแหน่ง

ปัตตานี 1 ตำแหน่ง

ยะลา 1 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน : ตามโครงสร้างขององค์กร

การรายงาน : รายงานตรงต่อผู้ประสานงานโครงการ

บทบาทและหน้าที่การทำงาน

 1. ศึกษาและทำความเข้าใจยุทธศาสตร์ขององค์กรและกิจกรรมต่างๆของโครงการอย่างละเอียด

 2. กำหนดและแบ่งบทบาทของเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ฯ รวมถึงการคัดเลือกและประเมินผลการทำงานบุคคลากรภายใต้การดูแล

 3. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานของโครงการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และยุทธศาสตร์ขององค์กร

 4. เป็นตัวแทนขององค์กรในการร่วมประชุม แนะนำ/สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร และโครงการกับภาคีในพื้นที่การทำงาน และประสานงานกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่

 5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานความคืบหน้าของโครงการเป็นรายเดือน

 6. กำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดทำรายงานทางด้านการเงินและการจัดเก็บเอกสารต่างๆให้เป็นไปตามแผนงาน และหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนและระเบียบขององค์กรด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้

 7. ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่ดีในการทำงานของทีม

 8. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ประสานงานโครงการ

 9. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของทีมเพื่อการพัฒนาศักยภาพให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 2. มีประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการทำงานกับผู้ใช้สารเสพติด

 3. มีประสบการณ์การบริหารจัดการงานโครงการ และทีมงานในพื้นที่ อย่างน้อย 2 ปี

 4. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

 5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

 6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี

 7. มีทักษะในการบริหารและการแก้ไขปัญหาที่ดีได้

 8. สามารถทำงาน เสาร์ อาทิตย์ หรืองานล่วงเวลาได้ ในบางโอกาสตามความจำเป็น

 

สามารถส่งประวัติมาได้ที่ Email : superrookie28@gmail.com ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

หรือ ส่งเอกสารสมัครงาน ถึงฝ่ายบุคคล กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS)

เลขที่ ๕๒/๒๐ ซอยศรีบำเพ็ญ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสนธยา โคตปัญญา โทรศัพท์ : 080-415-2615

Contact : superrookie28@gmail.com


ผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Editorials

พิมรี่พาย บ้านแม่เกิบ และ กศน.
เล่าเรื่อง ไทยเอ็นจีโอ ในบางแง่มุม
กลับมานั่งคิด เรื่องชุดนักเรียน
ปรากฏการณ์หลวงตาบุญชื่น
จอร์จ โซรอส
View more

Lasted contents

แรงลิ้น
พิมรี่พาย บ้านแม่เกิบ และ กศน.
โลกมุสลิม หลังไบเดนก้าวสู่ผู้นำสหรัฐอเมริกา จะเป็นอย่างไร?
การลงโทษจำคุก 87 ปีในความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
แถลงการณ์ เรื่อง รมว.คมนาคมต้องรับผิดชอบค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวแพง
View more