ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ผู้จัดการศูนย์ 5 อัตรา

ผู้จัดการศูนย์ 5 อัตรา

Organization : กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS)

กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร มีวัตถุประสงค์การทำงานเพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำของกลุ่มเปราะบาง เช่น กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด กลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ฯลฯ

ปัจจุบัน APASS ดำเนินงานเพื่อลดจำนวนผู้ได้รับผลกระทบและอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้สารเสพติด ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้สารเสพติด ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และ สังคม รวมถึงสามารถเข้าถึงการบำบัดรักษาการติดยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพและเท่าเทียม โดยมีพื้นที่ดำเนินงานใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี ปัตตานี และ ยะลา

APASS มีความประสงค์เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์ฯ จำนวน 5 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการศูนย์ฯ

พื้นที่การทำงาน : ตามพื้นที่รับผิดชอบ (โปรดระบุพื้นที่ที่สนใจ)

กรุงเทพมหานคร 1 ตำแหน่ง

ปทุมธานี 1 ตำแหน่ง

นนทบุรี 1 ตำแหน่ง

ปัตตานี 1 ตำแหน่ง

ยะลา 1 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน : ตามโครงสร้างขององค์กร

การรายงาน : รายงานตรงต่อผู้ประสานงานโครงการ

บทบาทและหน้าที่การทำงาน

 1. ศึกษาและทำความเข้าใจยุทธศาสตร์ขององค์กรและกิจกรรมต่างๆของโครงการอย่างละเอียด

 2. กำหนดและแบ่งบทบาทของเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ฯ รวมถึงการคัดเลือกและประเมินผลการทำงานบุคคลากรภายใต้การดูแล

 3. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานของโครงการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และยุทธศาสตร์ขององค์กร

 4. เป็นตัวแทนขององค์กรในการร่วมประชุม แนะนำ/สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร และโครงการกับภาคีในพื้นที่การทำงาน และประสานงานกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่

 5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานความคืบหน้าของโครงการเป็นรายเดือน

 6. กำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดทำรายงานทางด้านการเงินและการจัดเก็บเอกสารต่างๆให้เป็นไปตามแผนงาน และหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนและระเบียบขององค์กรด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้

 7. ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่ดีในการทำงานของทีม

 8. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ประสานงานโครงการ

 9. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของทีมเพื่อการพัฒนาศักยภาพให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 2. มีประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการทำงานกับผู้ใช้สารเสพติด

 3. มีประสบการณ์การบริหารจัดการงานโครงการ และทีมงานในพื้นที่ อย่างน้อย 2 ปี

 4. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

 5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

 6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี

 7. มีทักษะในการบริหารและการแก้ไขปัญหาที่ดีได้

 8. สามารถทำงาน เสาร์ อาทิตย์ หรืองานล่วงเวลาได้ ในบางโอกาสตามความจำเป็น

 

สามารถส่งประวัติมาได้ที่ Email : superrookie28@gmail.com ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

หรือ ส่งเอกสารสมัครงาน ถึงฝ่ายบุคคล กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS)

เลขที่ ๕๒/๒๐ ซอยศรีบำเพ็ญ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสนธยา โคตปัญญา โทรศัพท์ : 080-415-2615

Contact : superrookie28@gmail.com


ผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Editorials

#Saveเพนกวิน
รัฐสวัสดิการ
ผู้นำโง่เราจะตาย
การรับมือกับโควิด
สัปปายะสถาน
View more

Lasted contents

ผู้บุกเบิก
#Saveเพนกวิน
ผู้ถูกลืมเบื้องหลังกรงขัง: โควิด-19 และเรือนจำ
แอมเนสตี้เรียกร้องสมัชชาความมั่นคงฯ รีบใช้มาตรการห้ามซื้อขายอาวุธต่อเมียนมาทันที 
ศรีสุวรรณบุก สน.พหลโยธินแจ้งจับกลุ่มราษฎร-REDEM ชุมนุมหน้าศาลหมิ่นตุลาการ
View more