ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานส่วนกลาง 3 อัตรา

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานส่วนกลาง 3 อัตรา

Organization : กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS)

กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร มีวัตถุประสงค์การทำงานเพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำของกลุ่มเปราะบาง เช่น กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด กลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ฯลฯ

ปัจจุบัน APASS ดำเนินงานเพื่อลดจำนวนผู้ได้รับผลกระทบและอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้สารเสพติด ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้สารเสพติด ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และ สังคม รวมถึงสามารถเข้าถึงการบำบัดรักษาการติดยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพและเท่าเทียม โดยมีพื้นที่ดำเนินงานใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี ปัตตานี และ ยะลา

APASS มีความประสงค์เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ ประจำสำนักงานส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

 

1 เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล

พื้นที่การทำงาน : สำนักงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

อัตราเงินเดือน : ตามโครงสร้างขององค์กร

การรายงาน : รายงานตรงต่อผู้จัดการกลุ่มฯ

บทบาทและหน้าที่การทำงาน

 1. ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล และติดตามการทำงานระดับพื้นที่เพื่อการประกันคุณภาพข้อมูล

 2. ติดตามและสนับสนุนการบันทึกข้อมูลและการสะท้อนผล การป้อนข้อมูลย้อนกลับแก่ทีมระดับพื้นที่

 3. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล กระบวนการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล และระบบข้อมูลสารสนเทศให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของโครงการ

 4. จัดเตรียมคู่มือสำหรับกระบวนการติดตามและประเมินผล พัฒนากระบวนการ และ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

 5. มีส่วนร่วมในการวางแผนและสนับสนุนกระบวนการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีคุณภาพ

 6. ให้การสนับสนุนทางเทคนิคด้านการติดตามและประเมินผลการทำงานระดับพื้นที่

 7. สรุปผลการดำเนินงาน เพื่อประกอบทำรายงานเสนอแก่ผู้จัดการกลุ่มฯและ แหล่งทุน

 8. ประสานงานกับฝ่ายโครงการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร

 9. ประสานงานกับแหล่งทุนและหน่วยงานภาคีเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของระบบฐานข้อมูล

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาบริหารจัดการข้อมูล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

 3. หากมีความรู้หรือประสบการณ์ทำงานด้านยาเสพติดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 4. มีความรับผิดชอบสามารถทำงานได้ตามเวลาที่กำหนด

 5. มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ใช้สารเสพติด


 

2 เจ้าหน้าที่ระบบฐานข้อมูล

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ระบบฐานข้อมูล

พื้นที่การทำงาน : สำนักงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

อัตราเงินเดือน : ตามโครงสร้างขององค์กร

การรายงาน : รายงานตรงต่อผู้จัดการกลุ่มฯ

บทบาทและหน้าที่การทำงาน

 1. รวบรวมเอกสารจากพื้นที่ และ ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน ในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล

 2. วิเคราะห์ข้อมูล สะท้อนผล และสามารถบ่งชี้ถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการตรวจทานความครบถ้วนของข้อมูล

 3. จัดเก็บเอกสารข้อมูลการทำงานขององค์กรอย่างเป็นระบบ

 4. ดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 5. ประสานงานกับแหล่งทุนเพื่อประสานการทำงานพัฒนาด้านระบบฐานข้อมูล

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาบริหารจัดการข้อมูล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อ’

 2. มีประสบการณ์ด้านการบันทึกข้อมูล การรายงานผลของข้อมูลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

 4. หากมีความรู้หรือประสบการณ์ทำงานด้านยาเสพติดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 5. มีความรับผิดชอบสามารถทำงานได้ตามเวลาที่กำหนด

 

3 เจ้าหน้าที่บัญชีส่วนกลาง

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีส่วนกลาง

พื้นที่การทำงาน : สำนักงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

อัตราเงินเดือน : ตามโครงสร้างขององค์กร

การรายงาน : รายงานตรงต่อผู้จัดฝ่ายบัญชีและการเงิน

บทบาทและหน้าที่การทำงาน

 1. ดูแล ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการเงินจากทางพื้นที่และในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

 2. ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง รวบรวมและจัดเก็บเอกสารรายงานการเงินต่าง ๆ เพื่อบันทึกบัญชีเข้าโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป (QuickBook/Microsoft Office Excel)

 3. จัดทำรายงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับงานด้านการเงินเสนอต่อหัวหน้างาน

 4. ติดต่อประสานงานรวมถึงการให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่และเพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้อง

 5. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 2. มีประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับด้านการเงินและบัญชี โครงการกองทุนโลกไม่น้อยกว่า 2 ปี

 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป (QuickBook)

 4. มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รวมถึงการนำเสนอได้ในระดับที่ดี

 5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

 

สามารถส่งประวัติมาได้ที่ Email : superrookie28@gmail.com ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

 

หรือ ส่งเอกสารสมัครงาน ถึงฝ่ายบุคคล กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS)

เลขที่ ๕๒/๒๐ ซอยศรีบำเพ็ญ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสนธยา โคตปัญญา โทรศัพท์ : 080-415-2615

Contact : superrookie28@gmail.com


นักวิจัย / Researcher

Editorials

#Saveเพนกวิน
รัฐสวัสดิการ
ผู้นำโง่เราจะตาย
การรับมือกับโควิด
สัปปายะสถาน
View more

Lasted contents

ผู้บุกเบิก
#Saveเพนกวิน
ผู้ถูกลืมเบื้องหลังกรงขัง: โควิด-19 และเรือนจำ
แอมเนสตี้เรียกร้องสมัชชาความมั่นคงฯ รีบใช้มาตรการห้ามซื้อขายอาวุธต่อเมียนมาทันที 
ศรีสุวรรณบุก สน.พหลโยธินแจ้งจับกลุ่มราษฎร-REDEM ชุมนุมหน้าศาลหมิ่นตุลาการ
View more