The financial transfers after December 16, 2563, we will send you a receipt after the New Year.

สำหรับผู้ที่โอนเงินหลังวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ทางทีมงานจะส่งใบเสร็จหลังปีใหม่

Start your job search

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานส่วนกลาง 3 อัตรา

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานส่วนกลาง 3 อัตรา

Organization : กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS)

กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร มีวัตถุประสงค์การทำงานเพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำของกลุ่มเปราะบาง เช่น กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด กลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ฯลฯ

ปัจจุบัน APASS ดำเนินงานเพื่อลดจำนวนผู้ได้รับผลกระทบและอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้สารเสพติด ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้สารเสพติด ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และ สังคม รวมถึงสามารถเข้าถึงการบำบัดรักษาการติดยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพและเท่าเทียม โดยมีพื้นที่ดำเนินงานใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี ปัตตานี และ ยะลา

APASS มีความประสงค์เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ ประจำสำนักงานส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

 

1 เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล

พื้นที่การทำงาน : สำนักงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

อัตราเงินเดือน : ตามโครงสร้างขององค์กร

การรายงาน : รายงานตรงต่อผู้จัดการกลุ่มฯ

บทบาทและหน้าที่การทำงาน

 1. ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล และติดตามการทำงานระดับพื้นที่เพื่อการประกันคุณภาพข้อมูล

 2. ติดตามและสนับสนุนการบันทึกข้อมูลและการสะท้อนผล การป้อนข้อมูลย้อนกลับแก่ทีมระดับพื้นที่

 3. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล กระบวนการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล และระบบข้อมูลสารสนเทศให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของโครงการ

 4. จัดเตรียมคู่มือสำหรับกระบวนการติดตามและประเมินผล พัฒนากระบวนการ และ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

 5. มีส่วนร่วมในการวางแผนและสนับสนุนกระบวนการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีคุณภาพ

 6. ให้การสนับสนุนทางเทคนิคด้านการติดตามและประเมินผลการทำงานระดับพื้นที่

 7. สรุปผลการดำเนินงาน เพื่อประกอบทำรายงานเสนอแก่ผู้จัดการกลุ่มฯและ แหล่งทุน

 8. ประสานงานกับฝ่ายโครงการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร

 9. ประสานงานกับแหล่งทุนและหน่วยงานภาคีเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของระบบฐานข้อมูล

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาบริหารจัดการข้อมูล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

 3. หากมีความรู้หรือประสบการณ์ทำงานด้านยาเสพติดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 4. มีความรับผิดชอบสามารถทำงานได้ตามเวลาที่กำหนด

 5. มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ใช้สารเสพติด


 

2 เจ้าหน้าที่ระบบฐานข้อมูล

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ระบบฐานข้อมูล

พื้นที่การทำงาน : สำนักงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

อัตราเงินเดือน : ตามโครงสร้างขององค์กร

การรายงาน : รายงานตรงต่อผู้จัดการกลุ่มฯ

บทบาทและหน้าที่การทำงาน

 1. รวบรวมเอกสารจากพื้นที่ และ ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน ในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล

 2. วิเคราะห์ข้อมูล สะท้อนผล และสามารถบ่งชี้ถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการตรวจทานความครบถ้วนของข้อมูล

 3. จัดเก็บเอกสารข้อมูลการทำงานขององค์กรอย่างเป็นระบบ

 4. ดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 5. ประสานงานกับแหล่งทุนเพื่อประสานการทำงานพัฒนาด้านระบบฐานข้อมูล

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาบริหารจัดการข้อมูล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อ’

 2. มีประสบการณ์ด้านการบันทึกข้อมูล การรายงานผลของข้อมูลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

 4. หากมีความรู้หรือประสบการณ์ทำงานด้านยาเสพติดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 5. มีความรับผิดชอบสามารถทำงานได้ตามเวลาที่กำหนด

 

3 เจ้าหน้าที่บัญชีส่วนกลาง

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีส่วนกลาง

พื้นที่การทำงาน : สำนักงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

อัตราเงินเดือน : ตามโครงสร้างขององค์กร

การรายงาน : รายงานตรงต่อผู้จัดฝ่ายบัญชีและการเงิน

บทบาทและหน้าที่การทำงาน

 1. ดูแล ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการเงินจากทางพื้นที่และในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

 2. ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง รวบรวมและจัดเก็บเอกสารรายงานการเงินต่าง ๆ เพื่อบันทึกบัญชีเข้าโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป (QuickBook/Microsoft Office Excel)

 3. จัดทำรายงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับงานด้านการเงินเสนอต่อหัวหน้างาน

 4. ติดต่อประสานงานรวมถึงการให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่และเพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้อง

 5. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 2. มีประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับด้านการเงินและบัญชี โครงการกองทุนโลกไม่น้อยกว่า 2 ปี

 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป (QuickBook)

 4. มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รวมถึงการนำเสนอได้ในระดับที่ดี

 5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

 

สามารถส่งประวัติมาได้ที่ Email : superrookie28@gmail.com ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

 

หรือ ส่งเอกสารสมัครงาน ถึงฝ่ายบุคคล กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS)

เลขที่ ๕๒/๒๐ ซอยศรีบำเพ็ญ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสนธยา โคตปัญญา โทรศัพท์ : 080-415-2615

Contact : superrookie28@gmail.com


นักวิจัย / Researcher

Editorials

พิมรี่พาย บ้านแม่เกิบ และ กศน.
เล่าเรื่อง ไทยเอ็นจีโอ ในบางแง่มุม
กลับมานั่งคิด เรื่องชุดนักเรียน
ปรากฏการณ์หลวงตาบุญชื่น
จอร์จ โซรอส
View more

Lasted contents

แรงลิ้น
พิมรี่พาย บ้านแม่เกิบ และ กศน.
โลกมุสลิม หลังไบเดนก้าวสู่ผู้นำสหรัฐอเมริกา จะเป็นอย่างไร?
การลงโทษจำคุก 87 ปีในความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
แถลงการณ์ เรื่อง รมว.คมนาคมต้องรับผิดชอบค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวแพง
View more