There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

Organization : มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน (Help Without Frontiers Thailand Foundation)

 

Organization : มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน (Help Without Frontiers Thailand Foundation)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานแม่สอด จังหวัดตาก
เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กรและตามประสบการณ์
 

มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน  ประเทศไทย เป็นองค์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2552 ดำเนินโครงการในด้านการช่วยเหลือบุตรหลานแรงงานข้ามชาติ ชุมชนในเขตพื้นที่ชายแดน ไทย-พม่า ผ่านงานส่งเสริมด้านการศึกษา งานด้านการปกป้องคุ้มครองเด็ก งานด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานเป็นต้น มูลนิธิต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ร่วมงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานจัดซื้อ

- ดูแล กำกับความถูกต้อง ขั้นตอนการจัดซื้อให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและถูกต้องตามหลักนโยบายการจัดซื้อขององค์กร เงื่อนไขโครงการ และแหล่งทุน

- จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ

- จัดทำรายงานการจัดซื้อรายเดือน

- จัดทำประมาณการจัดซื้อรายเดือน

- จัดซื้อวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง แก่โครงการต่างๆ

งานพัสดุ ครุภัณฑ์ สต๊อก

- ปรับปรุงบัญชีครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

- บันทึกการจัดซื้อครุภัณฑ์

- จัดทำรายงานบัญชีครุภัณฑ์ ประจำทุกเดือน

- จัดทำรายการสต๊อกแต่ละโครงการ

- บันทึกสต๊อก วัสดุอุปกรณ์ เข้า-ออก ประจำเดือน

- ตรวจสอบบันทึกการใช้รถ ร่วมกับฝ่ายยานพาหนะ

- จัดทำบัญชีการใช้ยานพานะตามโครงการ

- ตรวจสอบรายการเช็คยานพาหนะ ตรวจสภาพ ต่อภาษี และทะเบียน

งาน HR

- จัดเตรียม นัดหมาย คัดกรองพนักงานอัตราใหม่

- บันทึกใบลาพนักงาน เก็บประวัติพนักงาน

- ส่งเอกสาร ประกันสังคม ภาษี

- ปรับปรุงบอร์ด ความเคลื่อนไหว เจ้าหน้าที่ โครงการ

งานธุรการ / สำนักงาน

- จัดทำหนังสือ ติดต่อประสานงานภายใน และ ภายนอกองค์กร และติดตามผลการประสานงานทางหนังสือ

- เตรียมจัดประชุมประจำสัปดาห์ ประชุมประจำเดือน

- จัดทำรายงานการประชุม

คุณสมบัติผู้สมัคร :

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ในงานสำนักงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

สามารถใช้  Ms.Office ได้ดี

สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้

มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้ร่วมงานที่มีความหลากหลายทั้งด้านวัฒนธรรม ชนเผ่า และภาษา

หากมีความรู้ด้านการจัดการระบบองค์กรไม่แสวงหากำไร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่

หากสามารถใช้ภาษาอังกฤษ พม่า กะเหรี่ยง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายพร้อมประวัติส่วนตัว
ระบุตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครและอัตราเงินเดือนที่คาดหวังส่งมายัง :

Email : angsumalee@helpwithoutfrontiers.org  ระบุหัวข้อ Logistic

มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน ให้โอกาสผู้สมัครอย่างเท่าเทียม แต่มูลนิธิจะติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งเท่านั้น

ปิดรับสมัคร 25 ตุลาคม 2563


 

Contact : angsumalee@helpwithoutfrontiers.org


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Editorials

สังคมปริแตก
สวัสดิการ
คนสองโลก
ทำไมผมต้องไป  ม็อบ....
สุราปลดแอก
View more

Lasted contents

อย่าตายก่อน
รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2563 (Media Awards 2020)
ไล่บี้ไม่ถอย! ชาวบ้านยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการสอบสวนฯ ขอให้เอาผิดกับประธานสภาฯ ให้ถึงที่สุด และต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้สมรู้ร่วมคิด
แอมเนสตี้แถลงหลังมีการสั่งปิด “ทุกแพลตฟอร์ม” ของวอยซ์ทีวี
การแก้ผังเมือง จากสีม่วงเป็นเขียวเพื่อ จะนะเมืองอุตสาหกรรม : ต้องมีการศึกษาก่อนอนุมัติ?
View more