There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมและทุนการศึกษา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมและทุนการศึกษา

 ภายใต้การทำงานฝ่ายกิจกรรมและทุนการศึกษา The Freedom Story

 

ความรับผิดชอบของนักสังคมสงเคราะห์

 1. วางแผนจัดการช่วยเหลือนักเรียนทุนที่เป็นเคสเร่งด่วน รวมถึงส่งต่อเคสให้หน่วยงานอื่นช่วยเหลือ
 2. เป็นพี่เลี้ยง ติดตาม และให้คำปรึกษาแก่นักเรียนทุน
 3. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สำรวจและสอบถามปัญหา ความเสี่ยงด้านการค้ามนุษย์ และความต้องการเร่งด่วนของนักเรียนทุน และผู้ปกครอง จากครอบครัวนักเรียนทุน คนในชุมชน ผู้นำชุมชน ครู และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ความเสี่ยงของนักเรียนทุน
 4. ประสานงานกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ในการช่วยเหลือเคสนักเรียนทุน และดำเนินงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพในการช่วยเหลือเคสนักเรียนทุนฉุกเฉิน เช่น ด้านสุขภาพจิต เป็นต้น รวมถึงดูแลโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตสำหรับนักเรียนทุน
 5. จัดทำรายงานข้อมูลนักเรียนทุน
 6. เข้าร่วมประชุมทีมและวางแผนกิจกรรมประจำสัปดาห์และประจำเดือน เพื่อรายงานความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย
 7. ร่วมพัฒนากระบวนการจิตสาธารณะของนักเรียนทุนที่มีต่อสังคม และออกแบบกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็กตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับการป้องกันการค้ามนุษย์
 8. สร้างสายสัมพันธ์กับชุมชน สถานศึกษา และองค์กรอื่นๆ เพื่อเป็นช่องทางรับรู้ปัญหา และหาแนวทางร่วมมือแก้ไขปัญหาของนักเรียนทุน
 9. ปฏิบัติตามกระบวนการและแนวทางการทำงานของ The Freedom Story ดำเนินการ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง - ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป สถานภาพโสด
 2. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี/โท คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ อย่างน้อย 1 ปี และมีความเข้าใจในภาระหน้าที่ด้านสังคมสงเคราะห์
 4. เป็นคนเปิดกว้าง มองโลกในแง่ดี มีทัศนะคติที่ดีต่อผู้คนและต่อปัญหา
 5. เป็นบุคคลที่เปิดรับต่อประมวลปัญหาที่ต้องเข้าไปแก้ไข
 6. เป็นบุคคลที่ไม่มีอคติ ไม่ตัดสิน ควรอยู่บนพื้นฐานในการเคารพมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
 7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. มีใจรักการดูแลเด็ก และการจัดกิจกรรมในการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
 9. มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบในภาระงานที่ได้รับมองหมาย และมีความเสียสละต่องานส่วนรวม
 10. สามารถทำงานที่มีความยืดหยุ่น และทำงานล่วงเวลาได้
 11. มีทักษะทางสังคม (เช่น มีทักษะการฟังอย่างใส่ใจ มีไหวพริบ และความอดทน)
 12. มีทักษะการทำงานเป็นองค์กรและการทำงานเป็นทีม
 13. มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
 14. มีความสามารถในการปรับตัวได้ดี             
 15. มีความสามารถในการทำงานร่วมกับทีมที่มีความหลากหลายทางสาขาวิชา
 16. มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (Word, Excel, Power point และอื่น ๆ)

 

เวลาทำงาน : อังคาร – เสาร์ เวลา 10.00 – 18.00 น.

ระยะเวลาการทดลองงาน: 3 เดือน

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

 1. เงินเดือน 15,000 – 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถ
 2. กองทุนออมทรัพย์
 3. ประกันอุบัติเหตุ
 4. ประกันสังคม
 5. วันหยุดชดเชย
 6. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 7. วันลาพิเศษโดยได้รับค่าจ้าง (ลาสมรส, คลอดบุตร, ฌาปณกิจ)

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ประวัติส่วนตัว และประวัติการทำงาน 1 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
 4. รูปถ่าย 1 ใบ
 5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 6. ใบประกาศนียบัตร (ถ้ามี)

 

 

กำหนดการรับสมัคร :    วันนี้ – 25 ตุลาคม 2563

สัมภาษณ์ : วันที่ 27-31 ตุลาคม 2563

เริ่มปฏิบัติงาน : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

 

วิธีการรับสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัวพร้อมทั้งเอกสารข้างต้นมาที่ Email : kanokwan@thefreedomstory.org

หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 090-3198042 (ดา)

Contact : kanokwan@thefreedomstory.org


นักกิจกรรม / Activist

Editorials

สังคมปริแตก
สวัสดิการ
คนสองโลก
ทำไมผมต้องไป  ม็อบ....
สุราปลดแอก
View more

Lasted contents

อย่าตายก่อน
รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2563 (Media Awards 2020)
ไล่บี้ไม่ถอย! ชาวบ้านยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการสอบสวนฯ ขอให้เอาผิดกับประธานสภาฯ ให้ถึงที่สุด และต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้สมรู้ร่วมคิด
แอมเนสตี้แถลงหลังมีการสั่งปิด “ทุกแพลตฟอร์ม” ของวอยซ์ทีวี
การแก้ผังเมือง จากสีม่วงเป็นเขียวเพื่อ จะนะเมืองอุตสาหกรรม : ต้องมีการศึกษาก่อนอนุมัติ?
View more