There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

เจ้าหน้าที่สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ประกาศรับสมัครงาน “ด่วน”

มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง

เลขที่ 175 หมู่ 3 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

 

   มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง  เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก LA CHAINE DE L’ESPOIR ประเทศฝรั่งเศส ได้จัดตั้งขึ้นและจดทะเบียน  เมื่อปี พ..2551  โดยดำเนินโครงการช่วยเหลือ สงเคราะห์ และพัฒนาเด็กที่ประสบปัญหายากยากลำบากและอยู่ในภาวะวิกฤตในการดำรงชีวิตและเสี่ยงไม่ได้รับการศึกษา  โดยมุ่งเน้นให้เขาเหล่านั้นได้มีที่พักที่แข็งแรงปลอดภัย  เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ เพื่อให้เด็กพร้อมที่จะออกไปเผชิญโลกกว้างและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ในปี พ.ศ.2563 ได้ริเริ่มพัฒนาโครงการด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนโดยรอบ และริเริ่มพัฒนาโครงการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กพิการและมีความต้องการช่วยเหลือเฉพาะด้านกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กทุกเพศ ทุกวัย ทุกความสามารถให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

  1. สงเคราะห์และช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต
  2. ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาการรอบด้านตามวัย
  3. ช่วยเหลือให้ที่พักพิงแก่เด็กที่ประสบปัญหาเร่งด่วน หรืออยู่ในภาวะเสี่ยง
  4. ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
  5. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์  และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์ส่วนรวม
  6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองและการเผยแผ่ศาสนาใดๆ

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร    เจ้าหน้าที่สำนักงานและคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ  :  จบการศึกษาตั้งแต่ ปวส.ด้านคอมพิวเตอร์,  , มีความรู้ความสามารถเรื่องสื่อเทคโนโลยี เช่น การเป็นผู้ดูแลเวปไซด์ เฟสบุ๊ค ฯ , มีความรู้ความสามารถเรื่องการผลิตสื่อ เช่น แผ่นพับ , โปสเตอร์, ป้ายประชาสัมพันธ์,  มีความรู้ความสามารถเรื่องการประสานงานกับหน่วยงานภาพรัฐและภาคธุรกิจเพื่อนำเสนอองค์กรร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง

ความสามารถจำเป็น : มีความรู้ความสามารถเรื่อง คอมพิวเตอร์ และการใช้สื่อสมัยใหม่

บทบาทหน้าที่ :     รับผิดชอบงานสำนักงานและดูแลเวปไซด์  เพจ ของมูลนิธิในการสื่อสารองค์กรสู่สาธารณชนและสังคมวงกว้างโดยอยู่ภายใต้ระเบียบปฏิบัติและวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ  

ค่าตอบแทน  :   ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และวุฒิการศึกษา สัญญาจ้างงานระยะยาว และมีระยะทดลองงาน 3-4 เดือน

 

ส่งใบสมัครงานและประวัติส่วนตัว /จดหมายรับรองการผ่านงาน / จดหมายอ้างอิง  มาที่  มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง  โดยทางอีเมล์เท่านั้น ที่ patchareeabs@gmail.com , thapat@chainedelespoir.org

เปิดรับใบสมัครและคัดกรองใบสมัคร : 10-30  กันยายน 2563  สัมภาษณ์/ประกาศผล : 1-5 ตุลาคม 2563

Contact : patchareeabs@gmail.com


ไอที / ITเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerกราฟิก / Computer Graphic

Editorials

คำถามถึง นักรัฐศาสตร์
ความซะใจเล็กๆ มักเป็นจุดเริ่มต้นของความพ่ายแพ้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 16 ทศวรรษใหม่ของขบวนการสื่อเอ็นจีโอไทย
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 15 กลับมาอีกครั้ง
วาทกรรม "ชังชาติ"
View more

Lasted contents

ติดตามชมสารคดีชุด คนชายขอบ คืนวันอาทิตย์ที่ 6, 13 และ 20 กันยายน 2563 เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส
ขอเชิญเข้าร่วมรับชม รับฟัง ออนไลน์ งานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ในวันอังคารที่ 15 ก.ย. 63
คำถามถึง นักรัฐศาสตร์
"สุนทรียะแห่งอารยธรรม Aesthetic of Civilization "
ศรีสุวรรณจ่อนำชาวไร่ยาสูบร้อง ป.ป.ช.เอาผิด ก.คลังเอื้อประโยชน์ให้ บ.บุหรี่นอก
View more