There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

Policy Coordination Officer (เจ้าหน้าที่ประสานนโยบาย)

Policy Coordination Officer (เจ้าหน้าที่ประสานนโยบาย)

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)

เจ้าหน้าที่ประสานนโยบาย (Policy Coordination Officer)  

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ)

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

 

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน

สนับสนุนการดำเนินการต่างๆ ในการบริหารภารกิจหลัก ได้แก่ การประสานงานกับหน่วยงานไทยและหน่วยงานต่างประเทศ และ การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ  โดยยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่สำคัญ ได้แก่ แผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (UN Crime Prevention and Criminal Justice Programme) และเชื่อมโยงตลอดจนตอบสนองต่อความต้องการและบริบทอันมีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานภายนอกทั้งของไทยและต่างประเทศที่สถาบันฯ มีปฏิสัมพันธ์ด้วย

 

กลุ่มงาน

Academic

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • สนับสนุนงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความยุติธรรมทางอาญาและการป้องกันอาชญากรรมในมิติระหว่างประเทศ โดยรวมถึงการร่างประเด็นในการประชุม การเตรียมและการสรุปเนื้อหาหารประชุม และการรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์นโยบายและสถานการณ์ในประเทศ ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และระดับระหว่างประเทศ
 • ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ตลอดจนติดตามพัฒนาการและความเคลื่อนไหวในวงวิชาการและกรอบความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนข้อมูลในการวางแผน และออกแบบกระบวนการและขั้นตอนการทำงานเพื่อรองรับภารกิจหลักที่ตนมีส่วนสนับสนุน ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • มีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการเตรียมการและการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดประชุมหรือกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือ และกิจกรรมการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ตลอดจนการจัดฝึกอบรม แล้วแต่กรณี เพื่อรองรับภารกิจหลักที่ตนมีส่วนสนับสนุน โดยคำนึงถึงการระดมทรัพยากรและความรู้ การประสานงานและประสานความร่วมมือ เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ การมีส่วนร่วมในเวทีการประชุมทางการ การเจรจาความร่วมมือ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

 • การศึกษา: ปริญญาตรี ในสาขาสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์:  1 - 5 ปี ด้าน งานวิชาการ งานต่างประเทศและความสำพันธ์ระหว่างประเทศ หรือในประเด็นด้านความยุติธรรมทางอาญาและการป้องกันอาชญากรรม หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดีมาก
 • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office / โปรแกรมการนำเสนองานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และมีการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี 

 

แนวทางการวัดผล

 • ความสำเร็จของการจัดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานที่กำหนด เช่น การประชุม UN การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การฝึกอบรม เป็นต้น
 • ผลสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับองค์กร (Brand Awareness) ที่มีต่อประชาชนภายนอก และนานาชาติ
 • การบริหารงบประมาณโครงการ

 

HOW TO APPLY

ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น

 

Contact : hr@tijthailand.org // 021189400 ext 123


บัญชี / Accountant

Editorials

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ   ตอนที่ 8  “มึงสร้าง กูเผา”  ประสบการณ์ความพ่ายแพ้ครั้งแรก   กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลย์
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 7  มือปืน
2 ทศวรรษ ThaiNGO ตอนที่ 6  ดุดัน แบบพี่น้องชาวใต้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 5 โบกรถไปทำข่าว
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 4  เส้นด้ายของความตาย
View more

Lasted contents

แถลงการณ์แอมเนสตี้หลังทางการไทยต่อายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินถึง 30 มิ.ย. 63
ศรีสุวรรณสวน นพ.ทวีศิลป์หศรีสุวรรณสวน นพ.ทวีศิลป์หากยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีกฎหมายอื่นใช้แทนกันได้ากยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีกฎหมายอื่นใช้แทนกันได้
ศรีสุวรรณโวยจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบ กกพ.ปล่อยให้มีไฟฟ้าล้นประเทศฉกเงินจากกระเป๋าผู้ใช้ไฟฟ้าเดือนละ 2 แสนล้าน
ลงโทษหนักคดีข่มขืน อาจไม่ใช่คำตอบของ ‘ความยุติธรรม’
ศรีสุวรรณจี้บิ๊กตู่ตั้งกรรมการพิเศษสอบส่วยยุคโควิด หากินกับโรงแรมหัศรีสุวรรณจี้บิ๊กตู่ตั้งกรรมการพิเศษสอบส่วยยุคโควิด หากินกับโรงแรมหักหัวคิว "ค่ากักตัว"กหัวคิว "ค่ากักตัว"
View more