ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน จ.เลย เข้ายื่นหนังสือต่อสภาผู้แทนฯ

3 สิงหาคม 2563

09.00 น.

 

หลังจากที่กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน จ.เลย ชนะคดีอย่างเด็ดขาดไปเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 โดยศาลได้พิพากษาให้บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ชดใช้ค่าเสียหายจากการทำเหมืองทองคำที่ส่งผลกระทบต่อสังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมให้แก่ชาวบ้าน 149 ราย และให้บริษัทฯ แก้ไขฟื้นฟูพื้นที่รอบเหมืองทองคำด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ จนกว่าพื้นที่เหมืองแร่ทองคำจะกลับมาสู่สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานที่ราชการกำหนด โดยให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วย

 

ซึ่งในเวลาต่อมาชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน จึงได้เริ่มจัดทำแผนฟื้นฟูเหมืองแร่ทองคำฉบับภาคประชาชนขึ้นมา เพื่อเป็นกรอบคิดริเริ่มในการเชิญชวนภาคประชาชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้ามาปรึกษาหารือและร่วมผลักดันให้เกิดการฟื้นฟูเหมืองแร่ทองคำขึ้นมาให้ได้ในอนาคต ขณะเดียวกันกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานอื่น ๆ ก็ได้พยายามจัดทำแผนและเสนอแผนการฟื้นฟูการปนเปื้อนบริเวณในและรอบเหมืองแร่ของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด โดยที่ละเลยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

 

ดังนั้นในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน จ.เลย จะเข้ายื่นหนังสือเรื่องการฟื้นฟูการปนเปื้อนมลพิษจากเหมืองแร่ทองคำของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด ต่อประธานกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สภาผู้แทนราษฎร จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมติดตามการยื่นหนังสือในครั้งนี้