ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

การเมืองในกฎหมายสุรา ประชาชนได้อะไร ?

 

ผมยังงงๆ เรื่องของการชิงประกาศ แก้กฎหมายของกรมสรรพสามิต  จากการเสนอ แก้ไข พรบ.สุรา ฉบับก้าวหน้า ของพรรคก้าวไกล แม้ไม่สำเร็จจากได้กฎหมายที่เสนอ แต่ก็ถูกแก้ ให้มีความก้าวหน้าขึ้นมา เป็นแค่การช่วงชิงเป็นผู้เขียนกฎหมาย แต่ก็ยังอยู่ในกำมือ “กฎกระทรวง” ไม่ใช่ พระราชบัญญัติ เป็นเรื่องฐานะของกฎหมาย ซึ่งกฎกระทรวงจะเขียนแก้ไขกลับไปกลับมายังไงก็ได้ ยังไม่นับรวมถึง การใช้ดุลพินิจในทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ผู้มีอำนาจออกใบอนุญาต กำกับ คุมคุม

ผมไม่ได้สนใจเรื่องเสรีภาพในการทำสุราดื่มที่บ้าน มากนัก แต่สนใจ การ “ผ่าผลประโยชน์แสนล้านนี้”  มาให้ประชาขนคนไทยได้อย่างไร และหัวใจสำคัญที่ผมสนใจ คือ ทำอย่างไรให้คนไทย เกษ๖รกรไทย สามารถแปรรูปได้ เต็มที่ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลิตผลการเกษตร บนผืนดิน ซึ่งผมอย่างให้พรรคก้าวไกลหรือพรรคไหนก็ได้ ทำต่อว่าให้ บรรจุลงในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ว่า เกษตรกรไทย มีสิทธิและเสรีภาพแปรรูปผลิตผลจากผืนแผ่นดินไทย โดยได้รับการ สนับสนุนจากรัฐอย่างเต็มที่

เพราะกฎหมาย ทั้งที่พรรคก้าวไกลเสนอ กับ ที่กระทรวง โดยอธิบดีกรมสรรพสามิต ชิงแก้ไข ออกมา ยังไปไม่ถึงเจตนารมณ์ของการปลดล็อค “ทัศนคติของรัฐ” ที่ยังมี ข้อกำหนด “อันไร้สาระ” และเป็นอุปสรรคอยู่ เรื่องแรงม้าก็ดี เรื่องทุนจดทะเบียนก็ดี เรื่องฟังข้อกำหนด “กระทรวงสาธารณสุข” เจ้าปัญหา ก็ดี

หัวใจของการแก้ไข ไม่ใช่ เรื่องเสรีภาพในการทำสุราดื่ม แต่เป็นเรื่องการเปลี่ยนรูปแบบการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร จากการควบคุม กำกับ ตรวจจับ มาเป็น สนับสนุน ผลักดัน และส่งเสริม เพื่อให้เป็นกลไกหนึ่ง ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเพื่อเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลการเกษตรแบบระยะยาว

ปัญหาสำคัญที่อ้างแล้วทำให้ ระบบเศรษฐกิจไทยกลายเป็นผูกขาด แช่แข็ง รวยกระจุกจนกระจาย ที่สำคัญคือ คนไทยกลายเป็นเหยื่อทางการค้ากับสินค้าผูกขาด “เหล้า เบียร์” ยี่ห้อเดิมๆ คือ ภาษี กับ ปัญหาสุขภาพ ประเด็นเรื่องภาษี เคยมีงานวิจัยเมื่อหลายสิบปีมาแล้ว ว่า การกระจายธุรกิจเหล้าเบียร์ ออกไปสู่มือประชาชนมากขึ้น จะยิ่งทำให้รัฐได้ประโยชน์ ในหลายๆมิติ อาทิ สร้างงาน สร้างมูลค่าผลผลิต และสร้างการแข่งขันไปในเชิงคุณภาพ มากขึ้น ประเทศนี้เป็นประเทศเกษตรกรรม เป็นอาชีพคนส่วนใหญ่ ฉะนั้น ไม่ควรมีกฎหมายใดมาเป็นอุปสรรคในการแปรรูปผลผลิตการเกษตร ของประชาชน

ส่วนปัญหา คาราคาซัง คือ เรื่องศีลธรรม กับ สุขภาพ ไม่มีรายงานยืนยันว่า ถ้าคนไทยทำสุราดื่มเองได้ หรือ ถ้ารัฐให้เสรีภาพเกษตรกร แปรรูปผลผลิตได้ จะทำให้คนดื่มมากขึ้นกว่าเดิม หรือ จะทำให้สังคมเละเทะไร้ศีลธรรมอันดีงามพอๆกับ งานวิจัยที่อ้างว่า การขึ้นราคา หรือรีดภาษี เหล้าเบียร์ จะทำให้ การดื่มลดลง ซึ่งไม่จริง แต่ทำให้คนไทยจ่ายหนักกว่าเดิม ต่างหาก หลายงานวิจัย พยายามต่อสู้กับมายาคติ เรื่องนี้ โดยมีผลประโยชน์ แอบแฝงมูลค่ามหาศาล บนพื้นฐาน ความเชื่อ หรือ ไม่เชื่อในตัวมนุษย์ ว่า รู้ผิดชอบชั่วดี และสิ่งที่ต้องทำมากกว่าการควบคุมคือ การสร้างสำนึก สร้างสังคมที่เข้มแข็ง มีวินัย มีความรับผิดชอบและรู้ประมาณตน สร้างวัฒนธรรมการดื่มอย่างมีสติ มีอารยธรรม ดีกว่าการเอาแต่โทษสุรา แต่ไม่ได้ดูรากลึกปัญหาและปล่อยให้เกษตรกรเสียโอกาส สร้างฐานเศรษฐกิจให้ตนเอง

ทางออก ที่วิตกกังวล ทั้งหมด รัฐสามารถสนับสนุนและผลักดันผลิตภัณฑ์ เหล้า เบียร์ไทย ไปสู่ตลาดโลกได้ แต่บันไดก้าวแรกคือ การตั้งตนมองในเส้นทางที่ถูกต้อง ไม่ใช่ไปเตลิดเปิดเปิง เอาอคติส่วนตัวมาเคลื่อนไหว ปิดกั้นโอกาส ปิดกั้นชีวิตคนอื่น เพราะมนุษย์ทุกคนเกิดมาแสวงหา ชีวิตที่ดี มุ่งหมายให้ครอบครัวสงบสุข กินอิ่มนอนอุ่น  ไม่มีใครเอาแต่จมปลักกับการดื่มไม่ทำงานทำการ หรอกครับ
!!


โดย อัฎธิชัย ศิริเทศ